Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Zamieszczony przez w dniu 14 stycznia 2020

Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Już po feriach zimo­wych ruszamy z nowym kołem astro­no­micz­nym dla naj­młod­szych. W każdą środę dzieci mogą spró­bo­wać swo­ich moż­li­wo­ści w odkry­wa­niu astronomii. Zapisy poprzez sekre­ta­riat MOA lub u nauczy­ciela prowadzącego.     Rekru­ta­cja: od 15 stycz­nia do 11 lutego 2020 roku. Pierw­sze zaję­cia już 12 lutego! Zaję­cia demon­stra­cyjne odbędą się 29 stycz­nia lub 5 lutego godzi­nie 12:30 w sali nr 109 – w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, przy ulicy...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 03 stycznia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

U nas dzień, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych – noc. I jakoś to wszystko tak swoj­sko wygląda. Zie­mia jest duża, obraca się wokół wła­snej osi “dość wolno” i każ­dej doby, która trwa 24 godziny, mamy jeden wschód i jeden zachód Słońca. Nato­miast Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna to ma zupeł­nie “prze­chla­pane”. Okrąża Zie­mię w ciągu 90 minut. Nasza ziem­ska doba to bli­sko 16 okrą­żeń Sta­cji wokół “Błę­kit­nej Pla­nety” – 16 wscho­dów i zacho­dów Słońca. Szaleństwo! Ale to stwa­rza moż­li­wo­ści!...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w styczniowe niebo 2020

Zamieszczony przez w dniu 02 stycznia 2020

Spojrzenie w styczniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, sty­czeń 2020   Zima z początku adwentu, osiem­na­ście tygo­dni nie spo­cznie momentu Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, powyż­sze przy­sło­wie, w tym roku, należy chyba rozu­mieć na opak, a cze­kają nas w tym mie­siącu zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to cho­ciażby przez glo­balne zmiany, nie tylko kli­matu Ziemi. Nasza...

Czytaj dalej...

Rok 2020

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2019

Rok 2020

„Wszyst­kie nasze marze­nia mogą się speł­nić – jeśli mamy odwagę je realizować” Walt Disney         Niby banalne, ale coś w tym jest. Życzymy Wam zatem odwagi bo jeśli pan Disney ma rację to do speł­nie­nia marzeń od tego momentu jest już bar­dzo blisko!   Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego   PS Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i okolicznych. Warto “odpu­ścić” sobie petardy i wystrzały! WSZYSTKIEGO...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Zamieszczony przez w dniu 29 grudnia 2019

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego prze­stęp­nego Roku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2020 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto...

Czytaj dalej...

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Zamieszczony przez w dniu 29 grudnia 2019

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Pomimo chwi­lo­wego braku wła­snej sie­dziby, która jesz­cze przez rok będzie inten­syw­nie prze­bu­do­wy­wana, nie rezy­gnu­jemy z dorocz­nych warsz­ta­tów dla nauczy­cieli. Te naj­bliż­sze odbędą się w dniach od piątku 24 do ponie­działku 27 stycz­nia 2020 roku. Miej­scem warsz­ta­tów będzie nowo otwarty budy­nek Ośrodka Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w przy­gra­nicz­nej miej­sco­wo­ści Ożenna, gmina Krempna, powiat Jasło, woje­wódz­two podkarpackie. Nie­stety tu już uczest­nicy będą musieli ponieść koszty noc­le­gów zależ­nie...

Czytaj dalej...

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Zamieszczony przez w dniu 22 grudnia 2019

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2019 roku

Tra­dy­cja bożo­na­ro­dze­niowa zasia­da­nia do wie­cze­rzy wigi­lij­nej wraz z poja­wie­niem się „pierw­szej gwiazdki na nie­bie” jest w naszej świa­do­mo­ści bar­dzo głę­boko zako­rze­niona. Z prak­tyką… bywa róż­nie, ale kto nie sły­szał o takim zwyczaju?! Jeśli ktoś z Was pamięta o tym pra­wi­dle, a przede wszyst­kim pie­lę­gnuje je we wła­snym domu, wie ile dobrych emo­cji potrafi ono uwolnić. Gorzej, gdy niebo w dniu Wigi­lii zasnute jest chmu­rami… wów­czas – trzeba zaufać nie wła­snym oczom, a nauce...

Czytaj dalej...

Życzenia świąteczne!

Zamieszczony przez w dniu 20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne!

SZKODA Kiedy cho­inka, leśna dama, Włoży już swoje stroje, A w kuchni cia­sto pie­cze mama, Aż pach­nie na pokoje, Wszyst­kich ogar­nia podniecenie, Nas i sąsia­dów z bloku… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A pod cho­inką dobry święty, Co ma bro­dzi­sko mleczne, Podarki składa i prezenty Dla dzieci, tych, co grzeczne. Dzieci radują się szalenie Wśród pisków i podskoków… Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi Do stołu, bo nakryte,...

Czytaj dalej...

Astronom w szkole” – kolejna wizyta

Zamieszczony przez w dniu 07 grudnia 2019

“Astronom w szkole” – kolejna wizyta

„Astro­nom w szkole” to pro­jekt reali­zo­wany przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne w ramach obcho­dów stu­le­cia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. W pro­jek­cie, astro­no­mo­wie z całej pol­ski odwie­dzają zgło­szone szkoły, wygła­szają refe­raty i spo­ty­kają się z młodzieżą. Tym razem odwie­dzi­łem Publiczną Szkołę Pod­sta­wową im. Wła­dy­sława Rey­monta w Porąbce Uszew­skiej. Mia­łem oka­zję prze­pro­wa­dzić dwie pre­lek­cje: dla uczniów klas I‑IV o Ukła­dzie Sło­necz­nym i dla uczniów klas V‑VIII...

Czytaj dalej...

Pytania, dziesiątki pytań

Zamieszczony przez w dniu 02 grudnia 2019

Pytania, dziesiątki pytań

Tak to jest, kiedy się odwie­dzi Szkołę Pod­sta­wową z pre­lek­cją astro­no­miczną. Jesz­cze w trak­cie opo­wia­da­nia o prze­strzeni poza­ziem­skiej i podró­żo­wa­niu na wokół­ziem­ską orbitę już ręce uczniów są w górze, a po zakoń­cze­niu poga­danki zaczyna się nawała pytań. We czwar­tek, 28 listo­pada 2019 toku na zapro­sze­nie Pani Iwony Jaro­sik mia­łem przy­jem­ność odbyć pięć spo­tkań z uczniami szó­stych i siód­mych klas Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Tam wła­śnie kolejny raz...

Czytaj dalej...