Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

Posted by on 19 listopada 2016

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

  Uwaga – lista uczest­ni­ków jest już zamknięta, innymi słowy – brak wol­nych miejsc. [24.11.2016]   Przy­po­mi­namy! Ucznio­wie muszą posia­dać ze sobą ważną LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, nato­miast Rodzice i Opie­ku­no­wie – DOWÓD OSOBISTY. Ponadto, ucznio­wie muszą posia­dać PISEMNĄ ZGODĘ na wyjazd, któ­rej for­mu­larz znaj­duje się w tym ODNOŚNIKU.   Jedziemy na wycieczkę! W War­sza­wie przy ulicy Miń­skiej 65 otwarto wła­śnie wielką wystawę „Gate­way to Space”. Zamie­rzamy zor­ga­ni­zo­wać jed­no­dniowy wyjazd dla uczniów MOA ze wszyst­kich...

Read More

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Posted by on 18 listopada 2016

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Tą para­frazą zda­nia z ency­klo­pe­dii księ­dza Bene­dykta Chmie­low­skiego można opi­sać fakt, że wygląd naj­bliż­szego Ziemi ciała nie­bie­skiego nie jest znany tak powszech­nie, jak można by się tego spo­dzie­wać. Dla­tego też opra­co­wa­li­śmy w MOA pro­jekt, który nie tylko umoż­li­wia pozna­nie wyglądu tar­czy Księ­życa, ale też pro­wa­dzi do zapo­zna­nia z cha­rak­te­ry­styką utwo­rów na jego powierzchni. Opi­sy­wane ćwi­cze­nie w for­mie zabawy...

Read More

Superksiężyc” w Niepołomicach

Posted by on 15 listopada 2016

“Superksiężyc” w Niepołomicach

14 listo­pada 2016 roku mie­li­śmy oka­zję podzi­wiać nie­co­dzienne zja­wi­sko, które media okrzyk­nęły mia­nem “Super­k­się­życa”. Orbita  Księ­życa  jest elipsą o  nie­wiel­kim  stop­niu  spłasz­cze­nia. W pery­geum czyli punk­cie naj­bliż­szym Ziemi, zbliża się on do niej na odle­głość śred­nio 363 100 km, to jest o około 43 000 km bli­żej niż punk­cie odda­lo­nym od Ziemi naj­bar­dziej czyli w apo­geum. [Śred­nia odle­głość Księ­życa od Ziemi wynosi 384 402 kilometry]. Jeżeli peł­nia Księ­życa przy­pad­nie...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Posted by on 15 listopada 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Na listo­pa­do­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­go­ści dnia zde­cy­do­wa­nie prze­gry­wają z nocą. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś koło godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy w jej tle, w kolej­no­ści gwiaz­do­zbiór Her­ku­lesa, Lutni, Orła i Łabę­dzia, a bli­żej połu­dnika...

Read More

Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Posted by on 11 listopada 2016

“Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Sza­nowni Państwo! Aby żyło się łatwiej 🙂 – wpro­wa­dzi­li­śmy nie­wiel­kie usprawnienie. Od teraz strona “Pla­ne­ta­rium w sobotę” zawiera plan naj­bliż­szych seansów. Mamy nadzieję, że pomoże on Pań­stwu zapla­no­wać wizytę w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium. Har­mo­no­gram ten będziemy regu­lar­nie aktualizować.

Read More

Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Posted by on 10 listopada 2016

Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Zaję­cia z rodzi­cami osa­dzo­nymi w Zakła­dzie Kar­nym w Kra­ko­wie – Nowej Hucie 7 listo­pada 2016 roku mia­łem oka­zję popro­wa­dzić bar­dzo nie­ty­powe zaję­cia – we współ­pracy z Mało­pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Pro­ba­cja zapre­zen­to­wa­łem dwóm gru­pom osa­dzo­nych (mat­kom i ojcom) kilka doświad­czeń fizycz­nych i che­micz­nych. Doce­lowo, te same tre­ści rodzice mają prze­ka­zać wła­snym dzie­ciom, w trak­cie spe­cjal­nie w tym celu zor­ga­ni­zo­wa­nych widzeń. Dzia­ła­nia te pozwolą rodzi­com na budo­wa­nie dobrych...

Read More

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Posted by on 08 listopada 2016

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Zakręć się z nami wokół nauki w ramach SPiN Day 2016! W czwar­tek 10 listo­pada obcho­dzimy po raz pierw­szy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzeów i Cen­trów Nauki! Z tej oka­zji zapra­szamy do odwie­dze­nia Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego oraz wzię­cia udziału w otwar­tych sean­sach w Pla­ne­ta­rium, warsz­ta­tach oraz pokazach.       Pro­gram imprezy w naszym Obserwatorium: 17:00 – 17:30 Seans w Pla­ne­ta­rium dla dzieci, 17:45 – 18:15 Warsz­taty astro­no­miczne dla dzieci, 19:00 –...

Read More

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 07 listopada 2016

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Spra­woz­da­nie z Dzie­wią­tej Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji „Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie – warsz­taty astronomiczne”   Przez trzy dni, od piątku 21 paź­dzier­nika od nie­dzieli 23 tegoż mie­siąca toczyły się obrady naszej tra­dy­cyj­nej kon­fe­ren­cji, poświę­co­nej naj­now­szym osią­gnię­ciom astro­no­mii oraz ich per­cep­cji w szkol­nym naucza­niu. Zanim jesz­cze nastą­piło ofi­cjalne roz­po­czę­cie, Patry­cja Pakoń­ska wraz z Mag­da­leną Maszew­ską przed­sta­wiły o godzi­nie 15 w Sali im. Lecha Wałęsy...

Read More

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

Posted by on 27 października 2016

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

W dniach 24–25 paź­dzier­nika 2016 roku, w kam­pu­sie Kra­kow­skiej Aka­de­mii im. Andrzeja Fry­cza Modrzew­skiego oraz w Zamku Kró­lew­skim w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się konferencja - „Kul­tura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”. Pod­czas kon­fe­ren­cji można się było prze­ko­nać, jak cisza jest  bar­dzo potrzebna i jak bra­kuje jej współ­cze­snemu czło­wie­kowi. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne miało przy­jem­ność popro­wa­dzić w ramach kon­fe­ren­cji warsz­taty zaty­tu­ło­wane „Cisza w przyrodzie”. W ramach...

Read More

Po Konferencji SOK PTMA

Posted by on 19 października 2016

Po Konferencji SOK PTMA

W dniach 8–9 paź­dzier­nika 2016 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się IX Kon­fe­ren­cja SOK PTMA pod tytułem: „30 lat zor­ga­ni­zo­wa­nych obser­wa­cji komet w Polsce”. Na ręce pre­le­genta, nauczy­ciela Obser­wa­to­rium, Grze­go­rza Sęka, nade­szły podzię­ko­wa­nia od koor­dy­na­tora SOK PTMA (Sek­cja Obser­wa­cji Komet Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astronomii): IX Kon­fe­ren­cja Sek­cji Obser­wa­to­rów Komet PTMA prze­szła już do historii. Ser­decz­nie dzię­kuję za udział...

Read More