Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Nietypowe zajęcia – zdalne nauczanie!

Posted by on 04 maja 2020

Nietypowe zajęcia – zdalne nauczanie!

Od ponad mie­siąca sytu­acja wokół nas wymaga zmian w dzia­ła­niach. Nasze obser­wa­to­rium rów­nież dosto­so­wało się do nowych wyma­gań. Od kwiet­nia pro­wa­dzone są zaję­cia online, z róż­nych kół zain­te­re­so­wań. Naj­młodsi miło­śnicy astro­no­mii, dziel­nie wal­czą ze sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym pod czuj­nym okiem rodzi­ców i nauczy­ciela MOA. Wiele zajęć opiera się o dys­ku­sje, które doty­czą róż­nych zagad­nień astro­no­micz­nych. Naj­czę­ściej oma­wiamy zdję­cia astro­no­miczne, bądź ostat­nie cie­ka­wostki naukowe. W trak­cie...

Read More

Tajemnicza retrogradacja Plutona

Posted by on 02 maja 2020

Tajemnicza retrogradacja Plutona

Media wła­śnie przy­nio­sły wia­do­mość o kolej­nej pla­dze, jaka po koro­na­wi­ru­sie i suszy może nas dotknąć. Nazwa tej plagi to retro­gra­da­cja Plutona! Tekst źró­dłowy       Co to jest? Retro­gra­da­cja, czyli ruch wsteczny, to okres w któ­rym pla­nety poru­szają się w odwrot­nym kie­runku niż nor­mal­nie. To zna­czy na tle gwiazd zamiast jak zwy­kle prze­su­wać się od lewej do pra­wej zmie­niają kie­ru­nek ruchu zata­cza­jąc pętlę. Takie zacho­wa­nie się pla­net jest przy­czyną nada­nia...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2020

Posted by on 02 maja 2020

Spojrzenie w majowe niebo 2020

Adam Micha­lec, maj 2020   W maju zbiera psz­czółka, zbie­rajże też ziółka Przy­sło­wie to wiąże się z cie­płą sło­neczną pogodą, a my chcie­li­by­śmy, aby tak wio­sen­nie, zie­lono, cie­pło i kwit­nąco, było przez cały mie­siąc. Życzmy zatem sobie, nie tylko obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, bowiem fir­ma­ment – przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe niespodzianki. Słońce, aktu­al­nie o małej aktyw­no­ści magne­tycz­nej przej­dzie, 20 maja o godz. 23.49, ze znaku Byka...

Read More

Wydarzenia na niebie – maj 2020

Posted by on 02 maja 2020

Wydarzenia na niebie – maj 2020

Maj naj­czę­ściej koja­rzy się nam z kwit­ną­cymi kasz­ta­nami i matu­rami. Jak będzie w tym roku zoba­czymy – kasz­tany na pewno zakwitną! W maju też możemy podzi­wiać mete­ory z roju Eta Akwa­ry­dów (η Aqu­arids), które powstały wsku­tek prze­lotu naj­słyn­niej­szej komety – komety Halleya. Przez cały mie­siąc na wie­czor­nym nie­bie kró­luje pla­neta – Wenus. Nato­miast w dru­giej czę­ści nocy możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna i Marsa. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS), będzie widoczna przez cały maj. Na początku...

Read More

Sala Koncertowa

Posted by on 30 kwietnia 2020

Sala Koncertowa

Naszą prze­strzeń, w któ­rej żyjemy możemy potrak­to­wać jak wielką salę koncertową. Od pew­nego czasu, gdy wybu­chła pan­de­mia, zro­biło się w niej ciszej i powie­trze stało się bar­dziej przej­rzy­ste, zma­lał smog. Zmniej­szyła się zde­cy­do­wa­nie ilość prze­la­tu­ją­cych samo­lo­tów i prze­jeż­dża­ją­cych aut. Możemy wresz­cie swo­bod­nie posłu­chać budzą­cej się do życia wio­sny, pomimo obo­wią­zu­ją­cych zaka­zów opusz­cza­nia domów. Szczę­śliwcy, mogą posłu­chać kon­certu szumu fal mor­skich, kaskady spa­da­ją­cej wody w poto­kach,...

