Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Wydarzenia na niebie – luty 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – luty 2021

W tym roku, luty jest nie­wąt­pli­wie mie­sią­cem Marsa i to nie z racji jego obec­no­ści na wie­czor­nym nie­bie, lecz trzech misji, które wła­śnie w lutym mają dotrzeć do Marsa. Są to: ame­ry­kań­ska misja Per­se­ve­rance, Chiń­ska misja Tianwen‑1 i arab­ska Al Amal. Luty to też naj­krót­szy z mie­sięcy w roku, ale i tak zapewni mam nie lada atrak­cje na noc­nym niebie. Mer­kury zago­ści na poran­nym nie­bie w dru­giej czę­ści mie­siąca, Marsa nadal możemy obser­wo­wać...

Read More

Ferie zimowe już za nami!

Posted by on 23 stycznia 2021

Ferie zimowe już za nami!

Pod­czas zajęć on-line w Klu­bie Mło­dego Odkrywcy prze­pro­wa­dzi­li­śmy wiele cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. A jeśli eks­pe­ry­ment, to cie­ka­wość, pyta­nia i poszu­ki­wa­nie naj­lep­szych roz­wią­zań naszych aktu­al­nych problemów. I tak budo­wa­li­śmy rakiety kosmiczne, wul­kany, odby­li­śmy także „spa­cer po linie” i wyprawę na Księżyc. O tym, kto przy­czy­nił się do roz­woju nauki, sztuki i kul­tury opo­wia­da­li­śmy na spo­tka­niach z boha­te­rami wszech cza­sów. Wielu boha­te­rów to zwy­kli ludzie, tacy jak my....

Read More

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Posted by on 23 stycznia 2021

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz nauczy­ciel – Monika Maśla­niec została jed­nym z Kra­jo­wych Koor­dy­na­to­rów Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce (NAEC). W 2020 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, IAU) otwo­rzyła nową komórkę orga­ni­za­cyjną o nazwie Biuro Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (Office of Astro­nomy for Edu­ca­tion, OAE, https://www.haus-der-astronomie.de/OAE). Do celów OAE nale­żeć będzie wspie­ra­nie aktu­al­nych dzia­łań w zakre­sie edu­ka­cji astro­no­micz­nej i ana­liza spo­so­bów...

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Posted by on 02 stycznia 2021

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Gdy w stycz­niu wil­gotno i mgli­sto, to wio­sna mokra i w lecie dżdżysto Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, w tym pan­de­micz­nym cza­sie, lepiej gdyby było na opak, bowiem cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie i Ziemi zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to przez glo­balne zmiany, nie tylko z resztą klimatu....

Read More

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Roz­po­czy­namy nowy 2021 rok, z nadzieją, że będzie lep­szy od minio­nego. Dni stają się coraz dłuż­sze a i nocne niebo szy­kuje nam wiele atrakcji. Zacznijmy od pla­net: w dru­giej poło­wie mie­siąca, nad połu­dniowo zachod­nim hory­zon­tem, będziemy mogli obser­wo­wać Mer­ku­rego, tuż po zacho­dzie Słońca. Wenus jest widoczna nad ranem, nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez cały mie­siąc tylko w pierw­szej czę­ści nocy, Jowisz i Saturn będą...

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Adam Micha­lec, gru­dzień 2020   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, otwie­ra­ją­cego trze­cią dekadę XXI wieku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas w 2021 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 31 grudnia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Kopuła nowego Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach staje się powoli miej­scem, z któ­rego pro­wa­dzone są regu­larne obser­wa­cje. Główny tele­skop nie jest jesz­cze zamon­to­wany, ale nie ma prze­szkód, aby roz­kła­dać w pomiesz­cze­niu sprzęt prze­no­śny i przy­glą­dać się Słońcu. Zobaczcie!  

Read More

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

Posted by on 30 grudnia 2020

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

04.01.2021 – 15.01.2021 (z wyłą­cze­niem 06.01.2021) 16:00 – Feryjne KMO – boha­te­ro­wie nauki Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza Pod­czas spo­tka­nia uczest­nicy będą mieli oka­zję poznać przed­sta­wi­cieli świata nauki i kultury. Myśląc boha­ter – nauko­wiec przy­cho­dzi nam do głowy ktoś, kto jest nie­sa­mo­wi­cie uzdol­niony. Ma wiel­kie marze­nia, które reali­zuje w życiu. Czy każdy od razu był boha­te­rem swo­ich cza­sów, czy też mie­rzył się z wie­loma problemami??? Dowiesz się bio­rąc udział w zaję­ciach Klubu Mło­dego Odkrywcy...

Read More

Boże Narodzenie 2020

Posted by on 24 grudnia 2020

Read More

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Posted by on 17 grudnia 2020

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Po raz kolejny musimy się zmie­rzyć z naucza­niem zdal­nym na zaję­ciach z astro­no­mii. Ucznio­wie chęt­nie w nich uczest­ni­czą, bo są odskocz­nią od licz­nych zadań, które mają na co dzień. Kre­atyw­ność uczniów nie zna gra­nic, dla­tego każde zaję­cia są jedyne i nie­po­wta­rzalne – jak zja­wi­ska astro­no­miczne. Na zaję­ciach nie tylko o zja­wi­skach można roz­ma­wiać i two­rzyć ich symu­la­cję. Wie­lo­krot­nie już się o tym prze­ko­na­łam, gdy pyta­nia pada­jące od nich, zupeł­nie...

Read More