Posts made in lipiec, 2020

Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Posted by on 11 lipca 2020

Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Ruszyła kolejna, już sie­dem­dzie­siąta, misja pro­gramu edu­ka­cyj­nego Sally Ride Ear­th­KAM & Space Camp. Tak jak przy poprzed­nich misjach, tak i teraz będzie moż­li­wość pro­jek­to­wa­nia swo­ich foto­gra­fii przy uży­ciu uni­ka­to­wych kodów. Udo­stęp­niają je uczniom nauczy­cie­lom MOA, każdy kod ozna­cza moż­li­wość zapro­jek­to­wa­nia jed­nego zdję­cia powierzchni naszej planety. Warto się pospie­szyć, ponie­waż ostat­nie dostępne orbity będą we czwar­tek, 16 lipca tego roku. Zachę­cam do aktyw­no­ści w tym pro­gra­mie przy­po­mi­na­jąc...

Read More

Polowanie na kometę C/2020 F3 (NEOWISE)

Posted by on 08 lipca 2020

Polowanie na kometę C/2020 F3 (NEOWISE)

Spór o to wśród uczo­nych od wie­ków się szerzy; Ten, czy też ta kometa mówić się należy? I – rzekł­byś – obłęd jakiś myśl w tem ludzką mami, Bo sprawa się wyja­śnić da kilku słowami: … Kometa się po nie­bie uwija jak fryga; Kometa długi ogon w ślad za sobą dźwiga, Sło­wem: wnio­sek stąd jasny i histo­ria krótka Kometa to kobieta, do tego rozwódka. /Franciszek Konarski/ “Gazeta Czę­sto­chow­ska” 30 maja 1910   Na początku roku mie­li­śmy zapo­wie­dzi jasnych komet ATLAS i SWAN, które w maju miały nam...

Read More

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2020

Posted by on 03 lipca 2020

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2020

Tego lata, w okre­sie urlo­pów i nie­zwy­kle długo trwa­ją­cych przy­mu­so­wych waka­cji, spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią, będziemy się sta­rać korzy­stać w pełni z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, jak sądzę, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie...

Read More

Wydarzenia na niebie – wakacje 2020

Posted by on 02 lipca 2020

Wydarzenia na niebie – wakacje 2020

Te waka­cje będą inne niż zwy­kle, ale nie ozna­cza to, że nie będzie cie­ka­wych zja­wi­ska na naszym niebie. Mer­ku­rego będzie można obser­wo­wać na poran­nym nie­bie, nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, dopiero od 10 lipca do 9 sierp­nia. Wenus przez całe waka­cje będzie widoczna na poran­nym nie­bie, peł­niąc rolę Jutrzenki, aż do stycz­nia przy­szłego roku. Mars będzie widoczny dopiero w dru­giej poło­wie nocy. Zaś Jowisz i Saturn przez więk­szą część nocy. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna...

Read More