Wpisy w miesiącu: Grudzień, 2020

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2020

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Roz­po­czy­namy nowy 2021 rok, z nadzieją, że będzie lep­szy od minio­nego. Dni stają się coraz dłuż­sze a i nocne niebo szy­kuje nam wiele atrakcji. Zacznijmy od pla­net: w dru­giej poło­wie mie­siąca, nad połu­dniowo zachod­nim hory­zon­tem, będziemy mogli obser­wo­wać Mer­ku­rego, tuż po zacho­dzie Słońca. Wenus jest widoczna nad ranem, nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez cały mie­siąc tylko w pierw­szej czę­ści nocy, Jowisz i Saturn będą...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2020

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Adam Micha­lec, gru­dzień 2020   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, otwie­ra­ją­cego trze­cią dekadę XXI wieku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas w 2021 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Kopuła nowego Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach staje się powoli miej­scem, z któ­rego pro­wa­dzone są regu­larne obser­wa­cje. Główny tele­skop nie jest jesz­cze zamon­to­wany, ale nie ma prze­szkód, aby roz­kła­dać w pomiesz­cze­niu sprzęt prze­no­śny i przy­glą­dać się Słońcu. Zobacz­cie!  

Czytaj dalej...

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

Zamieszczony przez w dniu 30 grudnia 2020

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

04.01.2021 – 15.01.2021 (z wyłą­cze­niem 06.01.2021) 16:00 – Feryjne KMO – boha­te­ro­wie nauki Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza Pod­czas spo­tka­nia uczest­nicy będą mieli oka­zję poznać przed­sta­wi­cieli świata nauki i kultury. Myśląc boha­ter – nauko­wiec przy­cho­dzi nam do głowy ktoś, kto jest nie­sa­mo­wi­cie uzdol­niony. Ma wiel­kie marze­nia, które reali­zuje w życiu. Czy każdy od razu był boha­te­rem swo­ich cza­sów, czy też mie­rzył się z wie­loma problemami??? Dowiesz się bio­rąc udział w zaję­ciach Klubu Mło­dego Odkrywcy...

Czytaj dalej...

Boże Narodzenie 2020

Zamieszczony przez w dniu 24 grudnia 2020

Czytaj dalej...

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Zamieszczony przez w dniu 17 grudnia 2020

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Po raz kolejny musimy się zmie­rzyć z naucza­niem zdal­nym na zaję­ciach z astro­no­mii. Ucznio­wie chęt­nie w nich uczest­ni­czą, bo są odskocz­nią od licz­nych zadań, które mają na co dzień. Kre­atyw­ność uczniów nie zna gra­nic, dla­tego każde zaję­cia są jedyne i nie­po­wta­rzalne – jak zja­wi­ska astro­no­miczne. Na zaję­ciach nie tylko o zja­wi­skach można roz­ma­wiać i two­rzyć ich symu­la­cję. Wie­lo­krot­nie już się o tym prze­ko­na­łam, gdy pyta­nia pada­jące od nich, zupeł­nie...

Czytaj dalej...

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Zamieszczony przez w dniu 09 grudnia 2020

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Zachę­camy do zabawy astronomią!!! Tym razem pro­po­nu­jemy wraz z Uni­wer­sy­te­tem Wro­cław­skim i Kra­jo­wymi Koor­dy­na­to­rami Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej pro­jekt astro­no­miczno-per­cep­cyjny doty­czący obser­wa­cji Wiel­kiej Koniunk­cji Jowi­sza z Saturnem. Pro­jekt star­tuje już 11-go grud­nia 2020! Zapra­szam każ­dego, kto lubi patrzeć w gwiazdy, jak i tych, któ­rzy jesz­cze nie wie­dzą, czy to lubią, a chcie­liby spróbować.   Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych spo­sobu udziału w pro­jek­cie znaj­duje się TUTAJ....

Czytaj dalej...

Solarygrafia z zagadką w tle

Zamieszczony przez w dniu 06 grudnia 2020

Solarygrafia z zagadką w tle

Zaopa­trzeni w sze­reg cen­nych spo­strze­żeń po pierw­szej sesji zdję­cio­wej oraz mocno zachę­ceni jej wyni­kami, posta­no­wi­li­śmy kon­ty­nu­ować eks­pe­ry­ment foto­gra­ficzny zwany sola­ry­gra­fią. Uczest­nicy naszych zajęć astro­no­micz­nych i mul­ti­me­dial­nych – Mak­sy­mi­lian, Janek, Karol i Miko­łaj pod­jęli wyzwa­nie dłu­go­ter­mi­no­wej foto­gra­fii nieba. W meta­lo­wych pusz­kach ponow­nie został zamknięty świa­tło­czuły – czarno-biały papier foto­gra­ficzny. Z malut­kiego otworka zro­bio­nego w ściance puszki każ­dego dnia,...

Czytaj dalej...

XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Zamieszczony przez w dniu 03 grudnia 2020

XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Jest nam miło poin­for­mo­wać, że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zostało zapro­szone do włą­cze­nia się w XVIII Opol­skim Festi­walu Nauki. Trwa on od 6 listo­pada do 15 grud­nia. Jest to fan­ta­styczna impreza, która zrze­sza wielu wspa­nia­łych naukow­ców z róż­nych dzie­dzin. Wśród nich są wykła­dowcy, nauczy­ciele, spe­cja­li­ści i pasjo­naci nauki. Każdy z nich potrafi rewe­la­cyj­nie zapre­zen­to­wać swoją ulu­bioną dzie­dzinę. Dzięki takim dzia­ła­niom mło­dzi naukowcy mogą zachwy­cić...

Czytaj dalej...

Rzeki rujnują, rzeki budują

Zamieszczony przez w dniu 01 grudnia 2020

Rzeki rujnują, rzeki budują

Ucznio­wie uczest­ni­czący w zaję­ciach Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach od wielu już lat mają moż­li­wość zama­wia­nia zdjęć powierzchni Ziemi, wyko­ny­wa­nych następ­nie przez apa­ra­turę umiesz­czoną na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Wśród wielu pięk­nych, nie­by­wale kolo­ro­wych obra­zów z całego nie­mal świata jest nie­mało takich, które wzbu­dzają cie­ka­wość samym swoim wyglą­dem. Wybra­łem dwa z nich, ilu­stru­jące zda­nie tytułowe. Pierw­sze zdję­cie przed­sta­wia frag­ment...

Czytaj dalej...