Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 06 czerwca 2018

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Oj działo się działo. Bli­sko 1000 osób gościło w nie­po­ło­mic­kim Obserwatorium!!! Nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium wraz z Urzę­dem Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką. Do współ­pracy zostały zapro­szone kra­kow­skie uczel­nie i miło­śnicy astronomii. Byli z nami: Aka­de­mia Gór­ni­czo Hut­ni­cza – Wydział Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – Wydział Che­mii, Poli­tech­nika Kra­kow­ska – Wydział Archi­tek­tury, Nie­po­ło­micki Klub...

Read More

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 31 maja 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy:   SEANSE W PLANETARIUM sobota (2 czerwca): godziny –  11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00   OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie) sobota: w godzi­nach od 12:00 do 15:00   Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW SP9MOA Ama­tor­ska...

Read More

Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 24 maja 2018

Dzień Dziecka z Nauką!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką! W trak­cie tego wyda­rze­nia każdy uczest­nik będzie mógł prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia i poczuć się jak praw­dziwy nauko­wiec. Zabawy astro­no­mią, fizyką, che­mią, archi­tek­turą, geo­lo­gią popro­wa­dzą naukowcy kra­kow­skich uczelni wyż­szych oraz nauczy­ciele i sym­pa­tycy MOA. Nie zabrak­nie róż­nych doświad­czeń, poka­zów i zabaw w któ­rych będzie mógł wziąć udział...

Read More

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Posted by on 14 maja 2018

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już ósmą – Let­nią Szkołę Astronomiczną. Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba....

Read More

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Posted by on 11 maja 2018

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Ucznio­wie Szkół Pod­sta­wo­wych i Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego z terenu Mia­sta i Gminy Niepołomice! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach pod patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice ogła­sza w roku szkol­nym 2017/2018 V Gminny Kon­kurs Pla­styczny „Spoj­rze­nie na niebo 2018”.       Infor­ma­cje ogólne: Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 28 maja 2018 roku (ponie­dzia­łek). [Decy­duje data stem­pla pocztowego]. Nade­słane prace zostaną oce­nione...

Read More

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Posted by on 10 maja 2018

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Ser­decz­nie zapra­szamy na 12. edy­cję Domi­ni­kań­skiego Festi­walu Fil­mo­wego „Sla­van­gard” Kra­ków 2018! Już 19 maja pod­czas uro­czy­stej Gali Fina­ło­wej wyświe­tlo­nych zosta­nie 12 fina­ło­wych pro­duk­cji wyło­nio­nych w Kon­kur­sie Fil­mów Krót­ko­me­tra­żo­wych. Po raz kolejny twórcy z całej Pol­ski będą mieli oka­zję zapre­zen­to­wać efekty swo­jej reży­ser­skiej pracy, a naj­lep­sza pro­duk­cja zdo­bę­dzie główną nagrodę o war­to­ści 5000 zł. Bilety na wyda­rze­nie w cenie 35 zł do naby­cia w kasach kina...

Read More

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

Posted by on 27 kwietnia 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

We wto­rek, 24 kwiet­nia 2018 roku w towa­rzy­stwie Pani Dyrek­tor Wydziału Szkół i Przed­szkoli – Anny Całki, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce – Bożeny Jusz­kie­wicz oraz Pana Rafała Ślęczka, wice­bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Wie­liczka mie­li­śmy przy­jem­ność otwo­rzyć wystawę foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Obrazy zostały wyeks­po­no­wane w holu budynku Sol­nego Mia­sta i pozo­staną tam aż do 6 maja. Obe­szło się tym razem bez kwia­tów i kwie­ci­stych prze­mó­wień, wystą­pie­nia –...

Read More

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Posted by on 06 kwietnia 2018

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2018 Tro­chę mrozu, mnó­stwo śniegu, a wokół wspa­niała, dzika przy­roda – to są wła­śnie Stu­po­siany poło­żone w samym cen­trum biesz­czadz­kiego „worka”. Tra­dy­cyj­nie w porze ferii mło­dzież zrze­szona w MOA odbywa tam tygo­dniowy obóz, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez biesz­czadzki Park Gwiezd­nego Nieba. Co prawda w tym roku aura nie sprzy­jała pro­wa­dze­niu obser­wa­cji astro­no­micz­nych, bo tylko jedna noc była cał­ko­wi­cie bez­chmurna,...

Read More

Wielkanoc 2018

Posted by on 31 marca 2018

Wielkanoc 2018

  Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych nadziei i miło­ści. Rado­snego, wio­sen­nego nastroju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodziny i wśród przy­ja­ciół życzą - Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Dzień Planetariów 2018

Posted by on 29 marca 2018

Dzień Planetariów 2018

Po raz kolejny spo­tka­li­śmy się w Ślą­skim Pla­ne­ta­rium by świę­to­wać Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­ta­riów. Dzień ten został usta­no­wiony w 1991 roku przez Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­sze­nie Pla­ne­ta­riów (Inter­na­tio­nal Pla­ne­ta­rium Society, IPS) i wypada w nie­dzielę przed lub po wio­sen­nej rów­no­nocy. Jed­nak zgod­nie z nowym zarzą­dze­niem IPS kolejne Dni Pla­ne­ta­riów będą obcho­dzone 11 marca. W tym roku do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego przy­je­chali przed­sta­wi­ciele: Pla­ne­ta­rium EC1, Cen­trum Nauki...

Read More