Wieczorny pokaz nieba

wieczorny-pokaz-nieba2

Wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!

Obser­wa­cje obiek­tów wie­czor­nego nieba przez nasz tele­skop odby­wają się tylko przy bez­chmur­nym nie­bie.  W razie nie­po­gody (chmury, deszcz, śnieg itp.) nie ma moż­li­wo­ści spo­glą­da­nia przez nasz tele­skop. Zapra­szamy wtedy na luźne spo­tka­nie z astronomem
i roz­mowy o instru­men­tach obser­wa­cyj­nych, histo­rii obser­wa­cji i krót­kim poka­zie aktu­al­nego nieba pod kopułą naszego Planetarium.

W skró­cie:

  1. Obser­wa­cje przez tele­skop odby­wają się w ciem­no­ści i tylko przy bez­chmur­nym nie­bie, dla­tego obo­wią­zuje zakaz uży­wa­nia jakich­kol­wiek źró­deł świa­tła, w tym tele­fo­nów komórkowych.
  2. Należy pamię­tać o cie­płym odzie­niu. W kopule panuje tem­pe­ra­tura taka jak na zewnątrz.
  3. Pokazy dla osób w wieku 7+
  4. Pro­simy o punk­tu­alne przy­by­cie. Po wyzna­czo­nych godzi­nach nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do kopuły.
  5. Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium. Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.

Należy zapo­znać się z Regu­la­mi­nem wie­czor­nych poka­zów nieba.

Wej­ścia:

  • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
  • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI

Czas trwa­nia pokazu: ok 45 minut.

Nie pro­wa­dzimy wcze­śniej­szych zapi­sów, wstęp wolny.

Zapra­szamy.