Seanse w Planetarium

planetarium_seans_ikona-wpisu

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – seanse w Pla­ne­ta­rium – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Pla­ne­ta­rium to miej­sce gdzie pod sztucz­nym nie­bem, nie­za­leż­nie od pogody, pre­zen­tu­jemy nie­ska­zi­telny obraz noc­nego nieba. Nasza apa­ra­tura umoż­li­wia odtwo­rze­nie wyglądu nieba z ponad 4000 gwiazd o dowol­nej porze roku w obsza­rze pomię­dzy ziem­skim rów­ni­kiem, a bie­gu­nem północnym.
Seanse w Pla­ne­ta­rium uzu­peł­niane są zdję­ciami i fil­mami wyja­śnia­ją­cymi zja­wi­ska zacho­dzące na noc­nym, roz­gwież­dżo­nym nie­bie. Odpo­wied­nio dobrana oprawa muzyczna spra­wia, że nastrój panu­jący pod­czas seansu jest nie­zwy­kły, nie­po­wta­rzalny, a nawet mistyczny.
Seanse podzie­lone są na kate­go­rie wie­kowe i tema­tyczne. Sta­no­wią one dopeł­nie­nie pro­wa­dzo­nej wcze­śniej pre­lek­cji (doty­czy szkol­nych grup zor­ga­ni­zo­wa­nych) i uzu­peł­niają wie­dzę zdo­bytą pod­czas wykła­dów pro­wa­dzo­nych przez naszych pracowników.
W tym miej­scu przy­po­mi­namy także o moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w otwar­tych, sobot­nich sean­sach dla osób indy­wi­du­al­nych.

 

 

Proponowane seanse:

 

Dla naj­młod­szych:

Zwie­rzaki na niebie
Tania i skrzaty
Kosmiczna wyprawa
Polo­wa­nie

Dla mło­dzieży:

Niebo nad Niepołomicami
Gwiaz­do­zbiory Heweliusza
Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle
Wyprawa na biegun
Niebo według Greków
Zoba­czyć niewidoczne
Kosmiczne Zoo
Niebo dla surwiwalowców
Nasz Wszech­świat

Dla stu­den­tów i na różne okazje:

Astro­no­mia sferyczna
Seans spe­cjalny

 

 

W trak­cie trwa­nia seansu panuje ciem­ność dla­tego obo­wią­zuje cał­ko­wity zakaz uży­wa­nia tele­fo­nów komórkowych!
Seanse adre­so­wane są dla dzieci powy­żej 4 lat.

 

 

Infor­ma­cje o sean­sach i streszczenia

 

Zwie­rzaki na niebie
Grupa wie­kowa: naj­młodsi, dzieci powy­żej 4 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Justyna Put

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: naucza­nie przed­szkolne i wczesnoszkolne.
Seans pro­wa­dzony w for­mie dia­logu mię­dzy mamą, a jej cie­kawą świata córką. Wyja­śnia czym jest gwiaz­do­zbiór na noc­nym nie­bie. Poka­zuje poło­że­nie kilku z nich. Zafa­scy­no­wana córeczka szuka na nie­bie kształ­tów zwierzaków.
Opo­wia­da­nie mamy zachęca ją do dal­szego poszu­ki­wa­nia kolej­nych postaci na niebie.
Poziom seansu dosto­so­wany do jest naj­młod­szej grupy wie­ko­wej. Ide­al­nie nadaje się dla rodzi­ców z dziećmi.
Obiekty: Słońce, Droga Mleczna, gwiaz­do­zbiór Wiel­kiej Niedź­wie­dzicy, Małej Niedź­wie­dzicy, Wola­rza, Psów Goń­czych, Łabę­dzia, Pegaza, Byka i Oriona.

 

Tania i Skrzaty
Grupa wie­kowa: naj­młodsi, dzieci powy­żej 4 lat
Czas trwa­nia: 23 minuty
Autor: Monika Maślaniec

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: naucza­nie przed­szkolne i wcze­snosz­kolne, ele­menty przyrody.
Baj­kowy seans w for­mie rymo­wa­nej z pod­kła­dem muzyki relak­sa­cyj­nej. Opi­suje przy­gody małej dziew­czynki Tani w jej wyma­rzo­nej podróży po wie­czor­nym nie­bie, aż po lądo­wa­nie na Księ­życu. Poka­zuje piękno obiek­tów kosmicz­nych widzia­nych przez tele­skopy astronomiczne.

