Seanse w Planetarium

Polo­wa­nie”
Pierw­szy seans w Nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium, przy­go­to­wany przez Ste­fana Jantę i Jaro­sława Jusz­kie­wi­cza z oka­zji otwar­cia budynku pla­ne­ta­rium w 2010 roku. Wtedy seans był wyświe­tlany na ana­lo­go­wej apa­ra­tu­rze pla­ne­ta­rium ZKP‑1 Carl Zeiss Jena o nume­rze fabrycz­nym 62. Po prze­bu­do­wie budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach i wymia­nie pro­jek­tora na cyfrowy, Janusz Nice­wicz przy­sto­so­wał seans do moż­li­wo­ści nowej aparatury.
Seans nawią­zuje do legend i czę­stych wizyt króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego na polo­wa­niach w Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej oraz do tego co mógł zoba­czyć na noc­nym niebie.
Czas trwa­nia: 18 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 5+
Autor: Ste­fan Janta, Jaro­sław Juszkiewicz
Przy­go­to­wa­nie ful­l­dome: Janusz Nicewicz
Muzyka: Geo­de­sium
Rok pro­duk­cji: 2010/2023


Otwar­cie”
Pierw­szy seans przy­go­to­wany spe­cjal­nie pod nową apa­ra­turę pla­ne­ta­rium z oka­zji otwar­cia nowego budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach 24 sierp­nia 2021 roku.
W krótki i przy­stępny spo­sób pre­zen­to­wane są naj­waż­niej­sze odkry­cia astro­no­mii od sta­ro­żyt­no­ści po współ­cze­sność. Od pierw­szych obser­wa­cji astro­no­micz­nych, przez budowę Układu Sło­necz­nego, ewo­lu­cję gwiazd aż po naj­dal­sze znane obiekty we Wszech­świe­cie. Muzyka do tego seansu pocho­dzi z płyty „Kon­ste­la­cja MOA”, którą skom­po­no­wał Prze­my­sław Rudź – kom­po­zy­tor, wyko­nawca muzyki elek­tro­nicz­nej a także popu­la­ry­za­tor astro­no­mii, autor wielu ksią­żek i przewodników.
Czas trwa­nia: 13 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 7+
Autor: Janusz Nicewicz
Muzyka: Prze­my­sław Rudź
Rok pro­duk­cji: 2021


“Słońce – nasza gwiazda”

Słońce wscho­dzi nad naszą pla­netą – błę­kitną oazą zawie­szoną w ogrom­nym kosmicz­nym pust­ko­wiu, jedy­nym zna­nym miej­scem we Wszech­świe­cie, w któ­rym ist­nieje życie. To samo Słońce świeci nie­ustan­nie od prze­szło czte­rech i pół miliarda lat. Jego świa­tło, które ogrzewa naszą skórę, w prze­szło­ści odczu­wane było przez każdą istotę, jaka kie­dy­kol­wiek żyła. Grzało ono grzbiety  dino­zau­rów i witało stwo­rze­nia, które opu­ściły ocean by pod­bi­jać ląd. Słońce było świad­kiem wszyst­kiego, co wyda­rzyło się tu na Ziemi. Jed­nak nie było jedy­nie bier­nym obser­wa­to­rem. Jest w isto­cie potęż­nym zaple­czem ener­ge­tycz­nym naszej pla­nety, źró­dłem ener­gii napę­dza­ją­cej ziem­skie wia­try oraz pogodę. Jest moto­rem napę­do­wym życia na Ziemi, w wodzie i powie­trzu na całym świe­cie. Życie na Ziemi zależy w mniej­szym lub więk­szym stop­niu od naszej naj­bliż­szej gwiazdy… Słońca.

Czas trwa­nia: 25 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 7+

“Odle­głe światy”
Czy ist­nieją inne formy życia we Wszech­świe­cie? Czy istoty poza­ziem­skie wędrują po Wszech­świe­cie, a może nawet odwie­dzają Zie­mię? Wiemy, że w naszym Ukła­dzie Sło­necz­nym, tylko na Ziemi powstały inte­li­gentne formy życia. Obec­nie znamy ponad 4500 innych pla­net, które krążą wokół innych gwiazd. Czy na tych pla­ne­tach także jest życie? Zapra­szamy na podróż do odle­głych świa­tów by się o tym przekonać!
Film “Odle­głe światy” (ory­gi­nalny tytuł “Ferne Welten – frem­des Leben?”) wyko­nany w tech­no­lo­gii ful­l­dome, jest wspól­nym pro­jek­tem pla­ne­ta­riów Mün­ster, Bochum, Kiel, Man­n­heim, Osna­brück und Wol­fs­burg. Wypro­du­ko­wany w LWL-Pla­ne­ta­rium Münster.
Czas trwa­nia: 52 minuty
Suge­ro­wany wiek widza: 10+

“Nasz Wszech­świat”

Nocne niebo… piękne i tajem­ni­cze. Odkąd ludzie zaczęli inte­re­so­wać się nie­bem stało się ono pre­tek­stem do snu­cia mitów i opo­wie­ści. Seans “Nasz Wszech­świat” to podróż w cza­sie, od sta­ro­żyt­no­ści do cza­sów współ­cze­snych i w prze­strzeni, od naj­bliż­szego oto­cze­nia Ziemi, po naj­dal­sze zakątki zna­nego nam Kosmosu.

Czas trwa­nia: 32 minuty
Suge­ro­wany wiek widza: 7+

“W poszu­ki­wa­niu ciem­nej materii”

Gdy spo­glą­damy w nocne niebo, olśniewa nas – i zara­zem uspo­kaja – widok pla­mek świa­tła: gwiazd, pla­net, galak­tyk, Księ­życa…  Ale w miarę budowy nowych, lep­szych narzę­dzi badaw­czych astro­no­mo­wie zaczęli podej­rze­wać, że jest coś jesz­cze – coś ukry­tego w mro­kach kosmosu. Nie widzimy tego, nie możemy tego poczuć, ani dotknąć… ale to coś gdzieś tam jest. To coś, co nie wysyła, ani nie odbija świa­tła. Sub­stan­cja tak tajem­ni­cza, że można ją nazwać tylko w jeden spo­sób: ciemna materia.

Czas trwa­nia: 29 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 16+

Kosmiczna wyprawa”

Jest to podróż od naj­dal­szych zakąt­ków zna­nego nam Wszech­świata, do jed­nej wyjąt­ko­wej Galak­tyki Drogi Mlecz­nej. W niej odnaj­du­jemy nasz Układ Sło­neczny i odwie­dzamy każdą z pla­net, parę księ­ży­ców, Słońce oraz przed­sta­wi­ciela pla­net kar­ło­wa­tych – Plu­tona. Pozna­jemy fakty i cie­ka­wostki doty­czące każ­dego odwie­dza­nego obiektu. Seans oparty jest o gra­fiki i ani­ma­cje pro­gramu Worl­dWide Tele­scope jed­nak pro­wa­dzony jest na żywo, języ­kiem mówio­nym z deli­kat­nym pod­kła­dem muzycz­nym. Seans dostępny jest w dwóch wer­sjach: 20 minu­to­wej oraz 35 minutowej.

Czas trwa­nia: 20 minut lub 35 minut
Suge­ro­wany wiek widza: 5+
Autor: Janusz Nicewicz
Muzyka: Geodesium
Rok pro­duk­cji: 2023