Read More

Meteory z roju Lirydów: 22/23 kwietnia 2020

Posted by on 21 kwietnia 2020

Meteory z roju Lirydów: 22/23 kwietnia 2020

Rok­rocz­nie, od 15 do 25 kwiet­nia pro­mie­niują mete­ory z roju kwiet­nio­wych Liry­dów. Radiant mete­orów leży w pobliżu Wegi, naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Liry (pol­ska nazwa Lut­nia). Stąd też ich nazwa, a żeby było cie­ka­wiej, to obec­nie ich radiant znaj­duje się pra­wie 10 stopni na połu­dniowy zachód od Wegi, w gwiaz­do­zbio­rze Her­ku­lesa. To nic dziw­nego w świe­cie rojów mete­ory­to­wych, bowiem Lirydy to mete­ory będące pozo­sta­ło­ścią po kome­cie z roku 1861, któ­rych orbita...

Read More

Stacja Hylaty

Posted by on 19 kwietnia 2020

Stacja Hylaty

Mniej wię­cej w odstę­pach mie­sięcz­nych trzeba doła­do­wy­wać aku­mu­la­tory w Sta­cji Hylaty. Tym razem wypa­dło mi tego doko­nać w cza­sie zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­nocy u Pra­wo­sław­nych, a dodat­kowo przy obo­wią­zu­ją­cym zaka­zie wstępu do lasu w cza­sie pandemii. Może naj­pierw dla przy­po­mnie­nia, dla­czego te Święta przy­pa­dają w obu kościo­łach różnie. Otóż w pra­wo­sła­wiu sto­so­wany jest kalen­darz juliań­ski, wywo­dzący się od Cesa­rza Juliu­sza z I wieku naszej ery, w któ­rym rok...

Read More

Podniebne pociągi Starlink

Posted by on 19 kwietnia 2020

Podniebne pociągi Starlink

Nocne niebo to nie tylko gwiazdy, pla­nety czy Księ­życ, to także samo­loty, heli­kop­tery a od 60. lat także sztuczne sate­lity Ziemi. Od pamięt­nego Sput­nika 1 poprzez sta­cję Mir, tele­skop kosmiczny Hubble’a, aż do sate­li­tów mete­oro­lo­gicz­nych, woj­sko­wych, sta­cji ISS czy sate­li­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ame­ry­kań­ski przed­się­biorca i filan­trop, zało­ży­ciel lub współ­za­ło­ży­ciel przed­się­biorstw: Pay­Pal, Spa­ceX, Tesla, Neu­ra­link i Boring Com­pany pocho­dzący z Afryki Połu­dnio­wej Elon Musk,...

Read More

Możliwości teleskopu T68

Posted by on 19 kwietnia 2020

Możliwości teleskopu T68

W dys­po­zy­cji obser­wa­to­rów, posłu­gu­ją­cych się instru­men­tami z sieci iTe­le­scope, pozo­staje astro­ka­mera prze­zna­czona wprost do wyko­ny­wa­nia kolo­ro­wych zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych. Pra­cuje ona w Nowym Mek­syku, a oto pod­sta­wowe infor­ma­cje o miej­scu i jej właściwościach. Obser­wa­to­rium: New Mexico Skies at May­hill, New Mexico – MPC H06 Strefa cza­sowa: UTC Minus 7:00. Czas letni jest uwzględniany Mini­malna wyso­kość obiektu nad hory­zon­tem: około 20 – 25 stopni Współ­rzędne: Sze­ro­kość geo­gra­ficzna: 32º...

Read More

Jasny bolid nad południową Polską!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Jasny bolid nad południową Polską!

W nocy z 17/18 kwiet­nia, po pół­nocy wyga­szono oświe­tle­nie uliczne i miesz­kańcy Kra­kowa mogli się cie­szyć wido­kiem noc­nego nieba. Prak­tyka wyga­sza­nia świa­teł służy oszczęd­no­ści prądu i zmniej­sze­niu emi­sji spa­lin w elek­trow­niach. Służy rów­nież tym, któ­rzy już zapo­mnieli jak piękne może być nocne kra­kow­skie niebo. Tej nocy naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nym zja­wi­skiem był jasny bolid. Jego świa­tło na kilka sekund roz­świe­tliło mrok na tyle, że można było zauwa­żyć cie­nie rzu­cane przez różne przedmioty....

Read More