Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Adam Micha­lec, gru­dzień 2020   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, otwie­ra­ją­cego trze­cią dekadę XXI wieku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas w 2021 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 31 grudnia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Kopuła nowego Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach staje się powoli miej­scem, z któ­rego pro­wa­dzone są regu­larne obser­wa­cje. Główny tele­skop nie jest jesz­cze zamon­to­wany, ale nie ma prze­szkód, aby roz­kła­dać w pomiesz­cze­niu sprzęt prze­no­śny i przy­glą­dać się Słońcu. Zobaczcie!  

Read More

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

Posted by on 30 grudnia 2020

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

04.01.2021 – 15.01.2021 (z wyłą­cze­niem 06.01.2021) 16:00 – Feryjne KMO – boha­te­ro­wie nauki Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza Pod­czas spo­tka­nia uczest­nicy będą mieli oka­zję poznać przed­sta­wi­cieli świata nauki i kultury. Myśląc boha­ter – nauko­wiec przy­cho­dzi nam do głowy ktoś, kto jest nie­sa­mo­wi­cie uzdol­niony. Ma wiel­kie marze­nia, które reali­zuje w życiu. Czy każdy od razu był boha­te­rem swo­ich cza­sów, czy też mie­rzył się z wie­loma problemami??? Dowiesz się bio­rąc udział w zaję­ciach Klubu Mło­dego Odkrywcy...

Read More

Boże Narodzenie 2020

Posted by on 24 grudnia 2020

Read More

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Posted by on 17 grudnia 2020

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Po raz kolejny musimy się zmie­rzyć z naucza­niem zdal­nym na zaję­ciach z astro­no­mii. Ucznio­wie chęt­nie w nich uczest­ni­czą, bo są odskocz­nią od licz­nych zadań, które mają na co dzień. Kre­atyw­ność uczniów nie zna gra­nic, dla­tego każde zaję­cia są jedyne i nie­po­wta­rzalne – jak zja­wi­ska astro­no­miczne. Na zaję­ciach nie tylko o zja­wi­skach można roz­ma­wiać i two­rzyć ich symu­la­cję. Wie­lo­krot­nie już się o tym prze­ko­na­łam, gdy pyta­nia pada­jące od nich, zupeł­nie...

Read More

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Posted by on 09 grudnia 2020

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Zachę­camy do zabawy astronomią!!! Tym razem pro­po­nu­jemy wraz z Uni­wer­sy­te­tem Wro­cław­skim i Kra­jo­wymi Koor­dy­na­to­rami Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej pro­jekt astro­no­miczno-per­cep­cyjny doty­czący obser­wa­cji Wiel­kiej Koniunk­cji Jowi­sza z Saturnem. Pro­jekt star­tuje już 11-go grud­nia 2020! Zapra­szam każ­dego, kto lubi patrzeć w gwiazdy, jak i tych, któ­rzy jesz­cze nie wie­dzą, czy to lubią, a chcie­liby spróbować.   Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych spo­sobu udziału w pro­jek­cie znaj­duje się TUTAJ....

Read More

Solarygrafia z zagadką w tle

Posted by on 06 grudnia 2020

Solarygrafia z zagadką w tle

Zaopa­trzeni w sze­reg cen­nych spo­strze­żeń po pierw­szej sesji zdję­cio­wej oraz mocno zachę­ceni jej wyni­kami, posta­no­wi­li­śmy kon­ty­nu­ować eks­pe­ry­ment foto­gra­ficzny zwany solarygrafią. Uczest­nicy naszych zajęć astro­no­micz­nych i mul­ti­me­dial­nych – Mak­sy­mi­lian, Janek, Karol i Miko­łaj pod­jęli wyzwa­nie dłu­go­ter­mi­no­wej foto­gra­fii nieba. W meta­lo­wych pusz­kach ponow­nie został zamknięty świa­tło­czuły – czarno-biały papier foto­gra­ficzny. Z malut­kiego otworka zro­bio­nego w ściance puszki każ­dego dnia,...

Read More

XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Posted by on 03 grudnia 2020

XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Jest nam miło poin­for­mo­wać, że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zostało zapro­szone do włą­cze­nia się w XVIII Opol­skim Festi­walu Nauki. Trwa on od 6 listo­pada do 15 grud­nia. Jest to fan­ta­styczna impreza, która zrze­sza wielu wspa­nia­łych naukow­ców z róż­nych dzie­dzin. Wśród nich są wykła­dowcy, nauczy­ciele, spe­cja­li­ści i pasjo­naci nauki. Każdy z nich potrafi rewe­la­cyj­nie zapre­zen­to­wać swoją ulu­bioną dzie­dzinę. Dzięki takim dzia­ła­niom mło­dzi naukowcy mogą zachwy­cić...

Read More

Rzeki rujnują, rzeki budują

Posted by on 01 grudnia 2020

Rzeki rujnują, rzeki budują

Ucznio­wie uczest­ni­czący w zaję­ciach Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach od wielu już lat mają moż­li­wość zama­wia­nia zdjęć powierzchni Ziemi, wyko­ny­wa­nych następ­nie przez apa­ra­turę umiesz­czoną na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Wśród wielu pięk­nych, nie­by­wale kolo­ro­wych obra­zów z całego nie­mal świata jest nie­mało takich, które wzbu­dzają cie­ka­wość samym swoim wyglą­dem. Wybra­łem dwa z nich, ilu­stru­jące zda­nie tytułowe. Pierw­sze zdję­cie przed­sta­wia frag­ment...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2020 ONLINE!

Posted by on 01 grudnia 2020

Małopolska Noc Naukowców 2020 ONLINE!

Kolejna Noc Naukow­ców za nami. To było wyjąt­kowe wyda­rze­nie, ponie­waż po raz pierw­szy orga­ni­zo­wa­li­śmy go tylko w SIECI. Same przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów to kilka mie­sięcy żmud­nej pracy. Wszyst­kie aktyw­no­ści przy­go­to­wane dla Pań­stwa to wysi­łek wielu osób. Pomysł gonił pomysł i tak udało się przy­go­to­wać pro­gram z róż­nymi atrak­cjami. Były wykłady, warsz­taty i pokazy nieba oraz kon­kursy astronomiczne. Wykłady naj­czę­ściej powsta­wały w domo­wych zaci­szach. W budynku Szkoły Pod­sta­wo­wej...

Read More