Klub Młodego Odkrywcy

Oferta edu­ka­cyjna dla klas 4–8 szkoły podstawowej

Klub Mło­dego odkrywcy to pro­gram edu­ka­cyjny koor­dy­no­wany przez Cen­trum Nauki Koper­nik, mający na celu roz­wój dzieci i mło­dzieży dzięki pozna­wa­niu świata przez oso­bi­ste doświad­cze­nie. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach jest Part­ne­rem Regio­nal­nym pro­gramu KMO na tere­nie Mało­pol­ski. By pro­mo­wać ideę KMO w regio­nie przy­go­to­wa­li­śmy ofertę edu­ka­cyjną bez­płat­nych warsz­ta­tów umoż­li­wia­ją­cych mło­dzieży samo­dzielne eksperymentowanie.

Forma orga­ni­zo­wa­nych zajęć:

Pod­czas jed­nego spo­tka­nia uczest­nicy wezmą udział w dwóch rodza­jach warsztatów:

  • warsz­taty doty­czące magnetyzmu
  • warsz­taty doty­czące widma świa­tła białego

Rezer­wa­cja pakietu: tele­fo­niczne w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15–61

  • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 wrze­śnia 2022 r.
  • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 stycz­nia 2023 r.

Ter­min reali­za­cji: wto­rek w godzi­nach: 9.00–11.30

Liczba uczest­ni­ków: mak­sy­mal­nie 24 uczniów i mini­mal­nie 2 opiekunów

W roku szkol­nym 2022/2023 zaję­cia są bezpłatne.

UWAGA!
Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.

Autokary/BUS‑y można zapar­ko­wać:

ul. Szkolna (przy sta­dio­nie MKS Puszcza)

Pro­wa­dzący zaję­cia: Monika Maśla­niec, Alek­san­dra Kowalska