Posts made in sierpień, 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃUSA

Posted by on 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Stanach.       EKIPA #1 Madras, Oregon Mate­usz Windak Mate­usz Zając Piotr Michalec Agnieszka Myszkowska Patry­cja Karyś Tomasz Żywczak EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming Anna i Mariusz Grabowscy EKIPA #3 Nashville, Tennessee Janusz Jagła Koło mul­ti­me­dialne...

Read More

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Posted by on 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjednoczonych.   21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Tego dnia cień Księ­życa prze­mknie...

Read More