Posts made in luty, 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Posted by on 27 lutego 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Z oka­zji Dnia Kobiet zapra­szamy Panie na seans w Pla­ne­ta­rium pod tytu­łem: “Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle”.   Po sean­sie – jeśli pogoda pozwoli – zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba przy uży­ciu naj­więk­szego naszego teleskopu.     czwar­tek  |  8 marca 2018  |  18:00 Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach Wstęp wolny!   Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­niczną – (12) 281 15 61 lub na poprzez niniej­szy formularz....

Read More

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Posted by on 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.           Pro­po­nu­jemy, co następuje:   WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i młodzieży (szcze­góły warsz­ta­tów – poniżej) od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00     POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy oraz zapew­niamy...

Read More

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Posted by on 05 lutego 2018

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Z naszą małą pomocą pozna­cie warsz­tat, który posłuży do reali­za­cji wszyst­kich arcy­cie­ka­wych pomy­słów Waszych oraz Waszych uczniów. Oswo­imy pod­sta­wowe narzę­dzia takie jak piła do drewna, śru­bo­kręt czy mło­tek oraz zoba­czymy, jak można połą­czyć to z drobną elek­tro­niką. Przy oka­zji usta­limy, jak dzia­łać, aby nic nie wybu­chło, a palce pozo­stały nie­usz­ko­dzone. Jeśli myślisz, że maj­ster­ko­wa­nie jest moż­liwe wyłącz­nie z dro­gim i trud­nym do obsługi sprzę­tem, to udo­wod­nimy Ci,...

Read More