Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Spojrzenie w sierpniowe niebo 2019

Posted by on 07 sierpnia 2019

Spojrzenie w sierpniowe niebo 2019

Adam Micha­lec, sier­pień 2019 Tego lata, w okre­sie urlo­pów i w dru­giej poło­wie tego­rocz­nych waka­cji, będziemy się sta­rać korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres jesz­cze dłu­gich dni, a krót­kich i cie­płych nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w tym mie­siącu, a w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu wyko­rzy­stać wolny...

Read More

Wieczór z Księżycem i Perseidami

Posted by on 06 sierpnia 2019

Wieczór z Księżycem i Perseidami

  Na wspólne obser­wa­cje zapra­szają: Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Niepołomicach.           Jaki mamy plan? W nie­dzielę 11 sierp­nia od godziny 19:00 do 24:00 zapra­szamy na nie­po­ło­micki Rynek, który zosta­nie zaciem­niony, a zamiast par­kingu zain­sta­lu­jemy let­nie kino oraz sta­no­wi­ska obser­wa­cyjne. Uczest­nicy będą mieli do dys­po­zy­cji leżaki pla­żowe, ale pro­simy cie­pło się ubrać i zabrać ze sobą koce....

Read More

Każda okazja jest dobra

Posted by on 01 sierpnia 2019

Każda okazja jest dobra

Pogodne dwie godziny wie­czo­rem we czwar­tek 25 lipca pozwo­liły na wyko­na­nie serii foto­gra­fii biesz­czadz­kiego nieba. Kamerka ZWO ASI 178 MM z fabrycz­nym obiek­ty­wem sze­ro­ko­kąt­nym o ogni­sko­wej 2.5mm i świa­tło­sile 1:1.2 oraz apa­rat Canon 1300D z obiek­ty­wem Samy­ang o ogni­sko­wej 8 mm i świa­tło­sile 1:3.6 były ste­ro­wane z tego samego lap­topa, oczy­wi­ście z uży­ciem dedy­ko­wa­nych pro­gra­mów. Na nie­bie wid­niała oka­zała Droga Mleczna, liczne sate­lity prze­ci­nały pole widze­nia, kilka samo­lo­tów...

Read More

Jedni mówią, inni słuchają

Posted by on 23 lipca 2019

Jedni mówią, inni słuchają

Jak co roku, tak i w cza­sie obec­nych waka­cji na zmianę z Ada­mem co wie­czór trzy­mamy słowo o astro­no­mii na falach radia RMF Clas­sic. Zazwy­czaj około 20.45 poja­wia się cha­rak­te­ry­styczna zapo­wiedź, a następ­nie przez kilka minut płyną opo­wie­ści. Zaczy­namy od przy­po­mnie­nia waż­nych wyda­rzeń sprzed kilku – kil­ku­na­stu – kil­ku­dzie­się­ciu lat, doty­czą­cych astro­no­mii, astro­nau­tyki czy też nauki o prze­strzeni. Po tym prze­cho­dzimy do opisu aktu­al­nego wyglądu nieba i zachę­camy...

Read More

Dane nam było Księżyca częściowe zaćmienie”

Posted by on 19 lipca 2019

„Dane nam było Księżyca częściowe zaćmienie”

Rok 2019 zaofe­ro­wał nam dwa zaćmie­nia Księ­życa. Cał­ko­wite miało miej­sce 21 stycz­nia nad ranem i czę­ściowe 16 lipca wie­czo­rem. I wła­śnie z tej oka­zji nauczy­ciele Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, zor­ga­ni­zo­wali obser­wa­cje połą­czone z poka­zami i wykła­dami na tere­nie przy Kopcu Grun­waldz­kim w Niepołomicach. Przy oka­zji obcho­dzi­li­śmy 50-tą rocz­nicę startu rakiety Saturn V misji Apollo 11. Misji, w któ­rej trójka astro­nau­tów – Neil Arm­strong, Buzz Aldrin...

Read More

Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

Posted by on 16 lipca 2019

Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

  Dzi­siaj czyli 16 lipca 2019 roku czeka nas czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa. Moment to ide­alny na małą, zaćmie­niową statystykę.         Zaćmie­nia Księ­życa w XXI wieku Na Ziemi – łącz­nie – 143 zaćmie­nia, w tym: 85 całkowitych, 58 częściowych, 87 półcieniowych.   W Pol­sce – 92 zaćmie­nia w tym: 59 całkowitych, 33 częściowe. Z dzi­siej­szym – 16.07.2019 – będzie to już dzie­więt­na­ste zaćmie­nie w tym stuleciu. Następne cał­ko­wite zaćmie­nie Księ­życa nastąpi 16 maja 2022 roku.    ...

Read More

Elfy i sprajty czyli jednak poważna nauka

Posted by on 10 lipca 2019

Elfy i sprajty czyli jednak poważna nauka

Pomię­dzy 3–5 lipca 2019 roku w Insty­tu­cie Geo­fi­zyki PAN w War­sza­wie odbyła się Kon­fe­ren­cja “Pola Elek­tro­ma­gne­tyczne ULF/ELF na Ziemi i w Prze­strzeni Kosmicznej”. Kon­fe­ren­cja ta, należy do ciągu “Spo­tkań Biesz­czadz­kich”, któ­rych było już ponad 20, a doty­czyły podob­nej tema­tyki, upra­wia­nej od kil­ku­dzie­się­ciu lat, z któ­rej na czoło wybija się bada­nie Rezo­nan­sów Schu­manna. Od ponad dwóch dekad, zespół naukowy z Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego UJ i Kate­dry Elek­tro­niki AGH, pro­wa­dzi...

Read More

Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Posted by on 08 lipca 2019

Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Po nie­wiel­kich począt­ko­wych trud­no­ściach, wyni­kłych ze zmiany loka­li­za­cji wymu­szo­nej nie­go­to­wo­ścią ośrodka w Rado­cy­nie, nasza Let­nia Szkoła pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej ponow­nie wylą­do­wała w Górach Izerskich. Znaj­du­jące się tam schro­ni­sko Orle gwa­ran­tuje nie tylko roz­gwież­dżone, nie­ska­żone cywi­li­za­cją nocne niebo, ale też na miej­scu jest pra­cow­nia astro­no­miczną, zarzą­dzana przez Insty­tut Astro­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego....

Read More

Zaćmienie Słońca Chile 2019

Posted by on 04 lipca 2019

Zaćmienie Słońca Chile 2019

Pod­czas gdy w Pol­sce trwa gorące lato, zde­cy­do­wa­li­śmy się wyru­szyć na pół­kulę połu­dniową (gdzie trwa zima) w celu obser­wa­cji cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Jako bazę wybie­ramy mia­sto La Serena, jak więk­szość przy­by­wa­ją­cych tutaj na zaćmie­nie. Tutej­sza zima nie przy­po­mina naszej. W dzień jest od 15 do 20 stopni Cel­sju­sza, w nocy tem­pe­ra­tura spada do kilku stopni powy­żej zera. Obser­wa­cje pro­wa­dzimy z gór odda­lo­nych o 40km od La Sereny na pół­nocny wschód...

Read More

Spojrzenie w lipcowe niebo 2019

Posted by on 03 lipca 2019

Spojrzenie w lipcowe niebo 2019

Adam Micha­lec, lipiec 2019   Tego lata, w okre­sie urlo­pów i nie­zwy­kle wcze­śnie (19.VI. roz­da­nie świa­dectw) zaczy­na­ją­cych się tego­rocz­nych waka­cji, będziemy się sta­rać korzy­stać z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie lip­co­wych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na spe­cjalne wyróż­nie­nie,...

Read More