Posts made in grudzień, 2023

Posted by on 18 grudnia 2023

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2024, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Posted by on 14 grudnia 2023

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Roz­strzy­gnięto 81 Kon­kurs Szo­pek Kra­kow­skich orga­ni­zo­wany przez Muzeum Kra­kowa. Do kon­kursu zgło­szono 229 szo­pek w 6 głów­nych kate­go­riach. W kate­go­rii I „Szopki Duże” wygrała praca pani Renaty Mar­kow­skiej nawią­zu­jąca do postaci patrona naszego Obser­wa­to­rium – Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, astro­noma, odkrywcy Pyło­wych Księ­ży­ców Ziemi. Szopka otrzy­mała rów­nież nagrodę spe­cjalną im. Jerzego Dobrzyc­kiego. Odnaj­dziemy w niej wiele szcze­gó­łów zwią­za­nych z życiem i pracą Astro­noma a także odwo­ła­nia...

Read More

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 11 grudnia 2023

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać Was że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach zostało uho­no­ro­wane tytu­łem „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” w Opolu. To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia WAA w Opolu, która działa przy Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wykład inau­gu­ru­jący 10 rok Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej wygło­sił Grze­gorz Sęk, który ode­brał...

Read More

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Posted by on 06 grudnia 2023

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Zapra­szamy w środę 6 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 na wer­ni­saż wystawy poświę­co­nej Miko­ła­jowi Kopernikowi.

Read More

Muzyka pod gwiazdami”

Posted by on 05 grudnia 2023

“Muzyka pod gwiazdami”

Sza­nowni Państwo,
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”.

Read More