Wydarzenia na niebie luty 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie luty 2024

Luty to dla więk­szo­ści Uczniów czas Ferii Zimo­wych. Dla nas to już zauwa­żal­nie dłuż­sze dni. Pod koniec lutego dzień będzie dłuż­szy od naj­krót­szego dnia w roku o pra­wie 3 godziny! Na wie­czor­nym nie­bie zoba­czymy jesz­cze Jowi­sza, SaturnaUrana, choć do obser­wa­cji tego ostat­niego wyma­gany jest tele­skop. Na poran­nym nie­bie, w bla­sku sło­necz­nym kryją się: Wenus, MarsMer­kury. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie mię­dzy 1 a 3 lutego na wie­czor­nym nie­bie i pojawi się ponow­nie 15 lutego w dru­giej czę­ści nocy. Dla chcą­cych wypa­try­wać innych obiek­tów, jest oka­zja do obser­wa­cji Chiń­skiej Sta­cji Kosmicz­nej Tian­gong naj­le­piej mię­dzy 8 a 15 lutego nisko nad połu­dnio­wym hory­zon­tem przed wscho­dem Słońca. Przez cały mie­siąc widoczne będą prze­loty sate­lity Blu­eWal­ker oraz Envi­sat, który obec­nie jest ogrom­nym śmie­ciem kosmicz­nym o wymia­rach 26 x 10 x 5 metra i wadze ponad 8 ton. Dokładne dane doty­czące prze­lo­tów tych i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com

3 II – ostat­nia kwa­dra Księżyca
5 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Alde­ba­ran (gwiaz­do­zbiór Byka)
6 II – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
9 II – nów Księżyca
10 II – Księ­życ w perygeum
11 II – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Saturna
15 II – wie­czorne bli­skie spo­tka­nie Księ­życa, Jowi­sza i Urana
16 II – I kwa­dra Księżyca/Księżyc w pobliżu gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady
19 II – 551 rocz­nica uro­dzin Miko­łaja Kopernika/101 rocz­nica zało­że­nia PTA/maksymalna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
21 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
22 II – dzienna koniunk­cja Wenus i Marsa
23 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
24 II – peł­nia Księżyca
25 II – Księ­życ w apogeum

Bez­piecz­nego wypo­czynku i pogod­nego nieba
Janusz Nicewicz