 

Kosmiczna wyprawa
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 4 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: ele­menty przy­rody, astro­no­mii i astronautyki.
Pokaz mul­ti­me­dialny w for­mie podróży rakietą, od Ziemi przez cały Układ Sło­neczny, ilu­stro­wany zdję­ciami powierzchni pla­net i ich księżyców.

 

Polo­wa­nie
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 4 lat
Czas trwa­nia: 18 minut
Autor: Ste­fan Janta

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: geo­gra­fia, przy­roda, histo­ria, astro­no­mia i astronautyka.
Seans popu­larny, osnuty na moty­wie polo­wa­nia króla w Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, utrzy­many w kli­ma­cie histo­rycz­nym. W przy­stępny spo­sób orien­tuje na noc­nym nie­bie oraz uka­zuje gwiaz­do­zbiory wcze­snej jesieni i legendy z nimi związane.
Obiekty: Słońce, Księ­życ w I kwa­drze, pla­neta Jowisz, galak­tyki M51, M31, mgła­wica M42.

 

Niebo dla surwiwalowców
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 8 lat
Czas trwa­nia: 30 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza

Jeśli nie chcesz pozo­stać bez­rad­nym, gdy roz­ła­duje się bate­ria lub tele­fon wpad­nie do wody zapra­szamy na ten seans!
Słońce, Księ­życ i gwiazdy. Obser­wa­cje tych obiek­tów przez tysiące lat pozwa­lały ludziom okre­ślać czas i doby­wać dale­kie podróże. Czy w cza­sach elek­tro­niki i odbior­ni­ków GPS umie­jęt­no­ści te są już niepotrzebne?
W cza­sie seansu widzo­wie poznają kilka prak­tycz­nych spo­so­bów okre­śla­nia upływu czasu oraz wyzna­cza­nia kie­run­ków świata zarówno w dzień jak i w nocy.

 

Nasz Wszech­świat
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Autor: Euro­pean Southern Obse­rva­tory (ESO)

Seans pre­zen­tu­jący roz­wój astro­no­mii i naj­waż­niej­sze odkry­cia tej nauki – od sta­ro­żyt­no­ści po czasy współ­cze­sne. Pre­zen­to­wane są nie­zwy­kłe obiekty jakie możemy obser­wo­wać we Wszech­świe­cie. Oma­wiane są różne rodzaje ciał nie­bie­skich, począw­szy od obiek­tów Układu Sło­necz­nego, poprzez gwiazdy, gro­mady gwiaz­dowe, a na wiel­ko­ska­lo­wej struk­tu­rze Wszech­świata skończywszy.

 

Niebo nad Niepołomicami
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Auto­rzy: Ste­fan Janta i Jaro­sław Juszkiewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: geo­gra­fia, przy­roda, astro­no­mia i astronautyka.
Kla­syczny, uni­wer­salny seans przed­sta­wia­jący prze­gląd całego dostęp­nego nieba gwiaź­dzi­stego w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej w róż­nych porach roku, poczy­na­jąc od pory let­niej. W spo­sób dyna­miczny poka­zuje zmiany wyso­ko­ści Słońca w momen­cie połu­dnia dla naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej – od prze­si­le­nia let­niego do prze­si­le­nia zimo­wego, oraz opi­suje widoczne nocą kon­ste­la­cje i mito­lo­giczne aspekty ich nazw.
Obiekty: Słońce i gwiazdy stałe, oraz M44, beta Cygni, mgła­wice M57, M31M42.

 

Gwiaz­do­zbiory Heweliusza
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat
Czas trwa­nia: ok. 30 minut
Autor: Grze­gorz Sęk

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: fizyka z astro­no­mią, przy­roda, sztuka i historia.
Inte­rak­tywny, autor­ski seans pro­wa­dzony przez astro­noma „na żywo” oma­wia­jący wygląd aktu­al­nego nieba z aspek­tami opo­wie­ści mito­lo­gicz­nych, zakoń­czony krót­kim poka­zem mul­ti­me­dial­nym. Treść dosto­so­wana jest do sze­ro­kiej grupy wie­ko­wej widowni.

