Zima w MOA 2024

Posted by on 09 lutego 2024

Zima w MOA 2024

Sza­nowni Państwo,

infor­mu­jemy, że w okre­sie od 12 do 23 lutego 2024 r. roz­po­czy­namy ferie.

ZIMAMOA 2024

 

 

 


SEANSPLANETARIUM

  • 12 do 23 lutego (od ponie­działku – do  piątku)
  • o godzi­nie 09:00 dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych (max. do 40 osób – reje­stra­cja tylko telefoniczna)
  • o godzi­nie 10:00 dla osób indy­wi­du­al­nych (max. do 40 osób – bez reje­stra­cji, decy­duje kolej­ność przyjścia
  • szcze­góły- sprawdź koniecznie!

WIECZORNY POKAZ NIEBA


BIOLOGICZNY PRĄD - warsz­taty