Wieczorny pokaz nieba

Dajemy Pań­stwu moż­li­wość spoj­rze­nia na cie­kawe obiekty wie­czor­nego nieba przez naj­więk­szy nasz tele­skop pod czuj­nym okiem doświad­czo­nego Astro­noma. Jest to oka­zja do zapo­zna­nia się z wyglą­dem noc­nego nieba, cha­rak­te­ry­stycz­nymi gwiaz­do­zbio­rami poszcze­gól­nych pór roku i fascy­nu­ją­cymi obiek­tami głę­bo­kiego nieba. W razie nie­po­gody (chmury, deszcz, śnieg itp.) nie ma moż­li­wo­ści spo­glą­da­nia przez nasz tele­skop. Zapra­szamy wtedy na luźne spotkanie
z astro­no­mem, roz­mowy o instru­men­tach obser­wa­cyj­nych, histo­rii obser­wa­cji i krótki pokaz aktu­al­nego nieba pod kopułą naszego Planetarium.
Do kogo
skie­ro­wana:
Oferta dla osób indy­wi­du­al­nych i rodzi­ców z dziećmi powy­żej 7 roku życia
Czas trwa­nia: ok. 45 minut.
Ter­min realizacji: pią­tek: 20:00 i 21:00 (od IX do III)
22:00 i 23:00 (od IV do VI)
Liczba
uczest­ni­ków:
mak­sy­mal­nie 30 osób
Koszt: W roku szkol­nym 2023/2024 zaję­cia są bezpłatne
Rezer­wa­cja: Wej­ście tylko z ŻETONEM, który można pobrać w dniu pokazu przy wej­ściu do budynku, na 15 minut przed
roz­po­czę­ciem pokazu.
Tema­tyka zajęć: Obser­wa­cje astro­no­miczne z wyko­rzy­sta­niem tele­skopu – tylko przy bez­chmur­nym niebie!!!
Zwie­dza­nie kopuły tele­skopu i seans w pla­ne­ta­rium – w razie niepogody
Oferta obej­muje Obser­wa­cje astro­no­miczne, aktu­alne niebo, gwiazdy, pla­nety, mgła­wice, galak­tyki, Księżyc
Uwagi: Pomimo wszel­kich sta­rań z naszej strony, może się zda­rzyć koniecz­ność zamknię­cia obser­wa­to­rium w danym dniu. O zaist­nia­łej sytu­acji posta­ramy się poin­for­mo­wać Pań­stwa odpo­wied­nio wcześniej.
Pro­szę pamię­tać, że nie zawsze jest to moż­liwe, dla­tego pro­simy spraw­dzać infor­ma­cje o dostępności
obser­wa­to­rium we wła­snym zakre­sie. Pro­simy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem wie­czor­nego pokazu nieba.
Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ul. Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu, jak rów­nież nie ma
par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.
Autokary/ BUSy można zaparkować:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)