Posts made in maj, 2023

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

Posted by on 30 maja 2023

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

W czerwcu roz­po­czyna się astro­no­miczne lato. Słońce znaj­dzie się naj­da­lej na pół­noc od rów­nika nie­bie­skiego 21 czerwca o 16:58 naszego czasu i będzie góro­wało na wyso­ko­ści 63,5 stopni nad hory­zon­tem. Będzie to też naj­dłuż­szy dzień w roku! Słońce wzej­dzie o 4:30 a zaj­dzie o 20:53, dzień będzie trwał 16h i 23m. Jed­nak wsku­tek mię­dzy innymi refrak­cji atmos­fe­rycz­nej od 17 do 24 czerwca będziemy mogli się cie­szyć naj­dłuż­szymi dniami w roku.  W czerwcu też roz­po­czyna się okres...

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2023

Posted by on 30 maja 2023

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2023

“Jak w czerwcu pogoda służy, każdy tylko oczka mruży ”    Tak dosłow­nie z nadzieją, nie tylko dla plan­ta­to­rów tru­ska­wek, należy rozu­mieć to przy­sło­wie, po zim­nej i zmien­nej pogo­dowo tego­rocz­nej wio­śnie. Czer­wiec ponadto, to okres naj­krót­szych nocy, oraz prze­pięk­nych świ­tów i zmierz­chów, dogod­nych dla obser­wa­cji nieba i ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda nie sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym,...

Read More

Być jak Ignacy – etap VIII

Posted by on 29 maja 2023

Być jak Ignacy – etap VIII

W maju odbył się VIII etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tym razem orga­ni­za­tor kon­kursu- Fun­da­cja PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza zabrała naszych uczniów w świat finan­sów i ekonomii. Na począ­tek ucznio­wie zostali spro­wo­ko­wani do dys­ku­sji na temat pie­nię­dzy: skąd się biorą, do czego służą, co można za nie kupić, a czego nie? Następ­nie ucznio­wie otrzy­mali zestaw kil­ku­na­stu  przed­mio­tów o róż­nych cenach- od kil­ku­dzie­się­ciu gro­szy do kilku...

Read More

Nietypowy DZIEŃ DZIECKAMOA

Posted by on 25 maja 2023

Nietypowy DZIEŃ DZIECKA w MOA

Start Balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.         Dnia 1 czerwca 2023 pla­no­wany jest start balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach. Balon wypo­sa­żony w pełną tele­me­trię, czuj­niki pogo­dowe oraz kamery zosta­nie wypusz­czony o godzi­nie 12:00 czasu lokal­nego (GMT + 01:00) i będzie moż­liwy do śle­dze­nia za pomocą apli­ka­cji APRS.fi lub Son­de­Hub trac­ker pod zna­kiem...

Read More

Być jak Ignacy cz. VI

Posted by on 08 maja 2023

Być jak Ignacy cz. VI

W kwiet­niu uczest­nicy kon­kursu „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” uczyli się o wzroku, świe­tle i złu­dze­niach optycz­nych. To już przed­ostatni etap tego pro­gramu edukacyjnego. Na począ­tek ucznio­wie zazna­jo­mili się z budową oka i spo­so­bem, w jaki reje­struje ono świa­tło. Następ­nie prze­szli­śmy do tematu kolo­rów. Dzieci przy­po­mniały sobie, jak kie­dyś widziały tęczę, roz­sz­cze­pi­li­śmy także świa­tło białe za pomocą płyty CD, siatki dyfrak­cyj­nej oraz pry­zmatu. Wyko­na­li­śmy rów­nież odwrotne...

Read More