Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

KORKI we WTORKI

Zamieszczony przez w dniu 23 września 2020

KORKI we WTORKI

Fizyka!!! Cie­kawe i inspi­ru­jące zagad­nie­nia przy­bli­żymy w inte­re­su­jący sposób. Krótko: Nowe lek­cje, ale tro­chę mało czasu? Nie było Cię w szkole? Nie wiesz jak coś policzyć? A może po pro­stu cze­goś nie rozu­miesz i wsty­dzisz lub co gor­sza! – boisz się zapytać? Zara­dzimy temu.   A prze­cież ta fizyka to fajna jest – wszystko działa dzięki roz­wo­jowi tej nauki i warto ją bli­żej poznać!!! Z nami można śmiało roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, poznać i zro­zu­mieć prawa przyrody....

Czytaj dalej...

Wznawiamy zajęcia astronomiczne dla zaawansowanych

Zamieszczony przez w dniu 17 września 2020

Wznawiamy zajęcia astronomiczne dla zaawansowanych

W obec­nej sytu­acji loka­lo­wej i pan­de­micz­nej jedyną moż­liwą formą zajęć są spo­tka­nia zdalne. Na szczę­ście mamy do dys­po­zy­cji tele­skopy inter­ne­towe i przy ich pomocy będziemy pro­wa­dzili obser­wa­cje astro­no­miczne oraz podej­miemy próby inter­pre­ta­cji i opisu otrzy­ma­nych obrazów. Zaczniemy od dwóch kolo­ro­wych astro­ka­mer T2 i T68 – pra­cu­ją­cych w obser­wa­to­rium poło­żo­nym w Nowym Mek­syku. Róż­nica czasu pomię­dzy Pol­ską, a Nowym Mek­sy­kiem wynosi osiem godzin, co ozna­cza, że obser­wu­jąc...

Czytaj dalej...

Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Zamieszczony przez w dniu 12 września 2020

Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Uczniowie! Prze­bu­dowa naszego Obser­wa­to­rium nadal trwa. Na chwilę obecną, koń­czymy już sprawy budow­lane i wkrótce będziemy prze­pro­wa­dzać się do nowego budynku. W ciągu kilku naj­bliż­szych mie­sięcy zaj­miemy się wypo­sa­ża­niem budynku w meble i pomoce dydak­tyczne oraz będziemy uru­cha­miać wszyst­kie urzą­dze­nia czyli np. kopułę wraz z tele­sko­pem, pla­ne­ta­rium, wewnętrzną sieć kom­pu­te­rową. Wiąże się to oczy­wi­ście z nie­do­god­no­ściami, któ­rych z oczy­wi­stych przy­czyn unik­nąć...

Czytaj dalej...

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2020

Zamieszczony przez w dniu 31 sierpnia 2020

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, sier­pień 2020   Gdy wrze­sień z pogodą zaczyna, zwy­kle przez mie­siąc pogoda trzyma To przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po kapry­śnym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, poza wyda­rze­niami histo­rycz­nymi, zwią­zany jest z powro­tem dzieci i mło­dzieży do pan­de­micz­nie zre­for­mo­wa­nych szkół, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi mię­dzy dłu­go­ścią dnia i nocy. Te ostat­nie, są już coraz dłuż­sze i czę­sto bez­chmurne, co...

Czytaj dalej...

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2020

Zamieszczony przez w dniu 31 sierpnia 2020

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2020

Wrze­sień to mie­siąc, w któ­rym lato ustę­puje miej­sca jesieni. Słońce w swej wędrówce wzdłuż eklip­tyki, prze­tnie rów­nik nie­bie­ski w punk­cie rów­no­nocy jesien­nej, nazy­wa­nym punk­tem Wagi. Wtedy też roz­pocz­nie się astro­no­miczna jesień i dni będą już krót­sze od nocy. Jest to dobra wia­do­mość dla obser­wa­to­rów noc­nego nieba. Przez cały mie­siąc od wie­czora towa­rzy­szyć nam będą olbrzymy gazowe Jowisz i Saturn, za któ­rymi podąża poma­rań­czo­wo­czer­wony Mars. Wenus będzie nam ład­nie świe­ciła na poran­nym...

