Posts made in listopad, 2016

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 28 listopada 2016

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Po raz czwarty odbyła się inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kiego Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dzia­ła­ją­cej w Insty­tu­cie Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wszystko dzięki sta­ra­niom i wytrwa­łej pracy pani dr Kata­rzyny Ksią­żek, mana­ger Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii, wraz z jej zespołem. Uro­czy­ste roz­po­czę­cie miało miej­sce 26 listo­pada 2016 w auli Insty­tutu Fizyki UO, a oko­licz­no­ściowy refe­rat „Kosmos – osta­teczna gra­nica” wygło­sił nauczy­ciel MOA mgr Janusz Nicewicz. W inau­gu­ra­cji udział wzięło około 200...

Read More

Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Posted by on 22 listopada 2016

“Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Pamię­ta­cie co wyda­rzyło się 9 maja 2016 roku? A na przy­kład przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca. Ważne to było wyda­rze­nie ponie­waż na kolejne takie zja­wi­sko, które będziemy mogli obser­wo­wać w cało­ści czyli od pozor­nego zetknię­cia się tar­czy Mer­ku­rego z tar­czą Słońca, aż do jej opusz­cze­nia – będziemy musieli pocze­kać do roku 2032! W Obser­wa­to­rium tran­zyt Mer­ku­rego stał się przy­czyn­kiem do pew­nej szcze­gól­nej aktyw­no­ści. Nie była to co prawda pierw­sza...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017

Posted by on 19 listopada 2016

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­suje w roku szkol­nym 2016/2017 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich (ponad­gim­na­zjal­nych) woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe...

Read More

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

Posted by on 19 listopada 2016

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

W dniach od piątku 10 do ponie­działku 13 lutego 2017 roku odbędą się już szó­ste Zimowe Warsz­taty Astrofotografii. Prze­wi­du­jemy zaję­cia obser­wa­cyjne w kopule tele­skopu Meade LX200, a także dzienne obser­wa­cje Słońca z uży­ciem fil­tru H‑alfa Coronado. Nie obej­dzie się bez pracy z kom­pu­te­rami – będziemy przy­go­to­wy­wać do publi­ka­cji zdję­cia obiek­tów głę­bo­kiego nieba z uży­ciem dedy­ko­wa­nych pro­gra­mów, a także zapo­znamy się z moż­li­wo­ściami, jakie dają zdal­nie ste­ro­wane tele­skopy oraz apa­ra­tura...

Read More

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

Posted by on 19 listopada 2016

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

  Uwaga – lista uczest­ni­ków jest już zamknięta, innymi słowy – brak wol­nych miejsc. [24.11.2016]   Przy­po­mi­namy! Ucznio­wie muszą posia­dać ze sobą ważną LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, nato­miast Rodzice i Opie­ku­no­wie – DOWÓD OSOBISTY. Ponadto, ucznio­wie muszą posia­dać PISEMNĄ ZGODĘ na wyjazd, któ­rej for­mu­larz znaj­duje się w tym ODNOŚNIKU.   Jedziemy na wycieczkę! W War­sza­wie przy ulicy Miń­skiej 65 otwarto wła­śnie wielką wystawę „Gate­way to Space”. Zamie­rzamy zor­ga­ni­zo­wać jed­no­dniowy wyjazd dla uczniów MOA ze wszyst­kich...

Read More

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Posted by on 18 listopada 2016

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Tą para­frazą zda­nia z ency­klo­pe­dii księ­dza Bene­dykta Chmie­low­skiego można opi­sać fakt, że wygląd naj­bliż­szego Ziemi ciała nie­bie­skiego nie jest znany tak powszech­nie, jak można by się tego spo­dzie­wać. Dla­tego też opra­co­wa­li­śmy w MOA pro­jekt, który nie tylko umoż­li­wia pozna­nie wyglądu tar­czy Księ­życa, ale też pro­wa­dzi do zapo­zna­nia z cha­rak­te­ry­styką utwo­rów na jego powierzchni. Opi­sy­wane ćwi­cze­nie w for­mie zabawy...

Read More

Superksiężyc” w Niepołomicach

Posted by on 15 listopada 2016

“Superksiężyc” w Niepołomicach

14 listo­pada 2016 roku mie­li­śmy oka­zję podzi­wiać nie­co­dzienne zja­wi­sko, które media okrzyk­nęły mia­nem “Super­k­się­życa”. Orbita  Księ­życa  jest elipsą o  nie­wiel­kim  stop­niu  spłasz­cze­nia. W pery­geum czyli punk­cie naj­bliż­szym Ziemi, zbliża się on do niej na odle­głość śred­nio 363 100 km, to jest o około 43 000 km bli­żej niż punk­cie odda­lo­nym od Ziemi naj­bar­dziej czyli w apo­geum. [Śred­nia odle­głość Księ­życa od Ziemi wynosi 384 402 kilometry]. Jeżeli peł­nia Księ­życa przy­pad­nie...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Posted by on 15 listopada 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Na listo­pa­do­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­go­ści dnia zde­cy­do­wa­nie prze­gry­wają z nocą. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś koło godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy w jej tle, w kolej­no­ści gwiaz­do­zbiór Her­ku­lesa, Lutni, Orła i Łabę­dzia, a bli­żej połu­dnika...

Read More

Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Posted by on 11 listopada 2016

“Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Sza­nowni Państwo! Aby żyło się łatwiej 🙂 – wpro­wa­dzi­li­śmy nie­wiel­kie usprawnienie. Od teraz strona “Pla­ne­ta­rium w sobotę” zawiera plan naj­bliż­szych seansów. Mamy nadzieję, że pomoże on Pań­stwu zapla­no­wać wizytę w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium. Har­mo­no­gram ten będziemy regu­lar­nie aktualizować.

Read More

Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Posted by on 10 listopada 2016

Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Zaję­cia z rodzi­cami osa­dzo­nymi w Zakła­dzie Kar­nym w Kra­ko­wie – Nowej Hucie 7 listo­pada 2016 roku mia­łem oka­zję popro­wa­dzić bar­dzo nie­ty­powe zaję­cia – we współ­pracy z Mało­pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Pro­ba­cja zapre­zen­to­wa­łem dwóm gru­pom osa­dzo­nych (mat­kom i ojcom) kilka doświad­czeń fizycz­nych i che­micz­nych. Doce­lowo, te same tre­ści rodzice mają prze­ka­zać wła­snym dzie­ciom, w trak­cie spe­cjal­nie w tym celu zor­ga­ni­zo­wa­nych widzeń. Dzia­ła­nia te pozwolą rodzi­com na budo­wa­nie dobrych...

Read More