Klub Młodego Odkrywcy

Klub Mło­dego odkrywcy to pro­gram edu­ka­cyjny koor­dy­no­wany przez Cen­trum Nauki Koper­nik, mający na celu roz­wój dzieci i mło­dzieży dzięki pozna­wa­niu świata przez oso­bi­ste doświad­cze­nie. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach jest Part­ne­rem Regio­nal­nym pro­gramu KMO na tere­nie Mało­pol­ski. By pro­mo­wać ideę KMO w regio­nie przy­go­to­wa­li­śmy ofertę edu­ka­cyjną bezpłatnych
warsz­ta­tów umoż­li­wia­ją­cych mło­dzieży samo­dzielne eksperymentowanie.

Do kogo
skie­ro­wana:
Klasy IVVIII ze Szkoły Podstawowej
Czas trwa­nia: ok. 3 godziny lekcyjne
Ter­min realizacji: wto­rek w godzi­nach: 9.00–11.30
Liczba
uczest­ni­ków:
mak­sy­mal­nie 24 uczniów i mini­mal­nie 2 opiekunów
Koszt: W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne.
Rezer­wa­cja: tele­fo­niczne w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15–61
 • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 wrze­śnia 2023 r.
 • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 stycz­nia 2024 r.
Tema­tyka zajęć:
 • bada­nie wła­ści­wo­ści pola magne­tycz­nego wokół magne­sów stałych,
 • bada­nie magne­ty­zmu kuli ziemskiej,
 • zasada dzia­ła­nia kompasu,
 • magne­tyczne i geo­gra­ficzne bie­guny Ziemi,
 • uzy­ska­nie świa­tła bia­łego wsku­tek mie­sza­nia świa­tła niebieskiego,
 • czer­wo­nego i zielonego,
 • roz­sz­cze­pie­nia świa­tła bia­łego za pomocą pry­zmatu i siatki dyfrakcyjnej,
 • samo­dzielna budowa spektroskopu,
 • obser­wa­cja spek­tro­sko­pem widm cią­głych i liniowych
Oferta
obej­muje:
 • warsz­taty doty­czące magnetyzmu
 • warsz­taty doty­czące widma świa­tła białego
Uwagi: Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma
par­kingu dla samo­cho­dów oso­bo­wych.
Autokary/BUS‑y można zaparkować:
 • ul. Szkolna (przy sta­dio­nie MKS Puszcza)