Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Spojrzenie w lutowe niebo 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

Spojrzenie w lutowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, sty­czeń-luty 2017. “Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest nie­długa zima” Przy­sło­wie oddaje nasze nadzieje na wcze­sną wio­snę, cho­ciaż z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że musimy się jed­nak przy­go­to­wać na kaprysy tego­rocz­nej aury. Nato­miast pre­cy­zyj­niej możemy coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Jed­na­ko­woż od samego tytułu „lutowe niebo” każ­demu robi się zimno, aż przy­sło­wiowe ciarki...

Read More

GS: Okno na Wszechświat i Brama do Kosmosu | GN: I‑II 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

GS: Okno na Wszechświat i Brama do Kosmosu | GN: I‑II 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, sty­czeń-luty 2017. To pierw­sze znaj­duje się w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym, gdzie każdy – przed­szko­lak, uczeń czy też osoba doro­sła może oso­bi­ście uczest­ni­czyć w miste­rium bada­nia tego, co nazy­wamy Wszech­świa­tem. Zaś Brama do Kosmosu to tytuł ogrom­nej wystawy, jaką spora grupa uczniów MOA wraz ze swo­imi nauczy­cie­lami zwie­dziła 10 grud­nia zeszłego roku. Sama wystawa „Gate­way to Space” przy­je­chała do War­szawy wprost ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie...

Read More

Ferie zimowe 2017 w naszym Obserwatorium

Posted by on 24 stycznia 2017

Ferie zimowe 2017 w naszym Obserwatorium

  W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  30 stycz­nia do 10 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.           Pro­po­nu­jemy, co następuje:   SEANSE w PLANETARIUM od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 11:00 [pro­simy o przy­by­cie kilka minut wcze­śniej, po godzi­nie 11:00 nie będzie można wejść do sali Planetarium],     POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY...

Read More

Rzucamy” coś wspólnie z Woodward Poland!

Posted by on 22 stycznia 2017

“Rzucamy” coś wspólnie z Woodward Poland!

Uprzej­mie dzię­ku­jemy Panu Domi­ni­kowi Kani, Pre­ze­sowi Zarządu firmy Woodward Poland z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach za nie­od­płatne prze­ka­za­nie dwóch rzut­ni­ków multimedialnych. Otrzy­many sprzęt będzie słu­żył pod­czas pro­wa­dzo­nych zajęć edu­ka­cyj­nych w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.        

Read More

Wspaniałych Świąt i spokojnego 2017 roku!

Posted by on 19 grudnia 2016

Wspaniałych Świąt i spokojnego 2017 roku!

  Wszyst­kim, któ­rzy nas odwie­dzają – oso­bi­ście lub wir­tu­al­nie, z któ­rymi współ­pra­cu­jemy lub spo­ty­kamy się zawo­dowo i prywatnie - zdro­wych i weso­łych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2017!      

Read More

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Posted by on 17 grudnia 2016

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Powo­dem orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach była chęć dopro­wa­dze­nia do spo­tka­nia naukow­ców z nauczy­cie­lami przed­mio­tów przy­rod­ni­czych oraz z uczniami star­szych klas lice­al­nych. W rezul­ta­cie ocze­ki­wano zwięk­sze­nia udziału tre­ści astro­no­micz­nych w naucza­niu szkol­nym, i to się udało.  Z roku na rok rośnie liczba uczest­ni­ków, w tego­rocz­nej, dzie­wią­tej już Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji ...

Read More

Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

W dniach od ponie­działku 30 stycz­nia do soboty 4 lutego 2017 roku grupa uczniów MOA będzie prze­by­wała na obo­zie w Stuposianach. Wzo­rem lat ubie­głych zakwa­te­ru­jemy się w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym, śnia­da­nia i kola­cje spo­ży­wamy w Schro­ni­sku, zaś na obiady uda­jemy się do pobli­skiej restauracji. Wyjazd z Nie­po­ło­mic pla­nu­jemy w ponie­dzia­łek o godzi­nie 8.00, powrót w sobotę przed 20.00. Koszt  250 zło­tych od uczest­nika. Cał­ko­wity koszt udziału Obo­zie wynosi 523 złote....

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | grudzień 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Na gru­dnio­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­gość nocy, auto­ma­tycz­nie zachęca nas na spoj­rze­nie w bez­chmurny, roz­gwież­dżony nie­bo­skłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś po godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od pół­noc­nego wschodu do połu­dnio­wego zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy...

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Spojrzenie w grudniowe niebo 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. “Czwarty gru­dzień jaki  – cały gru­dzień taki” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie nam się spraw­dzi w tym roku, bowiem po dość cie­płej jesien­nej pogo­dzie, roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima w środę 21. XII. o godz. 11.44. Wtedy to Słońce prze­cho­dzi ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia przybywa. Do 17...

Read More

Konferencja KOLOS 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Konferencja KOLOS 2016

Obser­wa­to­rium w Humen­nem od kil­ku­na­stu lat orga­ni­zuje zimową porą kon­fe­ren­cję poświe­coną obser­wa­cjom gwiazd zmiennych. W tym roku w dniach od 1 do 3 grud­nia obrady toczyły się w mia­steczku Stak­cin oraz w Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium na Prze­łę­czy Kolo­nic­kiej. Jak co roku, wzięła w nich udział spora grupa pol­skich astro­no­mów. Repre­zen­to­wali oni Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie, Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Pozna­niu, Pol­skie Towa­rzy­stwo...

Read More