Seanse w Planetarium

“Słońce – nasza gwiazda”
Słońce wscho­dzi nad naszą pla­netą – błę­kitną oazą zawie­szoną w ogrom­nym kosmicz­nym pust­ko­wiu, jedy­nym zna­nym miej­scem we Wszech­świe­cie, w któ­rym ist­nieje życie. To samo Słońce świeci nie­ustan­nie od prze­szło czte­rech i pół miliarda lat. Jego świa­tło, które ogrzewa naszą skórę, w prze­szło­ści odczu­wane było przez każdą istotę, jaka kie­dy­kol­wiek żyła. Grzało ono grzbiety  dino­zau­rów i witało stwo­rze­nia, które opu­ściły ocean by pod­bi­jać ląd. Słońce było świad­kiem wszyst­kiego, co wyda­rzyło się tu na Ziemi. Jed­nak nie było jedy­nie bier­nym obser­wa­to­rem. Jest w isto­cie potęż­nym zaple­czem ener­ge­tycz­nym naszej pla­nety, źró­dłem ener­gii napę­dza­ją­cej ziem­skie wia­try oraz pogodę. Jest moto­rem napę­do­wym życia na Ziemi, w wodzie i powie­trzu na całym świe­cie. Życie na Ziemi zależy w mniej­szym lub więk­szym stop­niu od naszej naj­bliż­szej gwiazdy… Słońca.
Czas trwa­nia: 25 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 7+

“Odle­głe światy”
Czy ist­nieją inne formy życia we Wszech­świe­cie? Czy istoty poza­ziem­skie wędrują po Wszech­świe­cie, a może nawet odwie­dzają Zie­mię? Wiemy, że w naszym Ukła­dzie Sło­necz­nym, tylko na Ziemi powstały inte­li­gentne formy życia. Obec­nie znamy ponad 4500 innych pla­net, które krążą wokół innych gwiazd. Czy na tych pla­ne­tach także jest życie? Zapra­szamy na podróż do odle­głych świa­tów by się o tym przekonać!
Film “Odle­głe światy” (ory­gi­nalny tytuł “Ferne Welten – frem­des Leben?”) wyko­nany w tech­no­lo­gii ful­l­dome, jest wspól­nym pro­jek­tem pla­ne­ta­riów Mün­ster, Bochum, Kiel, Man­n­heim, Osna­brück und Wol­fs­burg. Wypro­du­ko­wany w LWL-Pla­ne­ta­rium Münster.
Czas trwa­nia: 52 minuty
Suge­ro­wany wiek widza: 14+

“Nasz Wszech­świat”

Nocne niebo… piękne i tajem­ni­cze. Odkąd ludzie zaczęli inte­re­so­wać się nie­bem stało się ono pre­tek­stem do snu­cia mitów i opo­wie­ści. Seans “Nasz Wszech­świat” to podróż w cza­sie, od sta­ro­żyt­no­ści do cza­sów współ­cze­snych i w prze­strzeni, od naj­bliż­szego oto­cze­nia Ziemi, po naj­dal­sze zakątki zna­nego nam Kosmosu.

Czas trwa­nia: 32 minuty
Suge­ro­wany wiek widza: 7+

“W poszu­ki­wa­niu ciem­nej materii”

Gdy spo­glą­damy w nocne niebo, olśniewa nas – i zara­zem uspo­kaja – widok pla­mek świa­tła: gwiazd, pla­net, galak­tyk, Księ­życa…  Ale w miarę budowy nowych, lep­szych narzę­dzi badaw­czych astro­no­mo­wie zaczęli podej­rze­wać, że jest coś jesz­cze – coś ukry­tego w mro­kach kosmosu. Nie widzimy tego, nie możemy tego poczuć, ani dotknąć… ale to coś gdzieś tam jest. To coś, co nie wysyła, ani nie odbija świa­tła. Sub­stan­cja tak tajem­ni­cza, że można ją nazwać tylko w jeden spo­sób: ciemna materia.

Czas trwa­nia: 29 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 16+