Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wakacje! Zapraszamy!

Posted by on 27 czerwca 2017

Wakacje! Zapraszamy!

  Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy:   SEANSE W PLANETARIUM – od 26 czerwca do 4 sierpnia od ponie­działku do piątku o godzi­nie 11:00 (pro­simy o punktualność!)   Seanse w lipcu: 12 lipca (środa) – Tro­pem czar­nych dziur 13 lipca (czwar­tek) – Galak­tyczne obłoki 14 lipca (pią­tek) – Aktu­alne niebo 17 lipca (ponie­dzia­łek) – Wędrówki...

Read More

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Posted by on 23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Rok szkolny minął. Wielu z naszych uczniów wyje­dzie na waka­cje daleko od Nie­po­ło­mic. Podzi­wiać będą różne wspa­niałe miej­sca i obiekty. Nam jed­nak obie­cali spo­glą­dać rów­nież w niebo, gdzie­kol­wiek będą. Fan­ta­styczni ucznio­wie o kre­atyw­nych pomy­słach i dużym pro­fe­sjo­na­li­zmie. Dzię­ku­jemy za wspól­nie spę­dzony czas i zapra­szamy po wakacjach. Życzymy pogod­nego nieba! Monika Maślaniec...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 22 czerwca 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jakiś czas temu do Obser­wa­to­rium tra­fiły zestawy edu­ka­cyjne przy­go­to­wane przez Cen­trum Nauki Koper­nik oraz firmę Boeing. Świetna sprawa! Dzięki walizce o nazwie “Kon­struk­to­rzy Marzeń” na naszych zaję­ciach wkra­czamy w nowy świat eks­pe­ry­men­tów, które z kolei wpro­wa­dzają nas w zagad­nie­nia aero­dy­na­miki. I nie tylko! Zer­k­nij­cie czym się już zajmowaliśmy.

Read More

Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Posted by on 04 czerwca 2017

“Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Choć kilka dni wcze­śniej niebo nad Nie­po­ło­mi­cami było zde­cy­do­wa­nie desz­czowe, to 28 maja pogoda dopi­sy­wała od samego początku. Jak się póź­niej oka­zało, była to świetna zachęta dla całych rodzin, które tłum­nie przy­były do parku miej­skiego. Można tutaj było wziąć udział w Dniu Dziecka z Nauką i w pełni czer­pać z boga­tej oferty atrak­cji nauko­wych i tech­nicz­nych, prze­wa­żały eks­pe­ry­menty na wesoło. Wspól­nie z mło­dymi naukow­cami z Klubu Mło­dego Odkrywcy Nuc­leus z Kra­kowa bada­li­śmy ...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Posted by on 02 czerwca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gimnazjalnych. 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.       Oto zwy­cięzcy Konkursu:   I miej­sce – Prze­my­sław Kowa­lik – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej II miej­sce – Łukasz Świ­gut – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej III miej­sce – Ange­lika Wrzęp­ska – Publiczne Gim­na­zjum w Zaborowie IV miej­sce – Klara Świą­tek –...

Read More

Dzień Odkrywców w Rzeszowie – 27 maja 2017

Posted by on 29 maja 2017

Dzień Odkrywców w Rzeszowie – 27 maja 2017

Barw­nie, naukowo i radośnie - te trzy hasła dobrze oddają prze­bieg ósmego Inte­rak­tyw­nego Pik­niku Wie­dzy, jaki odbył się w Rze­szo­wie w sobotę 27 maja w godzi­nach od 11 do 18. Natura dostro­iła się do ocze­ki­wań zwie­dza­ją­cych i nie­liczne chmury tylko na krót­kie chwile prze­szka­dzały w obser­wa­cjach Słońca. Przy oby­dwu naszych tele­sko­pach gro­ma­dziły się kolejki chęt­nych, wśród któ­rych były osoby w każ­dym wieku. Słońce też nie zawio­dło, świet­nie widoczna była grupa plam na zachod­nim brzegu...

Read More

Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

Posted by on 28 maja 2017

Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

  Wszyst­kich, któ­rzy lubią książki i kosmos ser­decz­nie zapra­szamy do spę­dze­nia Kosmicz­nej Nocy w Biblio­tece Publicz­nej w Nie­po­ło­mi­cach przy ulicy Bocheń­skiej 26. Zapra­szamy w sobotę, 3 czerwca o godzi­nie 18:00.       W pro­gra­mie przewidziano: zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci, pre­zen­ta­cję wystawy na temat kosmicz­nych moty­wów w literaturze, inte­re­su­jący wykład na temat “Astro­no­mii Woj­skiego” z “Pana Tade­usza” Adama Mickiewicza, gdy pogoda dopi­sze – uczest­nicy będą mogli oso­bi­ście...

Read More

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 28 maja 2017

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy: Na tere­nie Obser­wa­to­rium (ul. Miko­łaja Koper­nika 2):   SEANSE W PLANETARIUM pią­tek (2 czerwca): godziny –  18:00 | 19:00 sobota, nie­dziela (3–4 czerwca): godziny – 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 oraz seanse dla naj­młod­szych dzieci: godziny – 14:00 | 17:00  ...

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Posted by on 27 maja 2017

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, czer­wiec 2017 „Czer­wiec po desz­czo­wym maju – czę­sto dżdży­sty w naszym kraju” - tak mówi sta­ro­pol­skie przy­sło­wie odno­śnie aury, a ponadto to okres naj­dłuż­szych pra­co­wi­tych dni oraz dłu­gich świ­tów i zmierz­chów dogod­nych dla tego­rocz­nych ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów, szcze­gól­nie w okre­sie XXVI Dni Nie­po­ło­mic, które odbędą się w dniach 2–4 czerwca, oraz święta Bożego Ciała w dniu 15 czerwca. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda ...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Posted by on 27 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W czerwcu, poświata po póź­nym zacho­dzie Słońca, oraz w rów­nej mie­rze świa­tła miej­skie, prze­szka­dzają nam w dostrze­że­niu nawet jasnych gwiazd. Tym nie mniej, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Dopiero dobrze po godzi­nie 22, patrząc w kie­runku pół­noc­nym dostrze­żemy wysoko Gwiazdę Polarną w gwiaz­do­zbio­rze Małej Niedź­wie­dzicy oraz jego część, zło­żoną z naj­ja­śniej­szych gwiazd,  two­rzącą Mały Wóz, który z kolei opla­tany jest...

Read More