Posts made in grudzień, 2017

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Posted by on 30 grudnia 2017

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Tak oto kolejny raz, znów sta­jemy u progu Nowego Roku. Będzie to rok, w któ­rym nadal pra­gniemy trzy­mać się porządku, w miarę dosko­na­łego, a obser­wu­jąc nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od przy­szło­rocz­nych wyda­rzeń na Ziemi, wszystko będzie prze­bie­gało według kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas, w 2018 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych...

Read More

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Posted by on 22 grudnia 2017

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Życzymy Pań­stwu pięk­nych, pach­ną­cych cho­inką, spę­dzo­nych w rodzin­nej atmos­fe­rze, peł­nych nie­spo­dzie­wa­nych pre­zen­tów Świąt Bożego Narodzenia. A Nowy Rok żeby był jesz­cze lep­szy niż ten, co wła­śnie mija, wypeł­niony cie­ka­wymi wyda­rze­niami oraz pełen gwiaź­dzi­stych nocy i pogod­nych dni!  

Read More

Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Posted by on 21 grudnia 2017

Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Ruszamy z wystawą w świat! Na razie tylko po sąsiedzku – do Labo­ra­to­rium Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej przy Biblio­tece Miej­skiej w Niepołomicach. Po dwu­dnio­wym epi­zo­dzie na zam­ko­wych kruż­gan­kach – w cza­sie trwa­nia X Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie” – obrazy zawi­sły w naszej sali wykła­do­wej, począt­kowo nieco cha­otycz­nie, ale od 8 grud­nia są widoczne na jed­no­li­tym tle i w nale­ży­tym ordynku. Ale już we wto­rek, 2 stycz­nia...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Posted by on 13 grudnia 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­suje w roku szkol­nym 2017/2018 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich (ponad­gim­na­zjal­nych) woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe...

Read More

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Posted by on 10 grudnia 2017

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich rodza­jów szkół do udziału w kolej­nych warsz­ta­tach dosko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­wa­dze­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych i opra­co­wy­wa­nia ich wyników. Odbędą się one w dniach 9 (pią­tek) – 10 (sobota) – 11 (nie­dziela) – 12 (ponie­dzia­łek) lutego 2018 roku. Udział w zaję­ciach jest dar­mowy, ofe­ru­jemy także bez­płatne zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku szko­le­nio­wym MOA w Niepołomicach. Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez nauczy­cieli MOA...

Read More

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Posted by on 05 grudnia 2017

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Pod opieką nauczy­cieli MOA – p. Moniki, p. Łuka­sza i p. Szy­mona ucznio­wie MOA i ich rodzice wybrali się do EC1 – Cen­trum Nauki i Tech­niki oraz Pla­ne­ta­rium w Łodzi. Nasza 50-oso­bowa grupa zwie­dza­nie EC1 roz­po­częła od obej­rze­nia wystawy Leonardo da Vinci – Ener­gia umy­słu. Wystawa maszyn poka­zana w inte­rak­tywny spo­sób, prze­no­siła nas na ścieżki wie­dzy i inspi­ra­cji naj­wy­bit­niej­szego arty­sty w histo­rii Europy. Zakoń­cze­niem wystawy był wątek Pol­skich Leonar­dów i ich inno­wa­cyj­nych...

Read More

Konferencja KOLOS 2017

Posted by on 05 grudnia 2017

Konferencja KOLOS 2017

Gościnna Sło­wa­cja przy­jęła licz­nych uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji poświę­co­nej obser­wa­cjom gwiazd zmien­nych. Byli wśród nich prócz gospo­da­rzy przed­sta­wi­ciele Pol­ski, Ukra­iny i Węgier, przy­je­chał także astro­nom z Tajlandii. Obrady obej­mo­wały trzy sesje wykła­dów, z któ­rych warto pod­kre­ślić kilka. Miro­slav Fedurco i Vitaly Breus omó­wili zna­cze­nie odkry­cia gwiazd pul­su­ją­cych w ukła­dach zaćmie­nio­wych, co daje nie­spo­ty­kane w innych przy­pad­kach moż­li­wo­ści roz­po­zna­nia modów pul­sa­cyj­nych dla nie­ra­dial­nych...

Read More