Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Małopolska Noc Naukowców 2022

Posted by on 01 września 2022

Małopolska Noc Naukowców 2022

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku – Mało­pol­ską Noc Naukow­ców – w tym roku przy­pada to 30 wrze­śnia. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku, mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty pod czuj­nym okiem naszych spe­cja­li­stów z nie­po­ło­mic­kiego Obserwatorium. 

Read More

Perseidy 2022

Posted by on 08 sierpnia 2022

Perseidy 2022

Jak co roku w sierp­niu nasza pla­neta będzie się prze­bi­jać przez chmurę kosmicz­nej mate­rii pozo­sta­wio­nej przez kometę Swift-Tut­tle co na noc­nym nie­bie wywoła zja­wi­sko desz­czu mete­orów okre­śla­nych jako rój Perseidów.

Read More

Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Posted by on 28 czerwca 2022

Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Nad­szedł czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla wielu zasłu­żony odpo­czy­nek, dla astro­no­mów czas coraz dłuż­szych nocy. Na poran­nym nie­bie możemy obser­wo­wać wszyst­kie pla­nety układu sło­necz­nego, z tym, że Mer­ku­rego tylko do 9 lipca a do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Przez cały lipiec będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). W sierp­niu zaś Sta­cja pojawi się dopiero w trze­ciej deka­dzie mie­siąca. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych...

Read More

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2022

Posted by on 21 czerwca 2022

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2022

Tego lata, w okre­sie urlo­pów będziemy się sta­rać korzy­stać w miarę z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, jak sądzę, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu wyko­rzy­stać wolny czas, a być...

Read More

KREATYWNE WARSZTATYCZĘŚĆ II

Posted by on 31 maja 2022

21 maja w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się dru­gie spo­tka­nie dla nauczy­cieli, edu­ka­to­rów i opie­ku­nów KMO w ramach pro­jektu Regiony KMO. Wyda­rze­nie zostało zre­ali­zo­wane przy wspar­ciu Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności. Uczest­nicy kon­fe­ren­cji mieli oka­zję do dys­ku­sji oraz wymiany doświad­czeń. Chęt­nie dzie­lili się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi prze­pro­wa­dze­nia w swo­ich Klu­bach aktyw­no­ści zapro­po­no­wa­nych na pierw­szym...

Read More

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2022

Posted by on 31 maja 2022

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2022

W czerwcu myślami jeste­śmy już na waka­cjach. To czas naj­dłuż­szych dni i bar­dzo krót­kich nocy a dokład­niej braku nocy astro­no­micz­nej. Słońce nie scho­dzi poni­żej 18 stopni pod hory­zont. Dla­tego noce nie są cał­kiem ciemne i zmierzch astro­no­miczny prze­cho­dzi od razu w świt astro­no­miczny. Ale jest to zara­zem świetny czas do wypa­try­wa­nia Obło­ków Sre­brzy­stych nad pół­noc­nym  wid­no­krę­giem. Obłoki sre­brzy­ste są naj­wyż­szymi...

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2022

Posted by on 23 maja 2022

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2022

“Czer­wiec po desz­czo­wym maju, czę­sto dżdży­sty w naszym kraju” Tak dosłow­nie, może nie będzie, bowiem z pewną nadzieją należy rozu­mieć to przy­sło­wie, po chłod­nej i zmien­nej pogo­dowo tego­rocz­nej wio­śnie. Czer­wiec ponadto, to okres naj­krót­szych nocy, oraz pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, bowiem w czerwcu prak­tycz­nie zmierzch prze­cho­dzi...

Read More

Webinarium – Eksperci KMO z Małopolski

Posted by on 11 maja 2022

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach – part­ner regio­nalny KMO w Mało­pol­sce zapra­sza 17 maja, we wto­rek o godzi­nie 17.00 na spo­tka­nie on – line. Głów­nym tema­tem będzie pre­zen­ta­cja dzia­łań w pro­gra­mie Klub Mło­dego Odkrywcy. Pre­le­gen­tami będą nauczy­ciele z pasją – opie­ku­no­wie KMO: Pani Kata­rzyna Perzyna – nauczy­cielka bio­lo­gii, przy­rody i che­mii podzieli się z nami swo­imi pomy­słami na reali­za­cję doświad­czeń w KMO. Opo­wie jak dobie­rać tema­tykę spo­tkań...

Read More

Wydarzenia na niebie – maj 2022

Posted by on 30 kwietnia 2022

W maju mamy matury i egza­miny ósmo­kla­si­sty ale za to na nie­bie znaj­dziemy mnó­stwo cie­ka­wych zja­wisk. Na początku mie­siąca możemy obser­wo­wać Mer­ku­rego po zacho­dzie Słońca, zaś Wenus, Mars, Jowisz i Saturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna w nocy przez cały mie­siąc, by znik­nąć nam w czerwcu z oczu. Wię­cej infor­ma­cji na temat ISS i innych obiek­tów na stro­nie: heavens-above.com. W maju mamy też mak­si­mum roju Eta...

Read More

Kreatywne warsztaty KMO

Posted by on 26 kwietnia 2022

23.04.2022 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyły się kre­atywne warsz­taty dla nauczy­cieli, edu­ka­to­rów i opie­ku­nów Klubu Mło­dego Odkrywcy w ramach kon­kursu Regiony KMO. Dzięki wspar­ciu Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści udział w wyda­rze­niu był dla uczest­ni­ków bez­płatny. Celem spo­tka­nia było roz­wi­nię­cie sieci klu­bów KMO w regio­nie oraz wzmoc­nie­nie kom­pe­ten­cji opie­ku­nów ist­nie­ją­cych już Klubów. Kon­fe­ren­cję otwo­rzyła Wio­letta Ogłoza –...

Read More