Krocząc drogą nauki

Posted by on 22 lutego 2024

Wła­śnie teraz jest dobra oka­zja aby przy­po­mnieć, że dru­giego lutego nasza wycho­wanka, Pau­lina Sowicka obro­niła pracę dok­tor­ską i otrzy­mała tytuł naukowy dok­tora nauk fizycz­nych w zakre­sie astro­no­mii. Nie dość, że 11 obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce, to jesz­cze zbliża się ósmy marca – Dzień kobiet. Pau­lina już jako uczen­nica bar­dzo aktyw­nie zaj­mo­wała się pro­ble­ma­tyką astro­no­miczną, uczęsz­cza­jąc do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego na zaję­cia – naj­pierw do Moniki Maśla­niec, a następ­nie do Grze­go­rza Sęka.

U zara­nia kariery badaczki Kosmosu.

Tam też zdo­by­wała szlify obser­wa­tora, przy­kła­da­jąc się do pracy z tele­sko­pami. Obser­wo­wała wizu­al­nie i foto­gra­ficz­nie Słońce oraz obiekty na noc­nym nie­bie, jeź­dziła na obozy i eks­pe­dy­cje obser­wa­cyjne, także te na Sło­wa­cji czy Ukra­inie. Korzy­stała z każ­dej moż­li­wo­ści, aby wzbo­ga­cać swoją wie­dzę uczest­ni­cząc na przy­kład w spo­tka­niach z naukow­cami oraz astronautami.

Od lewej – Pau­lina Sowicka, Shan­non Lucid, Marta Kotarba, Alek­san­dra Gumuła.

Warto dodać, że Shan­non Lucid, z wykształ­ce­nia bio­che­miczka,  stała się pierw­szą ame­ry­kanką, która pra­co­wała na sta­cji Mir, a poza Zie­mią była pię­cio­krot­nie, spę­dza­jąc na orbi­cie łącz­nie ponad 223 dni.
Wyni­kiem pasji oso­bi­stego bada­nia Wszech­świata było opra­co­wa­nie Pau­liny „Twa­rzą w twarz z super­nową”, które przed­sta­wiła w trak­cie dwu­dzie­stego trze­ciego Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego w roku 2007. Jury tego kon­kursu uznało refe­rat Pau­liny za zwy­cię­ski w gro­nie ponad trzy­dzie­stu opra­co­wań z całego kraju.

Lista gwiazd super­no­wych obser­wo­wa­nych w pro­jek­cie Hands-on Uni­verse

Kolej­nym kro­kiem było współ­od­kry­cie pla­nety poza­sło­necz­nej, doko­nane dzięki udzia­łowi w pro­jek­cie typu Citi­zen Science (Nauka oby­wa­tel­ska) – Pla­net Hun­ters.

Dal­sza droga Pau­liny wio­dła przez stu­dia astro­no­miczne na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, zagra­niczne wyjazdy na kon­fe­ren­cje i obser­wa­cje – aż do przy­ję­cia na Stu­dium Dok­to­ranc­kie w Cen­trum Astro­no­micz­nym im. Miko­łaja Koper­nika w War­sza­wie. Wtedy to jako pierw­sza osoba z Pol­ski wyje­chała na roczny staż do obser­wa­to­rium na wyspie La Palma w archi­pe­lagu Kanarów.

