Posted by on 23 stycznia 2024

Rusza kolejna XXIV edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu.

Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla wojewódzkiego.
W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Tema­tem refe­ratu może być wszystko, co jest zwią­zane z astro­no­mią, astro­nau­tyką czy obserwacjami.

INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac: 2 luty 2024 r.
  2. Ter­min posie­dze­nia Woje­wódz­kiej Komi­sji kon­kur­so­wej, która wyty­puje prace do refe­ro­wa­nia: 9 luty 2024 r. 
  3. Ter­min Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego:
    1 marca 2024 r. (pią­tek) w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.
  4. Ter­min L Ogól­no­pol­skiego  Mło­dzie­żo­wego  Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego:

21 – 23 marca 2024 r. w Grudziądzu.

Regu­la­min

Spis przy­sła­nych referatów.