Wieczorny pokaz nieba

wieczorny-pokaz-nieba2

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – wie­czorne obser­wa­cje nieba – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Jeśli jesteś cie­kawy noc­nego nieba i jego obser­wa­cji to wie­czorne pokazy nieba są wła­śnie dla Ciebie.

Zapra­szamy w każdy czwar­tek w godzi­nach 20:00 – 23:00 na wie­czorne obser­wa­cje nieba przy uży­ciu teleskopów.
Nasze instru­menty obser­wa­cyjne dają moż­li­wość oglą­da­nia obiek­tów nie­wi­docz­nych dla nie­uzbro­jo­nego oka. Pre­zen­tu­jemy obiekty astro­no­miczne widoczne aktu­al­nie na noc­nym niebie.
W zależ­no­ści od pory roku są to: Księ­życ, pla­nety, mgła­wice, galaktyki.

Pro­wa­dzący pokazy chęt­nie odpo­wie­dzą także na wszel­kie inte­re­su­jące Pań­stwa pyta­nia zwią­zane z astro­no­mią i noc­nym niebem.

 

 

 

Obser­wa­cje mają szanse powo­dze­nia wyłącz­nie w warun­kach BEZCHMURNEGO NIEBA!  Dla­tego pro­simy o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie tele­fo­niczne pod nume­rem (12) 281–15-61.

Dobrym pomy­słem będzie także upew­nie­nie się – w dniu pokazu, po połu­dniu – czy w Nie­po­ło­mi­cach panuje pogoda sprzy­ja­jąca obser­wa­cjom astronomicznym.