Posts made in październik, 2019

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

Posted by on 31 października 2019

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

11 listo­pada 2019 roku czeka nas naprawdę wyjąt­kowe zja­wi­sko astro­no­miczne. Będzie nim przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca. Takie przej­ścia, zwane fachowo tran­zy­tami, nie zda­rzają się czę­sto, a dodat­kowo – tylko dwie pla­nety Układu Sło­necz­nego mogą nam zafun­do­wać ten spek­takl. Są nimi Mer­kury i Wenus, czyli te które krążą wewnątrz orbity Ziemi. Nasza pla­neta jest trze­cią w kolej­no­ści od Słońca, zatem pierw­sze dwie – okrą­żają Słońce w obsza­rze pomię­dzy nim, a Zie­mią. Taki układ powo­duje,...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

Posted by on 23 października 2019

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

XX Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­sują w roku szkol­nym 2019/2020 Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla...

Read More

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej…

Posted by on 23 października 2019

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej…

…wyda­rze­nie doprawdy kosmiczne! Trzeci raz Wro­cław na dwa dni stał się sto­licą wyda­rzeń zwią­za­nych z astro­no­mią, astro­nau­tyką i prze­my­słem kosmicz­nym w Pol­sce. Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nych świa­to­wych obcho­dów było zawo­ła­nie „Księ­życ – brama do gwiazd”. Mia­łem oka­zję być w tym cza­sie – w sobotę 5 paź­dzier­nika i w nie­dzielę 6 tegoż mie­siąca – wewnątrz wyda­rzeń gro­ma­dzą­cych setki dzieci, mło­dzieży i osób doro­słych. W sali kom­pu­te­ro­wej Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr XVII pro­wa­dzi­łem...

Read More

Wyjazdy do szkół

Posted by on 19 października 2019

Wyjazdy do szkół

Przy­je­dziemy do Waszej szkoły! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne z Nie­po­ło­mic ofe­ruje nową usługę edu­ka­cyjną, która będzie reali­zo­wana na tere­nie Waszej szkoły, gdzie­kol­wiek się ona znaj­duje. Ucznio­wie w trak­cie zajęć pro­wa­dzo­nych przez kie­run­kowo wykształ­co­nych i doświad­czo­nych nauczy­cieli otrzy­mają solidną por­cję wie­dzy astro­no­miczno-astro­nau­tycz­nej podaną w atrak­cyjny spo­sób. Naj­młodsi dowie­dzą się o Ziemi i jej miej­scu w Ukła­dzie Sło­necz­nym, a ci nieco starsi będą mogli...

Read More

Zielona Góra, Sejmik i tradycje winiarskie

Posted by on 17 października 2019

Zielona Góra, Sejmik i tradycje winiarskie

Na XXVI Ogól­no­pol­ski Sej­mik Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego jecha­łem tro­chę bez prze­ko­na­nia, ale za to z przy­go­to­wa­nym krót­kim wystą­pie­niem wpi­su­ją­cym się w tema­tykę obrad. Moty­wem prze­wod­nim bowiem było „Roz­wi­ja­nie zdol­no­ści poznaw­czych i arty­stycz­nych dzieci i mło­dzieży. Metody i nowe obszary oddzia­ły­wań pla­có­wek wycho­wa­nia pozasz­kol­nego w śro­do­wi­sku.” A taką wła­śnie nową metodą roz­wi­ja­nia zdol­no­ści poznaw­czych naszych uczniów jest udział w kam­pa­niach...

Read More

A na zajęciach koła multimedialnego…

Posted by on 13 października 2019

A na zajęciach koła multimedialnego…

… powstają takie cuda! To tak zwana sola­ry­gra­fia. Spe­cy­ficzna tech­nika foto­gra­ficzna wyko­rzy­stu­jąca apa­rat otwor­kowy (zro­biony na przy­kład z meta­lo­wej puszki) oraz kla­syczny – czarno-biały papier fotograficzny. Reszta – to szczę­ście i ogromna cier­pli­wość, która gra­ni­czy wręcz z koniecz­no­ścią zapo­mnie­nia o zamon­to­wa­nej gdzieś puszce. Żeby nie przy­szło czło­wie­kowi do głowy zbyt wcze­śnie jej zde­mon­to­wać – w celu prze­ko­na­nia się jak wyszło nasze zdjęcie. Piotr, Krzysz­tof i Miko­łaj...

Read More

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Posted by on 10 października 2019

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Pozna­wa­nie Wszech­świata wymaga poświę­ce­nia czasu i wyka­za­nia się nie­ma­łymi umie­jęt­no­ściami. Ucznio­wie uczęsz­cza­jący na zaję­cia astro­no­miczne pro­wa­dzone w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego mają dostęp do nowo­cze­snych narzę­dzi i metod obser­wa­cyj­nych i czę­sto z nich korzy­stają. Z bie­giem czasu ich kom­pe­ten­cje w tej dzie­dzi­nie rosną, zaś naj­wy­tr­walsi osią­gają wyżyny kunsztu obser­wa­cyj­nego. Jeżeli jesz­cze dodać do tego smy­kałkę...

Read More

Dwie szkoły w Siedlcach

Posted by on 08 października 2019

Dwie szkoły w Siedlcach

    Na zapro­sze­nie nauczy­ciela fizyki Sła­wo­mira Mier­nic­kiego pro­sto z War­szawy uda­łem się do Sie­dlec. W samym mie­ście niebo, choć bez­chmurne, było mocno zaświe­tlone, ale noco­wa­łem w wio­sce Hele­nów i tam już było nieźle.       W ponie­dzia­łek 22 wrze­śnia 2019 roku od samego rana przez sześć kolej­nych lek­cji wraz z Paw­łem, synem moich gospo­da­rzy, a przy tym pilo­tem i foto­gra­fem, opo­wia­da­li­śmy uczniom ze Szkoły Pod­sta­wo­wej...

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Posted by on 08 października 2019

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Adam Micha­lec, paź­dzier­nik 2019 Gdy paź­dzier­nik cie­pło cha­dza, w lutym mrozy naprowadza Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam pogodną, Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się skraca, z czym musimy się...

Read More