Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

Konkurs na referat – WYNIKI | szkoły średnie

Posted by on 09 marca 2018

Konkurs na referat – WYNIKI  | szkoły średnie

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół średnich. 9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.       Spo­śród 6 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w składzie: dr Adam Micha­lec –   Prze­wod­ni­czący JURY dr Wal­de­mar Ogłoza mgr Bar­tło­miej Zakrzewski   przy­znała: I miej­sce  – Alek­san­drze Krzemień z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mar­cina...

Read More

Astrowarsztaty 2018 już za nami

Posted by on 08 marca 2018

Astrowarsztaty 2018 już za nami

Siódme Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla nauczy­cieli zgro­ma­dziły w MOA kil­ka­na­ście osób, które w dniach od 9 do 12 lutego pra­co­wi­cie ćwi­czyły swoje umie­jęt­no­ści. Zaj­mo­wa­li­śmy się głów­nie prak­tyką wyko­ny­wa­nia i opra­co­wy­wa­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych, ale i tych doty­czą­cych Ziemi jako pla­nety. Nie bra­kło opo­wie­ści wypra­wo­wych, i tak Mate­usz Win­dak przed­sta­wił dzieje eks­pe­dy­cji na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca, a Tomasz Żyw­czak zaim­po­no­wał poka­zem spo­rej kolek­cji zdjęć...

Read More

Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Posted by on 02 marca 2018

Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich został dzi­siaj zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­­no­­­miczno-Astro­­­nau­­­ty­­cz­nego, które odbę­dzie się 9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym. Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opra­co­wa­nia. Poni­żej...

Read More

Konkurs na referat – spis przesłanych prac | szkoły średnie

Posted by on 01 marca 2018

Konkurs na referat – spis przesłanych prac | szkoły średnie

26 lutego 2018 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XVIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2017/2018. Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy! 2 marca 2018 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt...

Read More

Dzień Kobiet w Planetarium

Posted by on 27 lutego 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Z oka­zji Dnia Kobiet zapra­szamy Panie na seans w Pla­ne­ta­rium pod tytu­łem: “Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle”.   Po sean­sie – jeśli pogoda pozwoli – zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba przy uży­ciu naj­więk­szego naszego teleskopu.     czwar­tek  |  8 marca 2018  |  18:00 Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach Wstęp wolny!   Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­niczną – (12) 281 15 61 lub na poprzez niniej­szy formularz....

Read More

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Posted by on 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.           Pro­po­nu­jemy, co następuje:   WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i młodzieży (szcze­góły warsz­ta­tów – poniżej) od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00     POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy oraz zapew­niamy...

Read More

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Posted by on 05 lutego 2018

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Z naszą małą pomocą pozna­cie warsz­tat, który posłuży do reali­za­cji wszyst­kich arcy­cie­ka­wych pomy­słów Waszych oraz Waszych uczniów. Oswo­imy pod­sta­wowe narzę­dzia takie jak piła do drewna, śru­bo­kręt czy mło­tek oraz zoba­czymy, jak można połą­czyć to z drobną elek­tro­niką. Przy oka­zji usta­limy, jak dzia­łać, aby nic nie wybu­chło, a palce pozo­stały nie­usz­ko­dzone. Jeśli myślisz, że maj­ster­ko­wa­nie jest moż­liwe wyłącz­nie z dro­gim i trud­nym do obsługi sprzę­tem, to udo­wod­nimy Ci,...

Read More

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Posted by on 08 stycznia 2018

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Wzo­rem lat ubie­głych orga­ni­zu­jemy Zimowy Obóz Obser­wa­cyjny w dniach od 19 do 24 lutego 2018 roku. Będziemy zakwa­te­ro­wani w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym w Stu­po­sia­nach, gdzie też znaj­duje się pod­sta­wowy sprzęt obserwacyjny. Pla­nu­jemy wycieczki do Mucz­nego i Tar­nawy, a jeżeli pogoda dopi­sze to wej­dziemy do obser­wa­to­rium na Otrycie. Opłata za obóz wynosi 350 zł dla uczniów MOA oraz 500 zł dla innych chętnych. Liczba miejsc wynosi 16, zaś uczest­nicy powinni mieć nie mniej niż 11...

Read More

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Posted by on 30 grudnia 2017

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Tak oto kolejny raz, znów sta­jemy u progu Nowego Roku. Będzie to rok, w któ­rym nadal pra­gniemy trzy­mać się porządku, w miarę dosko­na­łego, a obser­wu­jąc nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od przy­szło­rocz­nych wyda­rzeń na Ziemi, wszystko będzie prze­bie­gało według kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas, w 2018 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych...

Read More

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Posted by on 22 grudnia 2017

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Życzymy Pań­stwu pięk­nych, pach­ną­cych cho­inką, spę­dzo­nych w rodzin­nej atmos­fe­rze, peł­nych nie­spo­dzie­wa­nych pre­zen­tów Świąt Bożego Narodzenia. A Nowy Rok żeby był jesz­cze lep­szy niż ten, co wła­śnie mija, wypeł­niony cie­ka­wymi wyda­rze­niami oraz pełen gwiaź­dzi­stych nocy i pogod­nych dni!  

Read More