Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wakacyjne niebo – lato 2018

Posted by on 26 czerwca 2018

Wakacyjne niebo – lato 2018

Spoj­rze­nie w waka­cyjne niebo 2018 Latem, w okre­sie urlo­pów i waka­cji, jak zwy­kle będziemy mak­sy­mal­nie sta­rać się, każ­dego dnia, korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni – cho­ciaż już nie tak dłu­gich jak dni czerw­cowe – mamy nadal krót­kie noce, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie...

Read More

Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

Posted by on 18 czerwca 2018

Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

16 czerwca 2018 roku z ul. Szkol­nej w Nie­po­ło­mi­cach wyru­szyła ekipa, która posta­no­wiła odwie­dzić Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium Ślą­skie w Cho­rzo­wie, Pla­cówka ta zostaje zamknięta na czas remontu i otwarta ponow­nie dopiero w 2020 roku. Uczest­ni­kami byli nasi ucznio­wie oraz rodzice i naj­bliżsi ich krewni. Przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie wszy­scy dotarli do Cho­rzowa na seans w Pla­ne­ta­rium pt. “Wygląd nieba nad Cho­rzo­wem”. Seans był pro­wa­dzony na żywo i dostar­czył...

Read More

Zapraszamy na Noc Bibliotek

Posted by on 07 czerwca 2018

Zapraszamy na Noc Bibliotek

W naj­bliż­szą sobotę, 9 czerwca od godziny 18 do 24 będziemy obecni w Biblio­tece Publicz­nej w Niepołomicach. Zor­ga­ni­zu­jemy tam sze­reg przed­się­wzięć zarówno dla dzieci, jak i mło­dzieży oraz osób doro­słych. Zaś przed budyn­kiem usta­wimy tele­skop słu­żący do obser­wa­cji tar­czy pla­nety Jowisz i jej czte­rech księ­ży­ców galileuszowych. Na aktyw­nych uczest­ni­ków naszych zajęć cze­kają upo­minki i słodki poczęstunek.  

Read More

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Posted by on 07 czerwca 2018

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Przy­po­mnie­nie dla Uczestników - har­mo­no­gram wycieczki do Cho­rzowa w dniu 16 czerwca 2018 roku:  1. Zbiórka – przy ulicy Szkol­nej 8:00 2. Wyjazd do Cho­rzowa 8:15 3. Seans w Pla­ne­ta­rium w Cho­rzo­wie 11:00 4. Zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium 12:30 5. Wyjazd do Nie­po­ło­mic 15:00 6. Powrót do Nie­po­ło­mic ok. 18:00 Wyży­wie­nie we wła­snym zakresie.   Infor­ma­cji udziela kie­row­nik wycieczki p. Monika Maślaniec:...

Read More

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

Posted by on 07 czerwca 2018

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

6 czerwca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się posie­dze­nie Komi­sji kon­kur­so­wej w składzie: 1. mgr Monika Maślaniec 2. mgr inż. Domi­nik Pasternak 3. mgr Janusz Nicewicz Komi­sja zatwier­dziła 7 prac z 7, które wpły­nęły na konkurs. W wyniku gło­so­wa­nia przyznano: W kate­go­rii I klas I‑III: I miej­sce – Mag­da­lena Kuczek oraz Mate­usz Ptasz­nik (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Niepołomicach W kate­go­rii II klas IV-VII: I miej­sce – Julia...

Read More

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 06 czerwca 2018

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Oj działo się działo. Bli­sko 1000 osób gościło w nie­po­ło­mic­kim Obserwatorium!!! Nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium wraz z Urzę­dem Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką. Do współ­pracy zostały zapro­szone kra­kow­skie uczel­nie i miło­śnicy astronomii. Byli z nami: Aka­de­mia Gór­ni­czo Hut­ni­cza – Wydział Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – Wydział Che­mii, Poli­tech­nika Kra­kow­ska – Wydział Archi­tek­tury, Nie­po­ło­micki Klub...

Read More

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 31 maja 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy:   SEANSE W PLANETARIUM sobota (2 czerwca): godziny –  11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00   OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie) sobota: w godzi­nach od 12:00 do 15:00   Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW SP9MOA Ama­tor­ska...

Read More

Dzień Dziecka z Nauką!

Posted by on 24 maja 2018

Dzień Dziecka z Nauką!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką! W trak­cie tego wyda­rze­nia każdy uczest­nik będzie mógł prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia i poczuć się jak praw­dziwy nauko­wiec. Zabawy astro­no­mią, fizyką, che­mią, archi­tek­turą, geo­lo­gią popro­wa­dzą naukowcy kra­kow­skich uczelni wyż­szych oraz nauczy­ciele i sym­pa­tycy MOA. Nie zabrak­nie róż­nych doświad­czeń, poka­zów i zabaw w któ­rych będzie mógł wziąć udział...

Read More

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Posted by on 14 maja 2018

Letnia Szkoła w Bieszczadach – EAAE 2018

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już ósmą – Let­nią Szkołę Astronomiczną. Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba....

Read More

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Posted by on 11 maja 2018

Konkurs plastyczny – SPOJRZENIE NA NIEBO 2018

Ucznio­wie Szkół Pod­sta­wo­wych i Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego z terenu Mia­sta i Gminy Niepołomice! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach pod patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice ogła­sza w roku szkol­nym 2017/2018 V Gminny Kon­kurs Pla­styczny „Spoj­rze­nie na niebo 2018”.       Infor­ma­cje ogólne: Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 28 maja 2018 roku (ponie­dzia­łek). [Decy­duje data stem­pla pocztowego]. Nade­słane prace zostaną oce­nione...

Read More