Posts made in marzec, 2024

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

Posted by on 31 marca 2024

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

“Kwie­cień – łudzi kwiat, ale za to budzi świat” Tra­dy­cyj­nie jak co roku, drugi dzień świąt Wiel­ka­noc­nych zwią­zany jest ze śmi­gu­sem-dyn­gu­sem, a w tym roku pokrywa się też z prima apri­lis. Ponadto, tego­roczny okres świą­teczny pozwoli nam przy­zwy­czaić się do zmiany czasu na letni. A Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia dokład­nie o 102 minuty. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny wscho­dzi...

Read More

Wielkanoc 2024

Posted by on 25 marca 2024

Wielkanoc 2024

Rado­snych Świąt Wielkanocnych
życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy i dyrekcja
Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego
w Niepołomicach

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 01 marca 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

W pią­tek 3 marca odbył się finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

Read More

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Posted by on 01 marca 2024

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Marzec to mie­siąc w któ­rym roz­po­czyna się astro­no­miczna wio­sna. 20 marca o 4:07 Słońce przej­dzie przez punkt Barana, czyli miej­sce prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką roz­po­czy­na­jąc tym samym astro­no­miczną wio­snę. Dodat­kowo 31 marca prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na letni czyli z godziny 2:00 na 3:00, więc śpimy o godzinę kró­cej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to na wie­czor­nym nie­bie możemy jesz­cze obser­wo­wać Jowi­sza i Urana. Do nich dołą­czy Mer­kury w dru­giej...

Read More