Jak się z nami skontaktować?

Tra­dy­cyj­nie:

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne
im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach

ul. Miko­łaja Koper­nika 2
32–005 Niepołomice

NIP: 683–17-50–304
REGON: 003918626

tel. +48 12 281–15-61
e‑mail: moa@USUŃ_TOmoa.edu.pl

 

 

Poprzez For­mu­larz kontaktowy:

  Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

  Adres e‑mail (wyma­gany)

  Tytuł wia­do­mo­ści (wyma­gany)

  Treść wia­do­mo­ści

  Załącz­nik (opcjo­nal­nie)

   


  Oso­bi­ście - Dojazd do Obserwatorium:

   

   


  Wyświetl więk­szą mapę

   

   


  Dane kon­tak­towe Inspek­tora Ochrony Danych

  tel. 607 643 004
  adres e‑mail: iod@pq.net.pl