Wieczorny pokaz nieba

wieczorny-pokaz-nieba2

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium! 

Ważne infor­ma­cje dla naszych gości:

  1. Pokazy odby­wają się w ciem­no­ści, dla­tego obo­wią­zuje zakaz uży­wa­nia jakich­kol­wiek źró­deł świa­tła, w tym tele­fo­nów komórkowych.
  2. Należy pamię­tać o cie­płym odzie­niu. W kopule panuje tem­pe­ra­tura taka jak na zewnątrz.
  3. Pokazy dla osób w wieku 7+
  4. Pro­simy o punk­tu­alne przy­by­cie. Po wyzna­czo­nych godzi­nach nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do kopuły.
  5. Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium!!! Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.

Wej­ścia:

  • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
  • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI

Czas trwa­nia pokazu: ok 45 minut.

Nie pro­wa­dzimy wcze­śniej­szych zapi­sów, wstęp wolny.

Zapra­szamy.