Posts made in maj, 2024

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

Posted by on 28 maja 2024

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2024

“Kto latem pra­cuje, zimą głodu nie poczuje ” Tak dosłow­nie, z tro­ską i nadzieją, należy rozu­mieć to przy­sło­wie, po zmien­nej pogo­dowo tego­rocz­nej wio­śnie. Czer­wiec jak wiemy, to okres naj­krót­szych nocy, oraz prze­pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym, ale są one tym bar­dziej cenne dla miło­śni­ków nieba. Tego­roczne astro­no­miczne Lato,...

Read More

Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Posted by on 13 maja 2024

Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Muzyka pod gwiazdami”
26 maja 2024 godzina 18:00
Pla­ne­ta­rium Niepołomice

Read More