Historia Obserwatorium

Książka "50 lat astronomii w Niepołomicach"Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach to pla­cówka o tra­dy­cjach się­ga­ją­cych kilku dziesięcioleci.

W 2014 roku obcho­dzi­li­śmy 50. rocz­nicę ofi­cjal­nego otwar­cia Zamiej­skiej Sta­cji Obser­wa­cyj­nej Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii. To wła­śnie ona sta­no­wiła zalą­żek insty­tu­cji, która działa współcześnie.

Ini­cja­to­rem budowy Sta­cji Obser­wa­cyj­nej był miesz­ka­niec Nie­po­ło­mic – Zdzi­sław Sło­wik.
Jego upór, deter­mi­na­cja i zami­ło­wa­nie do noc­nego nieba dopro­wa­dziły do posa­do­wie­nia na grun­tach nale­żą­cych do Szkoły Pod­sta­wo­wej pierw­szego Pawi­lonu Obserwacyjnego.

Histo­rię Obser­wa­to­rium – po raz pierw­szy w cało­ścio­wej i grun­tow­nej for­mie – opi­sał Tymon Kret­sch­mer, w książce przy­go­to­wa­nej z oka­zji 50-lecia Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

Poni­żej udo­stęp­niamy roz­dział histo­ryczny tego wydawnictwa.

 

…Zbu­duję wam Mount Palo­mar w Nie­po­ło­mi­cach…” czyli histo­ria Obserwatorium

 

Mate­riał roz­działu histo­rycz­nego oraz jego opra­co­wa­nie gra­ficzne chro­nione są pra­wami autorskimi.
Jakie­kol­wiek jego dal­sze wyko­rzy­sta­nie musi zostać poprze­dzone zgodą Wydawcy publi­ka­cji oraz Autorów.