Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Spotkania “Konstruktorów Marzeń” – zaproszenie

Posted by on 12 kwietnia 2017

Spotkania “Konstruktorów Marzeń” – zaproszenie

  Wszyst­kich edu­ka­to­rów dzia­ła­ją­cych w gim­na­zjach i lice­ach zain­te­re­so­wa­nych kon­stru­owa­niem i moż­li­wo­ściami wyko­rzy­sty­wa­nia go w edu­ka­cji zapra­szamy na jed­no­dniowe spo­tka­nia regio­nalne temu tema­towi poświęcone.       Co będziemy robić na spotkaniach? Pod­czas każ­dego spo­tka­nia odbędą się: wykład zapro­szo­nego gościa, warsz­taty na temat moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia kon­stru­owa­nia w edukacji, otwarta dys­ku­sja na ten temat. Zakła­dany czas trwa­nia jed­nego spo­tka­nia...

Read More

Wyjazd dla uczniów Obserwatorium – Słowacja

Posted by on 12 kwietnia 2017

Wyjazd dla uczniów Obserwatorium – Słowacja

Zapra­szamy uczniów w wieku powy­żej 13 lat do udziału w wycieczce astro­no­micz­nej do Sta­rej Leśnej (Sło­wa­cja), która odbę­dzie się pomiędzy 29 kwiet­nia, a 3 maja 2017 roku. Wyjazd z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach 29 kwiet­nia o godzi­nie 15:00, powrót 3 maja w godzi­nach popołudniowych. Zgło­sze­nia za pośred­nic­twem nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych zaję­cia w ter­mi­nie do wtorku 25 kwietnia.   W pro­gra­mie: zwie­dza­nie...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | kwiecień 2017

Posted by on 08 kwietnia 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | kwiecień 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W tym mie­siącu, gdzieś koło połowy kwiet­nia, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Naresz­cie Wio­sna! Niebo – podob­nie jak my wszy­scy – też za nią się stę­sk­niło, bowiem zaszczyca nas coraz czę­ściej bez­chmurną pogodą.  Ze względu na zmianę czasu z zimo­wego na letni, w okre­sie tego­rocz­nej Wiel­ka­nocy, póź­niej zapada zmierzch. Po godzi­nie 21 możemy spoj­rzeć na połu­dniowo – wschod­nią część nieba, gdzie dokład­nie rok temu odwie­dzi­li­śmy gwiaz­do­zbiory Bliź­niąt, Lwa...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2017

Posted by on 08 kwietnia 2017

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2017 “Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – wtedy rok niegłodny” - przy­sło­wie pięk­nie pasuje nie tylko na Prima Apri­lis, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję na praw­dziwą wio­senną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za sło­necz­nymi dniami, które powinny wyna­gro­dzić nam tego­roczne smo­gowe i mroźne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu...

Read More

Sezon Pikników pod Gwiazdami rozpoczęty!

Posted by on 06 kwietnia 2017

Sezon Pikników pod Gwiazdami rozpoczęty!

Dzieci ze szkoły pod­sta­wo­wej w Iwko­wej przy­je­chały do MOA we środę wie­czo­rem na pierw­szy w tym roku kalen­da­rzo­wym Pik­nik pod Gwiaz­dami. Po roz­lo­ko­wa­niu w dom­kach zabra­li­śmy je na pie­szą wycieczkę po Nie­po­ło­mi­cach. Ponie­waż zachmu­rzone niebo gro­ziło desz­czem w każ­dej chwili, skró­ci­li­śmy trasę pomi­ja­jąc Kopiec Grun­waldzki. Przy fon­tan­nie z figurą Justyny dzieci poznały histo­rię polo­wa­nia króla Ste­fana Bato­rego, a przy pomniku króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego odczy­tana została...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 01 kwietnia 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

  Wio­sna! Zatem wio­senne obser­wa­cje Słońca!

Read More

Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Posted by on 01 kwietnia 2017

Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Co roku w nie­dzielę naj­bliż­szą wio­sen­nej rów­no­nocy obcho­dzone jest święto insty­tu­cji popu­la­ry­zu­ją­cych astro­no­mię przy pomocy pro­jek­cji obra­zów na sfe­rycz­nej cza­szy nad gło­wami widzów. Czyli w budynku Pla­ne­ta­rium i przy pomocy apa­ra­tury pla­ne­ta­rium. Czy­nią to pra­cow­nicy Pla­ne­ta­rium i oni też mają swój udział w obcho­dach. W roku obec­nym nasze Obser­wa­to­rium w oso­bach Domi­nika Paster­naka, Janu­sza Nice­wi­cza oraz Grze­go­rza Sęka świę­to­wało wraz z kole­gami z Łodzi, Świd­nicy...

Read More

Maraton warszawski

Posted by on 26 marca 2017

Maraton warszawski

Od wtorku 14 do piątku 17 marca w Cen­trum Nauki Koper­nik trwały dwie ważne dla naszych pra­cow­ni­ków imprezy. Pierw­sza z nich to Hac­ka­ton, czyli wie­lo­go­dzinna praca nad nowymi  krót­ko­me­tra­żo­wymi poka­zami pla­ne­ta­ryj­nymi według wła­snych sce­na­riu­szy. O tej pracy opo­wie­dział Seba­stian w osob­nym wpi­sie. We środę wie­czo­rem odbył się pokaz w Sali pla­ne­ta­rium Niebo Koper­nika, który był oka­zją do przed­sta­wie­nia publicz­no­ści rezul­ta­tów naszego tyta­nicz­nego wysiłku. Wdzięczną...

Read More

Hackaton Planetaryjny 2017

Posted by on 26 marca 2017

Hackaton Planetaryjny 2017

Cen­trum Nauki Koper­nik, 14–15 marca 2017 Hac­ka­ton to wyda­rze­nie, pod­czas któ­rego nie­wiel­kie grupy osób stają przed zada­niem reali­za­cji okre­ślo­nego pro­jektu w krót­kim cza­sie. Zwy­kle jest to jedna doba lub weekend. W przy­padku war­szaw­skiego Hac­ka­tonu Pla­ne­ta­ryj­nego naszym celem było przy­go­to­wa­nie krót­kich, 20-minu­to­wych sean­sów, które pre­zen­to­wa­li­śmy następ­nego wie­czora, na zakoń­cze­nie pierw­szego dnia Kon­fe­ren­cji Interakcja-Integracja. Oprócz naszej dele­ga­cji w Hac­ka­to­nie uczest­ni­czyli...

Read More

Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

Posted by on 20 marca 2017

Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

SEANS w PLANETARIUM dla DZIECI! Zapra­szamy wszyst­kie dzieci oraz tych star­szych też(!), na SPECJALNY seans pod tytu­łem „Śpie­wa­jący król”. Uczest­nicy spo­tka­nia na wesoło przyj­rzą się gwiaz­do­zbio­rom wio­sen­nego nieba. Spraw­dzą gdzie obec­nie zacho­dzi Słońce oraz jakie pla­nety widoczne są na noc­nym nie­bie – w cza­sie gdy wio­sna mówi nam już „puk, puk”. Prze­wod­ni­kiem będzie Król. Śpie­wa­jący Król! sobota – 1 kwiet­nia | godzina 11:00 | cena biletu – 5 zło­tych od uczestnika Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję...

Read More