Posts made in czerwiec, 2022

Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Posted by on 28 czerwca 2022

Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Nad­szedł czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla wielu zasłu­żony odpo­czy­nek, dla astro­no­mów czas coraz dłuż­szych nocy. Na poran­nym nie­bie możemy obser­wo­wać wszyst­kie pla­nety układu sło­necz­nego, z tym, że Mer­ku­rego tylko do 9 lipca a do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Przez cały lipiec będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). W sierp­niu zaś Sta­cja pojawi się dopiero w trze­ciej deka­dzie mie­siąca. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych...

Read More

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2022

Posted by on 21 czerwca 2022

Spojrzenie w wakacyjne niebo 2022

Tego lata, w okre­sie urlo­pów będziemy się sta­rać korzy­stać w miarę z dobro­dziejstw sło­necz­nego nieba. Rze­czy­wi­ście, jest to bowiem okres dłu­gich dni, a krót­kich nocy, które nie­zbyt sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Tym nie mniej, jak sądzę, wiele cie­ka­wych zja­wisk będziemy mogli zaob­ser­wo­wać na nie­bie w okre­sie tego­rocz­nych waka­cji, z któ­rych nie­wąt­pli­wie na wyróż­nie­nie, zasłu­gują w dru­giej deka­dzie sierp­nia słynne Per­se­idy. Posta­rajmy się w tym celu wyko­rzy­stać wolny czas, a być...

Read More