Posts made in kwiecień, 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

Posted by on 27 kwietnia 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

We wto­rek, 24 kwiet­nia 2018 roku w towa­rzy­stwie Pani Dyrek­tor Wydziału Szkół i Przed­szkoli – Anny Całki, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce – Bożeny Jusz­kie­wicz oraz Pana Rafała Ślęczka, wice­bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Wie­liczka mie­li­śmy przy­jem­ność otwo­rzyć wystawę foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Obrazy zostały wyeks­po­no­wane w holu budynku Sol­nego Mia­sta i pozo­staną tam aż do 6 maja. Obe­szło się tym razem bez kwia­tów i kwie­ci­stych prze­mó­wień, wystą­pie­nia –...

Read More

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Posted by on 06 kwietnia 2018

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2018 Tro­chę mrozu, mnó­stwo śniegu, a wokół wspa­niała, dzika przy­roda – to są wła­śnie Stu­po­siany poło­żone w samym cen­trum biesz­czadz­kiego „worka”. Tra­dy­cyj­nie w porze ferii mło­dzież zrze­szona w MOA odbywa tam tygo­dniowy obóz, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez biesz­czadzki Park Gwiezd­nego Nieba. Co prawda w tym roku aura nie sprzy­jała pro­wa­dze­niu obser­wa­cji astro­no­micz­nych, bo tylko jedna noc była cał­ko­wi­cie bez­chmurna,...

Read More