Konferencja: “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

konferencjaMło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pracy dydak­tycz­nej z dziećmi i mło­dzieżą w dzie­dzi­nie astronomii.
Zda­jemy sobie sprawę z faktu, że mło­dzi ludzie są cie­kawi świata, a w dużej mie­rze od nas – nauczy­cieli i popu­la­ry­za­to­rów – zależy czy zachwycą się Kosmo­sem oraz zain­te­re­sują się tym co chcemy im przekazać.

Dla­tego naro­dziła się idea orga­ni­za­cji ofi­cjal­nego spo­tka­nia, które będzie gro­ma­dzić astro­no­mów, naukow­ców, nauczy­cieli, popu­la­ry­za­to­rów, miło­śni­ków astro­no­mii, stu­den­tów oraz uczniów. Spo­tka­nia, któ­rego celem jest wspólna dys­ku­sja nad spo­so­bami i zagad­nie­niami naucza­nia astro­no­mii w róż­nego typu pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych – w szko­łach, pla­ne­ta­riach, obser­wa­to­riach czy w ramach zajęć pozaszkolnych.

Pomysł tra­fił na podatny grunt, a forma kon­fe­ren­cji, pre­zen­to­wane tre­ści naukowe, dydak­tyczne i inter­dy­scy­pli­narne, spo­tkały się z zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w 2007 roku zaini­cjo­wało, trwa­jące do dzi­siaj coroczne spo­tka­nia pod hasłem Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja „Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie”.

Mimo upływu lat obser­wu­jemy rosnące zain­te­re­so­wa­nie kon­fe­ren­cją, a zatem nie usta­jemy w wysił­kach i kon­ty­nu­ujemy orga­ni­za­cję kolej­nych edy­cji, które mamy nadzieję nadal będą źró­dłem wielu nowych pomy­słów i inspi­ra­cji do pracy z młodzieżą.
Zapra­szamy do udziału w kon­fe­ren­cji, która od kilku lat odbywa się w październiku.