 

Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, dorośli 
Czas trwa­nia: 30 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: astro­no­mia, gwiazdozbiory.
Relak­sa­cyjny seans pre­zen­tu­jący piękno noc­nego nieba i wybra­nych obiek­tów kosmicznych.

 

Wyprawa na biegun
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, dorośli
Czas trwa­nia: 30 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: astro­no­mia, geo­gra­fia, histo­ria, fizyka.
W cza­sie seansu uda­jemy się w podróż z Ekwa­doru do Lapo­nii śla­dem fran­cu­skiej eks­pe­dy­cji bada­ją­cej kształt Ziemi, a następ­nie zdo­by­wamy pół­nocy bie­gun magne­tyczny i geo­gra­ficzny. Możemy także podzi­wiać zja­wi­sko dnia i nocy polarnej.

 

Niebo według Greków
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat, mło­dzież, dorośli
Czas trwa­nia: 45 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza, M.Pańkow

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: mito­lo­gia, astro­no­mia, gwiaz­do­zbiory, geo­gra­fia, pory roku.
Seans pre­zen­tuje gwiaz­do­zbiory naszego nieba oraz mito­lo­giczne opo­wie­ści z nimi związane.

UWAGA: moż­li­wość pre­zen­ta­cji seansu w wer­sji dla osób nie­sły­szą­cych – seans z napisami.

 

Zoba­czyć niewidoczne
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 12 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: fizyka z astro­no­mią, astro­fi­zyka, przyroda.
Seans pre­zen­tuje obiekty noc­nego nieba w róż­nych zakre­sach widma pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­nego – od fal radio­wych po pro­mie­nio­wa­nie gamma.

 

Kosmiczne Zoo
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 12 lat, mło­dzież, dorośli
Czas trwa­nia: 40 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: fizyka z astro­no­mią, astro­fi­zyka, przyroda.
Seans pre­zen­tu­jący nie­zwy­kłe obiekty jakie możemy obser­wo­wać we Wszech­świe­cie. Pre­zen­to­wane są ciała nie­bie­skie począw­szy od obiek­tów Układu Sło­necz­nego, poprzez gwiazdy, gro­mady gwiaz­dowe, a na wiel­ko­ska­lo­wej struk­tu­rze Wszech­świata skoń­czyw­szy. Oma­wiane są też zmiany w wyglą­dzie nieba w zależ­no­ści od pór roku i pre­zen­to­wane naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory zimy, wio­sny, lata i jesieni.

 

Astro­no­mia sferyczna
Grupa wie­kowa: stu­denci kie­run­ków – geo­gra­fia, fizyka, astronomia
Czas trwa­nia: 60 minut
Autor: Wal­de­mar Ogłoza

Ele­menty pro­gra­mowe: astro­no­mia sfe­ryczna, try­go­no­me­tria sferyczna.
Seans pre­zen­tuje sferę nie­bie­ską, oraz poję­cia i zagad­nie­nia z nią zwią­zane, takie jak: hory­zont, połu­dnik, rów­nik, eklip­tyka, różne układy współ­rzęd­nych, trój­kąty sfe­ryczne i para­lak­tyczne, ruchy dobowe nieba na róż­nych sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych, precesja.

 

Seans na żywo
Grupa wie­kowa: dla każ­dej grupy wiekowej
Czas trwa­nia: do 45 minut

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: dosto­so­wane do potrzeb widowni.
Seans autor­ski – inte­rak­tywna forma pokazu aktu­al­nego nieba, pro­wa­dzona przez astro­noma z uży­ciem środ­ków mul­ti­me­dial­nych: pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium, obra­zów kosmosu i krót­kich fil­mi­ków o tema­tyce astro­no­miczno-astro­nau­tycz­nej z uży­ciem „żywego słowa” prelegenta.

 

Okre­śle­nie wieku uczest­ni­ków naszych sean­sów podane jest orientacyjnie.
Usta­lone przez nas grupy wie­kowe pro­simy odbie­rać jako zalecenie.