Przy czte­ro­me­tro­wym tele­sko­pie na La Palmie

Jesz­cze w trak­cie przy­go­to­wy­wa­nia roz­prawy dok­tor­skiej została lau­re­atką Nagrody CAMK PAN dla Wybit­nego Mło­dego Bada­cza za 2022 rok. Śle­dząc jej zain­te­re­so­wa­nia pro­ble­ma­tyką obser­wa­cyjną łatwo zgad­nąć, że teza, jaką posta­wiła także będzie mocno osa­dzona w wyko­na­niu i opra­co­wa­niu trud­nych badań z dzie­dziny pul­sa­cji gwiazd zmien­nych. Spo­lsz­czony tytuł pracy, którą Pau­lina przed­sta­wiła dostoj­nemu gre­mium w dniu 2 lutego brzmi w pol­skiej wer­sji (ory­gi­nał został przed­sta­wiony po angiel­sku) „Wzbu­dze­nie pul­sa­cji w gorą­cych gwiaz­dach tuż przed sta­dium bia­łego karła z obser­wa­cyj­nego punktu widze­nia”. Należy przy­po­mnieć, że białe karły to słabo świe­cące, zwarte obiekty będące koń­co­wym sta­dium życia gwiazd typu Słońca. Nieco przed sta­dium bia­łego karła nie­które gwiazdy, jesz­cze pro­wa­dzące w otocz­kach syn­tezę helu, wyka­zują fluk­tu­acje jasno­ści pocho­dzące od szyb­kich zmian roz­mia­rów, czyli pul­sa­cji. Tymi wła­śnie gwiaz­dami, w licz­bie 29 – zaj­mo­wała się Pau­lina. Tema­tyka była trudna choćby z tego powodu, że gwiazdy takie nie dosyć, że świecą słabo, to jesz­cze względne zmiany jasno­ści są nie­wiel­kie. Stąd koniecz­ność obser­wo­wa­nia tele­sko­pami o dużych śred­ni­cach – od jed­nego metra na Sło­wa­cji i w RPA aż do ponad dzie­wię­ciu metrów – też w RPA.

Przy tele­sko­pie SALTRPA – to naj­więk­szy tele­skop na pół­kuli południowej

Obec­nie Pau­lina Sowicka zło­żyła apli­ka­cję na dwu­letni staż podok­tor­ski na Tene­ry­fie – trzy­mamy kciuki za powo­dze­nie tego pro­jektu. A teraz zdra­dzę pewną tajem­nicę – otóż jeżeli nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, będziemy mogli spo­tkać się z naszą świeżo upie­czoną Panią Dok­tor na pre­lek­cji w MOA. Pla­nu­jemy takie publiczne wyda­rze­nie w ramach Nocy Jurija wcze­snym wie­czo­rem w pią­tek, 12 kwiet­nia bie­żą­cego roku. Tema­tem będą wspo­mnie­nia  zagra­nicz­nych wojaży, któ­rych Pau­lina odbyła naprawdę wiele. W trak­cie jed­nego z nich w Obser­wa­to­rium La Silla w Chile zaszło cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca, co zostało udo­ku­men­to­wane przez naszą boha­terkę serią zna­ko­mi­tych fotografii.


Syn­te­tyczne zdję­cie cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca w Chile, 2 lipca 2019 roku

Trzeba jesz­cze dodać, że uta­len­to­wa­nych bada­czek mamy wiele w gro­nie naszych wycho­wan­ków. Karo­lina Jaro­sik, która podob­nie jak Pau­lina uczęsz­czała ponad 7 lat na nasze zaję­cia, jesie­nią zeszłego roku roz­po­częła stu­dia trze­ciego stop­nia, czyli dok­to­ranc­kie w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Uczest­niczka naszych zajęć Agnieszka Płonka w trak­cie pracy na Uni­wer­sy­te­cie w Utrech­cie opu­bli­ko­wała pracę naukową na temat roz­cho­dze­nia się fal sej­smicz­nych w sko­ru­pie ziem­skiej, a obec­nie uczy stu­den­tów infor­ma­tyki w Wyż­szej Szkole Biz­nesu w Nowym Sączu. Kolejna nasza wycho­wanka, Karo­lina Hałys stu­diuje fizykę na Uni­wer­sy­te­cie w Bri­stolu i nie­dawno opu­bli­ko­wała swój pierw­szy naukowy komu­ni­kat na temat szy­fro­wa­nia kwan­to­wego. To wszystko było moż­liwe dzięki temu, że uczest­nicy naszych zajęć napo­ty­kają w MOA dosko­nałe warunki do roz­woju swo­ich pasji, mając do dys­po­zy­cji coraz lepiej wypo­sa­żone pra­cow­nie oraz całą gamę instru­men­tów obser­wa­cyj­nych, lunet, tele­sko­pów i kamer astro­no­micz­nych. Do tego nasi nauczy­ciele, dys­po­nu­jący wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami, nie żałują dla uczniów czasu ani fatygi.

Jeste­śmy dumni z naszych wycho­wan­ków, a przy­kład Pau­liny poka­zuje, jak owocne są wysiłki poświę­cone bada­niom naukowym.

Grze­gorz Sęk, nauczy­ciel MOA