Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Ogól­no­pol­ska Konferencja EduSky Edu­ka­cja kosmiczna w naucza­niu przed­mio­tów przyrodniczych Hasło przewodnie: „Zain­spi­ro­wany nauczy­ciel – zaan­ga­żo­wany uczeń”   Data: 17.05.2021r. Godz. 14.40 – 18.30   Adre­saci szkolenia: Nauczy­ciele przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze szkoły pod­sta­wo­wej i ponadpodstawowej Czas trwa­nia: 5 godz. lekcyjnych For­muła spo­tka­nia: online Kie­row­nik formy: Jolanta Sulma Pro­gram: 14.40–14.50 Roz­po­czę­cie i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków konferencji  Tomasz Gur­gul – dyrek­tor Powia­to­wego...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Spojrzenie w majowe niebo 2021

  „Bociek jest!  Wio­sna fest” To krót­kie przy­sło­wie, daje pewne złudne nadzieje demo­gra­fom, a nam wiąże się raczej z cie­płą sło­neczną pogodą, któ­rej jeste­śmy spra­gnieni po tej zimie. Życzmy  zatem sobie, nie tylko zapa­lo­nym obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, które przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe nie­spo­dzianki. Słońce, aktu­al­nie o małej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, przej­dzie 20 maja ze znaku Byka w znak Bliź­niąt. Nadal mozol­nie wznosi się...

Read More

Wydarzenia na niebie – maj 2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Wydarzenia na niebie – maj 2021

Maj to czas matur, które w tym roku będą wyjąt­kowe. Wio­sna wydaje się ocią­gać ze swym nadej­ściem, przez co pogoda nie zawsze sprzyja obser­wa­cjom. Zobaczmy, co na nie­bie w maju 2021. Mer­kury i Wenus będą widoczne na wie­czor­nym nie­bie, po zacho­dzie Słońca. Naj­lep­sze warunki do obser­wa­cji Mer­ku­rego będą w poło­wie mie­siąca. Mars widoczny jest na wie­czor­nym nie­bie tylko w pierw­szej czę­ści nocy, zaś Jowisz i Saturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej...

Read More

Międzynarodowy Dzień Asteroidy

Posted by on 14 kwietnia 2021

Dzień, 30 czerwca, usta­no­wiony został na pamiątkę udo­ku­men­to­wa­nej kata­strofy obiektu kosmicz­nego w 1908 roku, nad tajgą na Sybe­rii, nad rzeką Pod­ka­mien­naja Tun­guzka. Ten dzień, ma głów­nie na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, na temat ryzyka ude­rze­nia aste­ro­idy w Zie­mię. Na temat tego wyda­rze­nia tun­gu­skiego uka­zało się wiele prac nauko­wych i fan­ta­stycz­nych, nic więc dziw­nego, że wpły­nęła rów­nież obszerna praca doty­cząca tego pro­blemu, na Woje­wódzki Kon­kurs...

Read More

Nekrolog

Posted by on 09 kwietnia 2021

Ze smut­kiem infor­mu­jemy o śmierci Jerzego Kor­dy­lew­skiego, był synem naszego patrona, Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. Rodzi­nie skła­damy wyrazy współczucia.  

Read More

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 08 kwietnia 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Nie­po­ło­mice 2021-04-16 XXI Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2020/2021 W dniu 16 kwiet­nia 2021 odbył się finał konkursu. Jury kon­kur­sowe zde­cy­do­wało o nastę­pu­ją­cej kolejności: Agata Polek, Mar­tyna Jacak – POSZUKIWANIE ŻYCIA WOKÓŁ UKŁADU ZAĆMIENIOWEGO HS0705+6700 Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota – OBSERWACJA PLANETOIDY 4 WESTA Marta Szulc –  CZY GROZI NAM SPOTKANIE Z ASTEROIDĄ? Bar­tosz Śla­dow­ski, Oskar Paj­dzik –  O! MAMY SŁOŃCE Karo­lina...

Read More

Wielkanoc 2021

Posted by on 03 kwietnia 2021

Read More

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

Posted by on 31 marca 2021

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

W tym roku święta Wiel­ka­nocy wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Dla­czego? Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Ta skom­pli­ko­wana zasada jest w isto­cie prze­ło­że­niem na solarny w swej natu­rze kalen­darz juliań­ski kon­kret­nej daty 14 nisan z reli­gij­nego kalen­da­rza hebraj­skiego, który jest kalen­da­rzem lunarno-solar­nym. Data 14 nisan wyzna­cza w kalen­da­rzu hebraj­skim począ­tek święta...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Posted by on 31 marca 2021

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Cza­sem kwiet­nia pora let­nia, cza­sem zwie­dzie w marzec zjedzie To przy­sło­wie pasuje jak ulał do aktu­al­nej sytu­acji pogo­do­wej, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia...

Read More

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” – rozstrzygnięty

Posted by on 26 marca 2021

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka”  – rozstrzygnięty

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” rozstrzygnięty😊 Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” zgło­szo­nych zostało 27 wierszy. Zada­niem uczest­ni­ków było napi­sa­nie utworu lirycz­nego o tema­tyce astro­no­micz­nej. I choć było to dla nich duże wyzwa­nie, to otrzy­ma­li­śmy prze­piękne wiersze. Poni­żej poda­jemy nazwi­ska auto­rów i tytuły wier­szy nade­sła­nych na konkurs: Char­muszko Tade­usz „Gwiezdny turysta” Dud­kie­wicz Rok­sana „Super­k­się­życ” Gefert...

Read More