Aktualności

- czyli co nowego w Obserwatorium

A na zajęciach koła multimedialnego…

Posted by on 13 października 2019

A na zajęciach koła multimedialnego…

… powstają takie cuda! To tak zwana sola­ry­gra­fia. Spe­cy­ficzna tech­nika foto­gra­ficzna wyko­rzy­stu­jąca apa­rat otwor­kowy (zro­biony na przy­kład z meta­lo­wej puszki) oraz kla­syczny – czarno-biały papier fotograficzny. Reszta – to szczę­ście i ogromna cier­pli­wość, która gra­ni­czy wręcz z koniecz­no­ścią zapo­mnie­nia o zamon­to­wa­nej gdzieś puszce. Żeby nie przy­szło czło­wie­kowi do głowy zbyt wcze­śnie jej zde­mon­to­wać – w celu prze­ko­na­nia się jak wyszło nasze zdjęcie. Piotr, Krzysz­tof i Miko­łaj...

Read More

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Posted by on 10 października 2019

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Pozna­wa­nie Wszech­świata wymaga poświę­ce­nia czasu i wyka­za­nia się nie­ma­łymi umie­jęt­no­ściami. Ucznio­wie uczęsz­cza­jący na zaję­cia astro­no­miczne pro­wa­dzone w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego mają dostęp do nowo­cze­snych narzę­dzi i metod obser­wa­cyj­nych i czę­sto z nich korzy­stają. Z bie­giem czasu ich kom­pe­ten­cje w tej dzie­dzi­nie rosną, zaś naj­wy­tr­walsi osią­gają wyżyny kunsztu obser­wa­cyj­nego. Jeżeli jesz­cze dodać do tego smy­kałkę...

Read More

Dwie szkoły w Siedlcach

Posted by on 08 października 2019

Dwie szkoły w Siedlcach

    Na zapro­sze­nie nauczy­ciela fizyki Sła­wo­mira Mier­nic­kiego pro­sto z War­szawy uda­łem się do Sie­dlec. W samym mie­ście niebo, choć bez­chmurne, było mocno zaświe­tlone, ale noco­wa­łem w wio­sce Hele­nów i tam już było nieźle.       W ponie­dzia­łek 22 wrze­śnia 2019 roku od samego rana przez sześć kolej­nych lek­cji wraz z Paw­łem, synem moich gospo­da­rzy, a przy tym pilo­tem i foto­gra­fem, opo­wia­da­li­śmy uczniom ze Szkoły Pod­sta­wo­wej...

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Posted by on 08 października 2019

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Adam Micha­lec, paź­dzier­nik 2019 Gdy paź­dzier­nik cie­pło cha­dza, w lutym mrozy naprowadza Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam pogodną, Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się skraca, z czym musimy się...

Read More

26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

Posted by on 30 września 2019

26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

To już 25 lat. W dniach od 20 do 22 wrze­śnia tego roku w Cen­trum Astro­no­micz­nym im. Miko­łaja Koper­nika odbyło się po raz dwu­dzie­sty szó­sty war­szaw­skie semi­na­rium dla nauczy­cieli. Udział zgło­siło troje nauczy­cieli z MOA, a ja tam byłem po raz trzy­na­sty i kolejny raz trzy­ma­łem pół­go­dzinne wystą­pie­nie zaty­tu­ło­wane „Połą­czyć widzialne z nie­wi­dzial­nym”, na temat moż­li­wo­ści uczniow­skich ana­liz obra­zów sate­li­tar­nych w bli­skiej pod­czer­wieni. Idzie o to, że coraz więk­sza...

Read More

Niezwykła NOC!!!

Posted by on 30 września 2019

Niezwykła NOC!!!

Noc Naukow­ców to wyda­rze­nie, które jest czę­ścią ogól­no­eu­ro­pej­skiej ini­cja­tywy. Orga­ni­za­to­rem imprezy w naszym regio­nie jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, a Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne od 9 lat jest ofi­cjal­nym part­ne­rem tego przed­się­wzię­cia. W tym roku całe wyda­rze­nie musiało zostać prze­pro­wa­dzone poza tere­nem MOA – ze względu na jego roz­bu­dowę. Impreza odbyła się na boiskach spor­to­wych pomię­dzy Szkołą Pod­sta­wową nr 1 im. Tade­usza Kościuszki...

Read More

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Posted by on 29 września 2019

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sześć dni – od piątku 13 do środy 18 wrze­śnia – trwały obrady naukow­ców, a także nauczy­cieli fizyki oraz innych przed­mio­tów ści­słych, poświę­cone obec­nemu sta­nowi tej nauki. Wyty­czano także per­spek­tywy roz­wo­jowe i dys­ku­to­wano o edu­ka­cji w cią­gle zmie­nia­ją­cych się warun­kach. Czę­ścią Zjazdu była sesja pla­ka­towa, do któ­rej zgło­si­łem duży – 200 na 100 cen­ty­me­trów – afisz poświę­cony udzia­łowi dzieci i mło­dzieży w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie Ear­th­KAM. Oka­zało się, że w kon­kur­sie...

Read More

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Posted by on 20 września 2019

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2019 Jeste­śmy w miarę bez­pieczni na naszej pla­ne­cie, ponie­waż jest ona otu­lona trzema war­stwami ochron­nymi, dzie­lą­cymi nas od mię­dzy­pla­ne­tar­nej pustki. Naj­bar­dziej zewnętrzna z nich nosi nazwę magne­tos­fery i chroni nas przed groź­nymi czą­stecz­kami pocho­dze­nia sło­necz­nego. Druga war­stwa to jonos­fera, roz­cią­ga­jąca się od 60 do 90 kilo­me­tra nad powierzch­nią Ziemi, i wresz­cie trze­cia, ta życio­dajne war­stwa to powie­trze atmos­fe­ryczne, które...

Read More

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Posted by on 18 września 2019

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA) zrze­sza zawo­do­wych astro­no­mów. Powstało w 1923 roku i obec­nie liczy 278 człon­ków. Sta­tu­to­wym celem Towa­rzy­stwa, jako zrze­sze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym, jest popie­ra­nie roz­woju nauk astro­no­micz­nych, ich dydak­tyki oraz popu­la­ry­za­cji astro­no­mii w spo­łe­czeń­stwie. Jedną z form dzia­łal­no­ści PTA są ogól­no­pol­skie zjazdy refe­ra­towe. Orga­ni­zo­wane co 2 lata, sta­no­wią prze­gląd aktu­al­nych doko­nań badaw­czych pol­skich astro­no­mów i dają szansę koor­dy­na­cji wielu...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 11 września 2019

Co słychać na blogu Obserwatorium?

“To wszystko jest do sie­bie takie podobne!” Taka myśl może przyjść nam do głowy gdy porów­namy obrazy sate­li­tarne powierzchni pla­net Układu Sło­necz­nego. Cią­gle postę­pu­jący roz­wój tech­niki dopro­wa­dzi nas z pew­no­ścią do podob­nej opi­nii gdy przyj­rzymy się szcze­gó­łowo pla­ne­tom poza Ukła­dem Sło­necz­nym. Teraz jed­nak  – popa­trz­cie na “mar­sjań­ską” powierzch­nię Ziemi.

Read More