Gwiezdna Przygoda w MOA

gwiezdna_przygoda_300x300

GWIEZDNA PRZYGODAMOA

Oferta edukacyjna dla przedszkoli (4 – 6 latki) oraz klas 0–3

Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom edu­ka­cyj­nym dziecka oraz nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego, przy­go­to­wana została oferta edu­ka­cyjna dla naj­młod­szych. Pre­lek­cje połą­czone z zabawą pozwolą im dowie­dzieć się w pro­sty spo­sób, dla­czego mamy dzień i noc oraz róż­no­rod­ność pór roku, co to są fazy Księ­życa, jak wygląda powierzch­nia Słońca przez tele­skop oraz prze­żyć przy­gody wraz z astro­nau­tami w cza­sie „podróży kosmicz­nych”. Róż­no­rod­ność zagad­nień prze­nie­sie dzieci w ota­cza­jący nas Wszech­świat dzięki Pla­ne­ta­rium, gdzie z róż­nymi boha­te­rami odbędą podróż po noc­nym niebie. 

Sprzęt obser­wa­cyjny jakim dys­po­nu­jemy umoż­li­wia każ­demu z uczest­ni­ków prze­pro­wa­dze­nie obser­wa­cji Słońca – jeżeli tylko pozwolą na to warunki pogo­dowe. Całość uzu­pełniona jest zaję­ciami warsz­ta­to­wymi, powią­za­nymi z tema­tyką pre­lek­cji.


Formy orga­ni­zo­wa­nych zajęć:

  • Pre­zen­ta­cja o tema­tyce astro­no­micz­nej (20–30 min.) – wykład popu­larno-naukowy bogaty w treść, obraz i dźwięk, wzbo­ga­cony fil­mami edu­ka­cyj­nymi oraz symu­la­cjami komputerowymi.

  • Pokazy nieba (ok. 30 min.) – uwa­run­ko­wane pogodą!!!w ciągu dnia pokazy Słońca.

  • Warsz­taty astro­no­miczne (20–30 min.) – warsz­taty odby­wają się w jed­nej gru­pie (max. 25 osób) a prze­bieg i tema­tyka zajęć dopa­so­wana jest do wieku i moż­li­wo­ści uczestników.

  • Seans Pla­ne­ta­rium (20–30 min.) – atrak­cyjne uzu­peł­nie­nie pre­lek­cji i poka­zów astro­no­micz­nych, poprzez niebo gwiaź­dzi­ste, nawet w nie­po­godę, wyświe­tlane za pomocą pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium, zaś tema­tyka sean­sów w Pla­ne­ta­rium dosto­so­wana jest do wieku uczestników.

Ogólna tema­tyka zajęć:

  • astro­no­mia i astro­nau­tykaUkład Sło­neczny, aktyw­ność Słońca, zja­wi­ska w ukła­dzie Słońce-Zie­mia-Księżyc, życie gwiazd, galak­tyki i kosmo­lo­gia obser­wa­cyjna, histo­ria i naj­waż­niej­sze osią­gnię­cia astro­nau­tyki, pojazdy kosmiczne, jak wygląda Wszech­świat z pokładu promu kosmicz­nego, naj­now­sze osią­gnię­cia astro­nau­tyki i eks­plo­ra­cji kosmosu

  • zaję­cia warsz­ta­towezaję­cia edu­ka­cyjne zwią­zane z tema­tyką kosmosu – wyko­ny­wa­nie prac manu­al­nych, które ucznio­wie zabie­rają ze sobą

  • warsz­taty obser­wa­cyjnepro­wa­dze­nie obser­wa­cji astro­no­micz­nych, posłu­gi­wa­nie się tele­sko­pami, lor­net­kami, lune­tami, bez­pie­czeń­stwo pod­czas obserwacji

  • mate­riały dydak­tyczneopra­co­wane i przy­go­to­wane przez nas spe­cjalne mate­riały edu­ka­cyjne dosto­so­wane do wieku dzieci i tema­tów reali­zo­wa­nych zajęć

  • pro­po­zy­cje indy­wi­du­alne grup – moż­liwe po wcze­śniej­szym uzgodnieniu

Pro­po­no­wana tema­tyka zajęć: Słońce, Księ­życ, Gwiaz­do­zbiory, Mgła­wice, Galak­tyki, Pla­nety oraz księ­życe pla­net, Komety, Pla­ne­to­idy, Droga Mleczna, Obiekty Mes­siera, Obiekty Her­schela, Roje mete­orów, Zaćmie­nia Słońca, Zaćmie­nia Księ­życa itp.

Rezer­wa­cja pakietu: tele­fo­niczne w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15-61

Ter­min reali­za­cji: ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek, pią­tek o godzi­nie 9:00

Czas zajęć: ok. 4 godzin lek­cyj­nych (w tym dwie prze­rwy krót­kie lub jedna dłuższa)

Liczba uczest­ni­ków: min. 15 osób – max. 25 osób.

Gwiezdna przy­goda w MOA 2021_2022.pdf

Pro­wa­dze­nie i opra­co­wa­nie zajęć: mgr Monika Maślaniec
mgr Alek­san­dra Kowalska
nauczy­ciele astronomii