Posts made in sierpień, 2021

Laboratorium chemiczne

Posted by on 31 sierpnia 2021

Laboratorium chemiczne

W naszym Labo­ra­to­rium Che­micz­nym koń­czymy z nud­nymi lek­cjami che­mii. Dzieci i mło­dzież prze­ko­nają się, że może być ona cie­kawa i atrak­cyjna, a inspi­ra­cje do roz­ma­itych doświad­czeń są w naszym oto­cze­niu. Nasze labo­ra­to­rium che­miczne jest otwarte na cie­kawe i kre­atywne eks­pe­ry­menty. Dobra zabawa gwarantowana.

Read More

Pracownia robotyki

Posted by on 31 sierpnia 2021

Pracownia robotyki

Na zaję­ciach z robo­tyki dzieci i mło­dzież poznają i two­rzą świat maszyn. Samo­dzielne zbu­do­wa­nie dzia­ła­ją­cego urzą­dze­nia, zło­że­nie robota z kloc­ków, zapro­gra­mo­wa­nie małego Ozo­bota, uży­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych narzę­dzi, dys­ku­sje i zabawy – to na pewno sprawi dużo radości!

Read More

Laboratorium Filmowo-Fotograficzne

Posted by on 31 sierpnia 2021

Laboratorium Filmowo-Fotograficzne

Zaję­cia mul­ti­me­dialne z pogra­ni­cza foto­gra­fii ana­lo­go­wej, cyfro­wej i pro­duk­cji mate­ria­łów wideo. Wkro­czysz w świat foto­gra­fii, zdo­bę­dziesz lub popra­wisz swoje umie­jęt­no­ści patrze­nia na świat przez obiek­tyw apa­ratu. Pod ręką będzie także kamera. Dowiesz się także jak zatrud­nić kom­pu­ter do two­rze­nia obra­zów i pracy z Two­imi zdjęciami.

Read More

Spojrzenie w wrześniowe niebo 2021

Posted by on 31 sierpnia 2021

Spojrzenie w wrześniowe niebo 2021

“Gdy wrze­sień z pogodą zaczyna, zwy­kle przez mie­siąc pogoda trzyma” To przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po gorą­cym i burz­li­wym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, bogaty w wyda­rze­nia histo­ryczne a uwi­kłany w walki z pan­de­mią, zwią­zany jest tra­dy­cyj­nie z powro­tem dzieci i mło­dzieży do szkół lub zdal­nej nauki, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi mię­dzy dłu­go­ścią dnia i nocy. Te ostat­nie, są już coraz...

Read More

Koło astronomiczne

Posted by on 30 sierpnia 2021

Koło astronomiczne

Na zaję­ciach astro­no­micz­nych uczymy się przez zabawę. Zarówno w Pla­ne­ta­rium jak i pod­czas obser­wa­cji tele­sko­pami, każdy będzie mógł podzi­wiać roz­gwież­dżone niebo i pozna­wać obser­wo­wane obiekty.

Read More

Otwarcie Obserwatorium

Posted by on 26 sierpnia 2021

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż 24 sierp­nia 2021 roku, zmo­der­ni­zo­wany budy­nek Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego jest ofi­cjal­nie OTWARTY W dzi­siej­szych uro­czy­sto­ściach udział wzięli przed­sta­wi­ciele władz Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice, Powiatu Wie­lic­kiego a także Woje­wódz­twa Małopolskiego. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy zapro­szo­nym Gościom za przy­by­cie, a Was zapra­szamy już w sobotę i nie­dzielę na DNI OTWARTE W NOWYM MOA....

Read More

DNI OTWARTE

Posted by on 17 sierpnia 2021

DNI OTWARTE

Zapra­szamy na DNI OTWARTE do naszego Obserwatorium!!! Ostatni week­end waka­cji w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium będzie wyjąt­kowy. Po uro­czy­stym otwar­ciu MOA zapra­szamy 28 i 29 sierp­nia na Dni Otwarte Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach. W godzi­nach od 11:00 do 19:00 będzie można zwie­dzać naszą Pla­cówkę oraz wziąć udział w poka­zach nieba i w sean­sie w Planetarium. Wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem DNI OTWARTYCH będą wykłady naszego...

Read More

I znów przeleciały meteory ….

Posted by on 17 sierpnia 2021

I znów przeleciały meteory ….

Choć impreza na Rynku odby­wała się 13 w pią­tek i choć Zie­mia zde­rzyła się z chmurą kosmicz­nego pyłu z pręd­ko­ścią ponad 200 000 km/h wszystko dobrze się skoń­czyło. Dzięki dosko­na­łej pogo­dzie uczest­nicy jesz­cze przed zacho­dem Słońca mogli dostrzec przez tele­skop pla­netę Wenus – sio­strę Ziemi. Z oka­zji obcho­dów Roku Lema 2021 wiele aktyw­no­ści naszego spo­tka­nia było zwią­za­nych z fan­ta­styką naukową.  Naj­młodsi rysow­nicy dali upust swo­jej wyobraźni two­rząc wize­runki fan­ta­stycz­nych postaci...

Read More

Sierpień z Perseidami

Posted by on 10 sierpnia 2021

Sierpień z Perseidami

Mak­sy­malna aktyw­ność roju Per­se­idy trwa kilka dni. Stwa­rza to oka­zję do prze­pro­wa­dze­nia samo­dziel­nych obser­wa­cji w cza­sie dobrej pogody. Koor­dy­na­to­rem obser­wa­cji w połu­dnio­wej czę­ści Pol­ski jest Pla­ne­ta­rium Ślą­skie. Na stro­nie: https://www.planetarium.edu.pl/perseidy/ można zna­leźć porad­nik obser­wa­tora, pobrać instruk­cję obser­wa­cji i mapę nieba no i wysłać raport obserwacyjny. Indy­wi­du­alne obser­wa­cje roz­ło­żone obej­mu­jące kil­ka­na­ście nocy mają zna­cze­nie naukowe. Pozwa­lają mia­no­wi­cie...

Read More