Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Posted by on 20 grudnia 2022

“Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Sza­nowni Państwo! Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na nowo­roczny kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”! Kon­cert odbę­dzie się 5 stycz­nia o godzi­nie 18:00 i 19:30.       Wystą­pią: Gabriela Sta­cho­wiak – akordeon, Zuzanna Agata Górecka – harfa, Michał Maj­kow­ski – harfa, Kaja Kie­fer­ling – harfa Pro­wa­dze­nie: Mag­da­lena Majkowska For­mu­la­rze rezer­wa­cji miejsc: - kon­cert godzina 18:00 - kon­cert godzina 19:30 – ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny....

Read More

Być jak Ignacy- etap II

Posted by on 19 grudnia 2022

Być jak Ignacy- etap II

    Ucznio­wie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, bio­rący udział w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”, zakoń­czyli drugi etap tego kon­kursu. Tema­tyka tego roz­działu doty­czyła wody, wypor­no­ści i wyna­laz­ków Ste­fana Drzewieckiego. Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z zasa­dami sztuki ori­gami i two­rzyli statki i łódki z papieru. Naj­prost­sze kształty zostały uło­żone bez pro­blemu, jed­nak bar­dziej skom­pli­ko­wane kon­struk­cje sta­no­wiły dla dzieci wyzwa­nie. Następ­nie testo­wa­li­śmy wytrzy­ma­łość...

Read More

Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Posted by on 16 grudnia 2022

Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla Nauczycieli W dniach od piątku 27 do wtorku 31 stycz­nia 2023 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii. Uczest­nicy zostaną zakwa­te­ro­wani w budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, tam też będą odby­wały się wszyst­kie zaję­cia. Do dys­po­zy­cji będziemy mieli salę wykła­dową, jadal­nię, dwie sale ćwi­czeń z kom­pu­te­rami sta­cjo­nar­nymi...

Read More

Posted by on 15 grudnia 2022

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2023, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

Posted by on 15 grudnia 2022

Spojrzenie w niebo A.D. 2023

     Lada dzień, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, w któ­rym będziemy mogli obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2023 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto nie potra­fimy wcze­śniej...

Read More

Wydarzenia na niebie – grudzień 2022

Posted by on 30 listopada 2022

Wydarzenia na niebie – grudzień 2022

Gru­dzień to czas Świąt Bożego Naro­dze­nia, ale to też naj­dłuż­sze noce w roku i oka­zja do obser­wa­cji cie­ka­wych zja­wisk astro­no­micz­nych. Jowisz, Saturn i Nep­tun będą widoczne już tylko w pierw­szej czę­ści nocy, Uran i Mars przez całą noc, zaś Mer­kury i Wenus poja­wią się na wie­czor­nym nie­bie w dru­giej deka­dzie mie­siąca. W grud­niu możemy obser­wo­wać też roje mete­orów: Gemi­nidy z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Bliź­niąt, oraz Ursydy z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru...

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo 2022

Posted by on 30 listopada 2022

Spojrzenie w grudniowe niebo 2022

“Czwarty gru­dzień jaki – cały gru­dzień taki” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się spraw­dzi w tym roku, bowiem wszy­scy zasta­na­wiają się jak to będzie z ogrze­wa­niem domów, gdy poja­wią się praw­dziwe chłody. A astro­no­miczna Zima roz­pocz­nie się już w środę 21.XII. o godz. 22.48. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia nie­stety jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 17 listopada 2022

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Rusza kolejna XXIII edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu. Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich oraz ósmo­kla­si­stów do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje...

Read More

Być jak Ignacy- etap I

Posted by on 14 listopada 2022

Być jak Ignacy- etap I

Ucznio­wie Klubu Mło­dego Odkrywcy zakoń­czyli pierw­szy z ośmiu eta­pów ogól­no­pol­skiego kon­kursu dla kół nauko­wych „Być jak Ignacy”. W paź­dzier­niku reali­zo­wa­li­śmy zagad­nie­nia z tematu czą­stek ele­men­tar­nych i che­mii w życiu codziennym. Ucznio­wie zapo­znali się z budową atomu i nauczyli się wyzna­czać na pod­sta­wie infor­ma­cji odczy­ta­nych z układu okre­so­wego, z ilu pro­to­nów, neu­tro­nów i elek­tro­nów składa się atom danego pier­wiastka. Roz­ma­wia­li­śmy także o zna­cze­niu i zasto­so­wa­niach...

Read More

Nowa publikacja w Proceedings of the Polish Astronomical Society

Posted by on 10 listopada 2022

Nowa publikacja w Proceedings of the Polish Astronomical Society

Od wielu lat nasi nauczy­ciele biorą czynny udział w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA). Co dwa lata orga­ni­zo­wane są Zjazdy Astro­no­mów – człon­ków PTA. Wśród nich są także nasi nauczy­ciele. Po każ­dym Zjeź­dzie wyda­wane są publi­ka­cje w for­mie książki (także w wer­sji elek­tro­nicz­nej). Mamy przy­jem­ność przed­sta­wić nową publi­ka­cję w któ­rej nasi nauczy­ciele: Janusz Nice­wicz i Wal­de­mar Ogłoza opi­sali zaję­cia edu­ka­cyjne w nowym budynku Mło­dzie­żo­wego...

Read More