Czytaj dalej...

Niezwykła NOCGWIAZDAMI

Zamieszczony przez w dniu 14 sierpnia 2020

Niezwykła NOC z GWIAZDAMI

W śro­dowy wie­czór 12 sierp­nia na Rynku Nie­po­ło­mic­kim zja­wili się zarówno miło­śnicy astro­no­mii jak i dobrego kina. Nasze Obser­wa­to­rium wraz z Mia­stem i Gminą Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało NOC z GWIAZDAMI. Spo­tka­nie roz­po­częło się od krót­kiego wykładu “W(y)padki misji kosmicz­nych”. Następ­nie obej­rze­li­śmy film Apollo 13 a po nim został roz­strzy­gnięty kon­kurs astro­no­miczny, któ­rego nagrody ufun­do­wał Urząd Mia­sta i Gminy Niepołomice. Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com konkursu!!! Astro­no­mo­wie z MOA...

Czytaj dalej...

NOCGWIAZDAMI

Zamieszczony przez w dniu 05 sierpnia 2020

NOC z GWIAZDAMI

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na Rynek Nie­po­ło­micki 12 sierp­nia 2020 roku na wyda­rze­nie “Noc z gwiaz­dami”. Wyda­rze­nie to, odbywa się w ramach 29 Dni Nie­po­ło­mic. Star­tu­jemy o 20:30! Do zoba­cze­nia!!!     W pro­gra­mie: – W(y)padki misji kosmicz­nych – pogadanka – Kino let­nie – wspólne oglą­da­nie filmu: Apollo 13 – Pokazy i obser­wa­cje nieba – obser­wa­cje roju Perseidów – Kon­kurs z nagrodami     WAŻNA...

Czytaj dalej...

Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Zamieszczony przez w dniu 11 lipca 2020

Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Ruszyła kolejna, już sie­dem­dzie­siąta, misja pro­gramu edu­ka­cyj­nego Sally Ride Ear­th­KAM & Space Camp. Tak jak przy poprzed­nich misjach, tak i teraz będzie moż­li­wość pro­jek­to­wa­nia swo­ich foto­gra­fii przy uży­ciu uni­ka­to­wych kodów. Udo­stęp­niają je uczniom nauczy­cie­lom MOA, każdy kod ozna­cza moż­li­wość zapro­jek­to­wa­nia jed­nego zdję­cia powierzchni naszej planety. Warto się pospie­szyć, ponie­waż ostat­nie dostępne orbity będą we czwar­tek, 16 lipca tego roku. Zachę­cam do aktyw­no­ści w tym pro­gra­mie przy­po­mi­na­jąc...

Czytaj dalej...

Polowanie na kometę C/2020 F3 (NEOWISE)

Zamieszczony przez w dniu 08 lipca 2020

Polowanie na kometę C/2020 F3 (NEOWISE)

Spór o to wśród uczo­nych od wie­ków się szerzy; Ten, czy też ta kometa mówić się należy? I – rzekł­byś – obłęd jakiś myśl w tem ludzką mami, Bo sprawa się wyja­śnić da kilku słowami: … Kometa się po nie­bie uwija jak fryga; Kometa długi ogon w ślad za sobą dźwiga, Sło­wem: wnio­sek stąd jasny i histo­ria krótka Kometa to kobieta, do tego rozwódka. /Franciszek Konarski/ “Gazeta Czę­sto­chow­ska” 30 maja 1910   Na początku roku mie­li­śmy zapo­wie­dzi jasnych komet ATLAS i SWAN, które w maju miały...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2020

Zamieszczony przez w dniu 03 lipca 2020

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2020

Tego lata, w okre­sie urlo­pów i nie­zwy­kle długo trwa­ją­cych przy­mu­so­wych waka­cji, spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią, będziemy się sta­rać korzy­stać w pełni z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, jak sądzę, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie...

Czytaj dalej...