Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 15 stycznia 2024

XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

W dniach od piątku 9 do wtorku 13 lutego 2024 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii.

Read More

Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Posted by on 03 stycznia 2024

Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Sza­nowni Państwo!

Zapra­szamy do naszego Planetarium
na nowo­roczny koncert
„Muzyka pod gwiazdami”!

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

Posted by on 02 stycznia 2024

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

“Sty­czeń pogodny, wróży rok płodny”    Bez względu na pogodę, cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie różne zja­wi­ska, zwią­zane naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, któ­rych nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to szcze­gól­nie przez glo­balne zmiany, nie tylko  kli­matu. Ponadto ten rok jest prze­stępny, czyli liczy 366 dni.  A nasza Zie­mia, jako pla­neta od cza­sów Koper­nika, już 3 stycz­nia, w swym rocz­nym ruchu po orbi­cie, będzie naj­bli­żej naszej...

Read More

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Posted by on 02 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Zaczy­namy Nowy 2024 Rok, czyli kolejne okrą­że­nie Ziemi dookoła Słońca. Tym razem jest to rok prze­stępny, czyli będzie trwał 366 dni! Jest to spo­wo­do­wane tym, że rok zwrot­ni­kowy, czyli pod­stawa naszego kalen­da­rza wynosi 365 dni 5 godzin i 48 minut. I wła­śnie z powodu tej koń­cówki raz na 4 lata (z małymi wyjąt­kami) doda­jemy jeden dzień eks­tra. I wbrew temu co myślimy, nie jest to 29 lutego!!! (Wię­cej o tym w osob­nym mate­riale wkrótce na naszej stro­nie i pro­filu FB). Lecz...

Read More

Posted by on 18 grudnia 2023

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2024, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Posted by on 14 grudnia 2023

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Roz­strzy­gnięto 81 Kon­kurs Szo­pek Kra­kow­skich orga­ni­zo­wany przez Muzeum Kra­kowa. Do kon­kursu zgło­szono 229 szo­pek w 6 głów­nych kate­go­riach. W kate­go­rii I „Szopki Duże” wygrała praca pani Renaty Mar­kow­skiej nawią­zu­jąca do postaci patrona naszego Obser­wa­to­rium – Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, astro­noma, odkrywcy Pyło­wych Księ­ży­ców Ziemi. Szopka otrzy­mała rów­nież nagrodę spe­cjalną im. Jerzego Dobrzyc­kiego. Odnaj­dziemy w niej wiele szcze­gó­łów zwią­za­nych z życiem i pracą Astro­noma a także odwo­ła­nia...

Read More

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 11 grudnia 2023

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać Was że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach zostało uho­no­ro­wane tytu­łem „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” w Opolu. To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia WAA w Opolu, która działa przy Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wykład inau­gu­ru­jący 10 rok Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej wygło­sił Grze­gorz Sęk, który ode­brał...

Read More

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Posted by on 06 grudnia 2023

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Zapra­szamy w środę 6 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 na wer­ni­saż wystawy poświę­co­nej Miko­ła­jowi Kopernikowi.

Read More

Muzyka pod gwiazdami”

Posted by on 05 grudnia 2023

“Muzyka pod gwiazdami”

Sza­nowni Państwo,
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”.

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo

Posted by on 29 listopada 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

“Pogoda gru­dniowa – lep­sza niż styczniowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się nam spraw­dzi, po pięk­nej jesien­nej pogo­dzie, bowiem już w pią­tek 22.XII. o godz. 04.28 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia zacznie powoli dnia przy­by­wać. Do 17 grud­nia  w Mało­pol­sce,  ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More