Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wielkanoc 2020

Posted by on 11 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020

Życzymy zdro­wych, bez­piecz­nych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych reflek­sji a przede wszyst­kim nadziei i miło­ści. Niech ten szcze­gólny czas napełni wszyst­kich otu­chą i da siłę do poko­ny­wa­nia wszel­kich trudności. Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

Read More

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Posted by on 08 kwietnia 2020

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Do Słońca zbliża się kometa C/2019Y4 (ATLAS), z koń­cem maja będzie w pery­he­lium, obec­nie widoczna jest przez tele­skop w gwiaz­do­zbio­rze Żyrafy, przej­dzie następ­nie do kon­ste­la­cji Per­se­usza. Powinna wtedy być widoczna na nie­bie gołym okiem. Skrót nazwy komety pocho­dzi od sta­cji poło­żo­nej bli­sko szczytu Mauna Loa na Hawa­jach, która śle­dzi non stop aste­ro­idy gro­żące zde­rze­niem z Zie­mią. Sta­cja ta nosi nazwę: Aste­roid Ter­re­strial – Impact Last Alert, w skró­cie ATLAS. Wła­śnie przy pomocy...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Posted by on 04 kwietnia 2020

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, kwie­cień 2020   Kiedy w kwiet­niu słonko grzeje, wtedy nikt nie zubożeje To przy­sło­wie nie­stety pasuje nie tylko na Prima Apri­lis, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne wietrzne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia,...

Read More

Obserwacje Księżyca…

Posted by on 04 kwietnia 2020

Obserwacje Księżyca…

… czyli jak nie dać się MEDIOM zro­bić w konia Co jakiś czas (mniej wię­cej co 29.5 dnia) media dono­szą, że wła­śnie zbliża się nie­zwy­kła peł­nia Księ­życa nosząca jakąś tajem­ni­czą nazwę: np. Wil­czy Księ­życ, Zimny Księ­życ, a cza­sem super-Księ­życ, Błę­kitny Księ­życ czy nawet Krwawy Księ­życ. Czy należy zatem spo­dzie­wać się jakiś spek­ta­ku­lar­nych zja­wisk na niebie? Nie­stety nie! Księ­życ będzie wyglą­dał tak, jak zwy­kle pod­czas pełni i wcale nie jest to naj­lep­szy czas do jego obser­wa­cji. Spró­bujmy...

Read More

Czas letni – co to takiego?

Posted by on 27 marca 2020

Czas letni – co to takiego?

W marcu o godzinę cof­nijmy zegary Będzie dłu­żej jasno, to nie żadne czary Godzinę zabraną ze snu drogi smyku Będziesz mógł ode­spać sobie w październiku   Kto lubi zmianę czasu? Po co to wymy­ślono? Czy bez zmiany czasu będzie lepiej? Głów­nym powo­dem zamie­sza­nia jest fakt, że godziny naszej aktyw­no­ści nie są syme­trycz­nie roz­miesz­czone wzglę­dem połu­dnia. Gdy­by­śmy wsta­wali o 4 rano i cho­dzili spać o 20, to połu­dnie wypa­da­łoby w środku naszej szes­na­sto­go­dzin­nej...

Read More

Zostań w domu z MOA!

Posted by on 27 marca 2020

Zostań w domu z MOA!

Sza­nowni Rodzice, Dro­dzy Uczniowie! Uru­cha­miamy nową – spe­cjalną – stronę, którą m.in. sta­ramy się rekom­pen­so­wać tym­cza­sowe zamknię­cie Obserwatorium. Będziemy na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mnimy o astro­no­mii! Mate­riały edu­ka­cyjne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczyciele. Strona znaj­duje się pod adre­sem: wdomu.moa.edu.pl Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU!...

Read More

Komunikat organizacyjny

Posted by on 23 marca 2020

Komunikat organizacyjny

Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Uczniowie! Z powodu zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach jest zamknięte. Nie ozna­cza to jed­nak, że Was zosta­wiamy! Wręcz prze­ciw­nie – w tym trud­nym cza­sie chcemy być z Wami, pocie­szać, przy­po­mi­nać dobre chwile, dalej roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia dzieci i młodzieży. Wła­śnie w obec­nej sytu­acji widać, że warto w to inwe­sto­wać, warto pie­lę­gno­wać. Dzi­siejsi mło­dzi ludzie zostaną nie­długo naukow­cami, inży­nie­rami, leka­rzami...

Read More

Nowy projekt astronomiczny dla uczniów i nie tylko!

Posted by on 20 marca 2020

Nowy projekt astronomiczny dla uczniów i nie tylko!

LOFAR Radio Galaxy Zoo: zostań odkrywcą super­ma­syw­nych czar­nych dziur we Wszechświecie!   Czego szu­kamy? Super­ma­syw­nych czar­nych dziur! Pra­wie wszyst­kie źró­dła zna­le­zione w prze­glą­dzie radio­wym LOFAR pół­noc­nego nieba są tym, co astro­no­mo­wie nazy­wają aktyw­nymi jądrami galak­tycz­nymi (lub skró­towo AGNami). Aktywne jądra galak­tyczne są zasi­lane przez super­ma­sywne czarne dziury rezy­du­jące w cen­trach galak­tyk. Część mate­rii znaj­du­ją­cej się bar­dzo bli­sko super­ma­syw­nej czar­nej dziury zostaje odrzu­cona...

Read More

Bolidy i meteoryty

Posted by on 20 marca 2020

Bolidy i meteoryty

„W dro­dze dookoła Słońca Zie­mia spo­tyka miliardy drob­nych cia­łek, które z wielką chy­żo­ścią wpa­dają w atmos­ferę. Wsku­tek tar­cia o powie­trze wnet roz­ża­rzają się i poczy­nają świe­cić już na wyso­ko­ści, docho­dzą­cej do 100 kilo­me­trów. Wów­czas spo­strze­gamy na fir­ma­men­cie świe­cące punkty, bar­dzo szybko poru­sza­jące się i zni­ka­jące, a znane dobrze jako „gwiazdy spa­da­jące”. Ich nazwa nie­od­po­wied­nia, a prze­cież tak powszech­nie przy­jęta, pocho­dzi stąd, że patrząc na to zja­wi­sko,...

Read More

Finał Konkursu!

Posted by on 06 marca 2020

Finał Konkursu!

6 marca 2020 roku odbyło się XX Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne. Spo­śród 4 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w składzie: dr Adam Micha­lec – Prze­wod­ni­czący JURY dr Wal­de­mar Ogłoza mgr Janusz Nicewicz   przy­znała:   I miej­sce – Kla­rze Świą­tek i Wik­to­rowi Dzi­wota z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bochni II miej­sce – Ada­mowi Nar­tow­skiemu ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 w Krakowie III miej­sce – Karo­li­nie Mleczko ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 w Kra­ko­wie...

Read More