Posts made in listopad, 2021

Warsztaty projektu EarthKAM

Posted by on 30 listopada 2021

Warsztaty projektu EarthKAM

W sobotę 27 listo­pada odbędą się w naszym Obser­wa­to­rium warsz­taty, pod­czas któ­rych poka­żemy jak można foto­gra­fo­wać Zie­mię z pokładu Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo 2021

Posted by on 30 listopada 2021

Spojrzenie w grudniowe niebo 2021

“Pogoda gru­dniowa – wody połowa, lodu połowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się spraw­dzi w tym pan­de­micz­nym roku, bowiem po dość kapry­śnej jesien­nej pogo­dzie, we wto­rek 21.XII. o godz. 16.59 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia przy­bywa. Do 17 grud­nia w Mało­pol­sce, ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More

Wieczorne pokazy nieba – odwołanie

Posted by on 22 listopada 2021

W dniu jutrzejszym – 23.11.2021 - wie­czorne pokazy nieba nie odbędą się.

Read More

Warsztaty obserwacyjne w MOA

Posted by on 17 listopada 2021

W dniach od piątku 15 do ponie­działku 18 paź­dzier­nika 2021 roku odbyły się w naszym Obser­wa­to­rium „Warsz­taty obser­wa­cji obiek­tów Układu Sło­necz­nego”, prze­zna­czone dla nauczy­cieli szkół wszyst­kich szcze­bli i rodza­jów. Udział wzięło dwa­dzie­ścia osób, głów­nie z Mało­pol­ski, ale też z łódz­kiego, zachod­nio­po­mor­skiego czy też z Dol­nego Ślą­ska. W pro­gra­mie były zaję­cia prak­tyczne zwią­zane z uży­ciem róż­nych rodza­jów i typów instru­men­tów obser­wa­cyj­nych, ćwi­czono także metody opra­co­wa­nia...

Read More

Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 16 listopada 2021

Częściowe zaćmienie Księżyca

Listo­pa­dowe zaćmie­nie Księżyca W dniu 19 listo­pada 2021 wystąpi czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa – u nas nie­wi­doczne, bowiem nasz natu­ralny sate­lita zaj­dzie rano pod hory­zont już o godz. 6.58, podą­ża­jąc do pełni. U nas Słońce wzej­dzie już o godz. 6.59 i roz­pocz­nie się dzień. Peł­nia Księ­życa wystąpi o godz. 9.57, a o 10.03 roz­pocz­nie On swą wędrówkę przez cień Ziemi. Mak­sy­mal­nie, Księ­życ zanu­rzy w cie­niu Ziemi pra­wie 98% swej tar­czy. Tym nie mniej, będzie to naj­dłuż­sze...

Read More