Posts made in luty, 2024

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

Posted by on 28 lutego 2024

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

„Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – rok niegłodny” Tak powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie zwią­zane z nad­cho­dzą­cym kwar­ta­łem tego roku. Nato­miast dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową i śnieżną zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 04.07,...

Read More

Krocząc drogą nauki

Posted by on 22 lutego 2024

Wła­śnie teraz jest dobra oka­zja aby przy­po­mnieć, że dru­giego lutego nasza wycho­wanka, Pau­lina Sowicka obro­niła pracę dok­tor­ską i otrzy­mała tytuł naukowy dok­tora nauk fizycz­nych w zakre­sie astro­no­mii. Nie dość, że 11 obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce, to jesz­cze zbliża się ósmy marca – Dzień kobiet. Pau­lina już jako uczen­nica bar­dzo aktyw­nie zaj­mo­wała się pro­ble­ma­tyką astro­no­miczną, uczęsz­cza­jąc do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego na zaję­cia – naj­pierw...

Read More

Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Posted by on 13 lutego 2024

„Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz czwarty kon­kurs na wiersz o tema­tyce astro­no­micz­nej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów  z terenu całej Polski. Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych wierszy. Na prace cze­kamy do 17 marca 2024r. Należy je wysłać  na adres mailowy:  katarzyna@moa.edu.pl Wyniki ogło­simy 3 kwiet­nia 2024r. poprzez naszą stronę...

Read More

Zima w MOA 2024

Posted by on 09 lutego 2024

Zima w MOA 2024

Sza­nowni Państwo,

infor­mu­jemy, że w okresie
od 12 do 23 lutego 2024 r.
roz­po­czy­namy ferie
ZIMAMOA 2024.

Read More

Koncert Walentynkowy 2024

Posted by on 02 lutego 2024

Koncert Walentynkowy 2024

Sza­nowni Państwo
Zapra­szamy do naszego Planetarium
na kon­cert walentynkowy
w ramach cyklu:
„Muzyka pod gwiazdami”

Read More