Regulamin Planetarium

Pla­ne­ta­rium to bar­dzo szcze­gólne miej­sce, które do spraw­nej pracy i wła­ści­wego funk­cjo­no­wa­nia wymaga speł­nie­nia okre­ślo­nych reguł. Opi­sa­li­śmy je w Regulaminie.

Uprzej­mie pro­simy o jego prze­strze­ga­nie bo dla wspól­nego dobra musimy go egzekwować.

 

Dzię­ku­jemy!

 

 

REGULAMIN PLANETARIUM
Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

 1. Pla­ne­ta­rium jest obiek­tem prze­zna­czo­nym dla celów popu­la­ry­za­cji astro­no­mii poprzez pro­wa­dzone w nim seanse, wykłady i prelekcje.
 2. Seanse w Pla­ne­ta­rium odby­wają się w abso­lut­nych ciem­no­ściach, dla­tego obo­wią­zuje bez­względny zakaz: 
  • uży­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych, oraz innych urzą­dzeń emi­tu­ją­cych światło;
  • foto­gra­fo­wa­nia i nagrywania;
  • spo­ży­wa­nia posił­ków i picia napo­jów (w szcze­gól­no­ści napo­jów alko­ho­lo­wych i środ­ków odurzających);
  • wno­sze­nia nie­bez­piecz­nych narzędzi;
  • zaśmie­ca­nia pomiesz­czeń Planetarium;
  • trzy­ma­nia obu­wia na fotelach.
 3. Osoby (w szcze­gól­no­ści dzieci) posia­da­jące obu­wie emi­tu­jące świa­tło, zobo­wią­zane są do jego zdję­cia – przed roz­po­czę­ciem seansu lub innych zajęć edu­ka­cyj­nych, które dla ich prze­pro­wa­dze­nia wyma­gają cał­ko­wi­tej ciemności.
 4. W Pla­ne­ta­rium obo­wią­zuje cał­ko­wity zakaz wstępu i prze­by­wa­nia dla osób będą­cych pod wpły­wem alko­holu i/lub środ­ków odurzających.
 5. W trak­cie trwa­nia seansu oraz zajęć edu­ka­cyj­nych należy zacho­wy­wać się zgod­nie z zasa­dami kul­tury oso­bi­stej obo­wią­zu­ją­cymi w miej­scach publicz­nych, a w szcze­gól­no­ści należy pozo­stać na miej­scach zaję­tych przed roz­po­czę­ciem seansu.
 6. Po roz­po­czę­ciu seansu nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium.
 7. Opusz­cze­nie sali w trak­cie trwa­nia seansu skut­kuje bra­kiem moż­li­wo­ści powrotu do Pla­ne­ta­rium – bez prawa zwrotu należ­no­ści za bilet wstępu.
 8. Dzieci poni­żej pią­tego roku życia mogą prze­by­wać w Pla­ne­ta­rium tylko pod opieką rodzi­ców lub opiekunów.
 9. W przy­padku grup zor­ga­ni­zo­wa­nych odpo­wie­dzial­ność za zacho­wa­nie uczest­ni­ków pono­szą opie­ku­no­wie, któ­rzy mają obo­wią­zek prze­by­wa­nia w sali Pla­ne­ta­rium wspól­nie z podopiecznymi.
 10. Pro­wa­dzący seans ma prawo wypro­sić osoby naru­sza­jące regu­la­min – bez prawa do zwrotu należ­no­ści za bilet wstępu.
 11. W przy­padku rażą­cego naru­sze­nia niniej­szego regu­la­minu dyrek­cja lub pra­cow­nicy Obser­wa­to­rium i Pla­ne­ta­rium mogą wezwać odpo­wied­nie służby porządkowe.
 12. Uczest­nic­two w sean­sach i zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­nych w Pla­ne­ta­rium jest rów­no­znaczne z akcep­ta­cją niniej­szego regulaminu.

(Załącz­nik nr 1 do Zarzą­dze­nia nr 1/2016 Dyrek­tora MOA z dnia 03.06.2016 roku).