Posts made in grudzień, 2022

Spojrzenie w styczniowe niebo 2023

Posted by on 30 grudnia 2022

Spojrzenie w styczniowe niebo 2023

 “Od stycz­nia do Trzech Króli dni patrzają: jak te dni, takie mie­siące bywają”    Bez względu zaś na pogodę, cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie i Ziemi zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to szcze­gól­nie przez glo­balne zmiany, nie tylko  kli­matu. Ponadto ten rok poświę­cony będzie głów­nie postaci Miko­łaja Koper­nika – astro­noma,...

Read More

Wydarzenia na niebie – styczeń 2023

Posted by on 28 grudnia 2022

Wydarzenia na niebie – styczeń 2023

Wkra­czamy dum­nie w Nowy 2023 Rok. Choć powoli noce stają się coraz krót­sze to i tak w stycz­niu możemy obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Mer­kury powróci na poranne niebo w poło­wie stycz­nia, Wenus jest widoczna wie­czo­rem po zacho­dzie Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez całą noc, zaś Jowisz, Saturn, Uran i Nep­tun w pierw­szej czę­ści nocy (choć do obser­wa­cji tych ostat­nich przyda się tele­skop). Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna jest nad ranem do 6 stycz­nia, następ­nie...

Read More

Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Posted by on 20 grudnia 2022

“Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Sza­nowni Państwo! Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na nowo­roczny kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”! Kon­cert odbę­dzie się 5 stycz­nia o godzi­nie 18:00 i 19:30.       Wystą­pią: Gabriela Sta­cho­wiak – akordeon, Zuzanna Agata Górecka – harfa, Michał Maj­kow­ski – harfa, Kaja Kie­fer­ling – harfa Pro­wa­dze­nie: Mag­da­lena Majkowska For­mu­la­rze rezer­wa­cji miejsc: - kon­cert godzina 18:00 - kon­cert godzina 19:30 – ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny....

Read More

Być jak Ignacy- etap II

Posted by on 19 grudnia 2022

Być jak Ignacy- etap II

    Ucznio­wie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, bio­rący udział w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”, zakoń­czyli drugi etap tego kon­kursu. Tema­tyka tego roz­działu doty­czyła wody, wypor­no­ści i wyna­laz­ków Ste­fana Drzewieckiego. Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z zasa­dami sztuki ori­gami i two­rzyli statki i łódki z papieru. Naj­prost­sze kształty zostały uło­żone bez pro­blemu, jed­nak bar­dziej skom­pli­ko­wane kon­struk­cje sta­no­wiły dla dzieci wyzwa­nie. Następ­nie testo­wa­li­śmy wytrzy­ma­łość...

Read More

Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Posted by on 16 grudnia 2022

Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla Nauczycieli W dniach od piątku 27 do wtorku 31 stycz­nia 2023 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii. Uczest­nicy zostaną zakwa­te­ro­wani w budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, tam też będą odby­wały się wszyst­kie zaję­cia. Do dys­po­zy­cji będziemy mieli salę wykła­dową, jadal­nię, dwie sale ćwi­czeń z kom­pu­te­rami sta­cjo­nar­nymi...

Read More

Posted by on 15 grudnia 2022

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2023, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

Posted by on 15 grudnia 2022

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

     Lada dzień, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, w któ­rym będziemy mogli obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2023 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto nie potra­fimy wcze­śniej...

Read More