Gwiezdna Przygoda w MOA

gwiezdna_przygoda_300x300

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – zaję­cia pod tytu­łem “Gwiezdna Przy­goda w MOA” – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego od, 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Naszym naj­młod­szym Gościom – przed­szko­la­kom (4–6 lat) oraz uczniom klas 0–3 szkół pod­sta­wo­wych pro­po­nu­jemy udział w impre­zie edu­ka­cyj­nej pod tytu­łem „Gwiezdna przy­goda w MOA”.

Pod­czas pierw­szej czę­ści spo­tka­nia uczest­nik bie­rze udział w pre­lek­cji połą­czo­nej z zabawą, która pozwala mu dowie­dzieć się w pro­sty spo­sób, dla­czego mamy dzień i noc oraz róż­no­rod­ność pór roku, co to są fazy Księ­życa, itp. Ochot­nicy sami biorą udział w symu­la­cji zaćmień Słońca i Księ­życa oraz bawią się w „odmie­rza­nie” odle­gło­ści do Słońca. Każda pre­lek­cja wzbo­ga­cona jest fil­mami i symu­la­cjami kom­pu­te­ro­wymi, które wie­lo­krot­nie poka­zują cie­kawe sytu­acje w ota­cza­ją­cym nas Wszechświecie.

Kolej­nym punk­tem są zaję­cia warsz­ta­towe. Każde dziecko może wyko­nać samo­dziel­nie m.in. rakietę lub kometę oraz pla­nety Układu Sło­necz­nego – sto­su­jąc sze­reg tech­nik pla­stycz­nych (malo­wa­nie, ryso­wa­nie, mode­lo­wa­nie, kle­je­nie, wycinanie).

Waż­nym punk­tem „Gwiezd­nej przy­gody w MOA” jest wizyta w Pla­ne­ta­rium, w któ­rym z boha­te­rami sean­sów odby­wają podróż po noc­nym nie­bie. Dzieci oglą­dają w tym cza­sie zdję­cia „gwiezd­nych kwia­tów” – mgła­wic, galak­tyk oraz powierzchni Księ­życa i pla­net, a przede wszyst­kim mogą dostrzec roz­gwież­dżone niebo z ponad 4000 gwiazd. W sean­sie wyko­rzy­stana jest muzyka relak­sa­cyjna co dodat­kowo uatrak­cyj­nia ten ok. 30 minu­towy pobyt w Planetarium.

Pod­su­mo­wa­niem całego pobytu w MOAobser­wa­cje Słońca. Są jed­nak one uwa­run­ko­wane pogodą. Pod­czas takich poka­zów uczest­nicy pro­wa­dzą obser­wa­cje astro­no­miczne za pomocą tele­skopu. Dowia­dują się jak w bez­pieczny spo­sób posłu­gi­wać się tele­sko­pami, lor­net­kami, lune­tami oraz poznają pracę astronoma.

 

Rezer­wa­cja pakietu:
tele­fo­nicz­nie – od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00–16:00,
tel. (12) 281–15-61

Zaję­cia odby­wają się od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU o godzi­nie 9:00.

Koszt zajęć:
pakiet skła­da­jący się z 3 godzin lek­cyj­nych – 10 zło­tych od osoby.
(Mini­malna liczba osób – 10, mak­sy­malna – 25 osób).

 

Dodat­kowe infor­ma­cje – doku­ment PDF.

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Alek­san­dra Kowal­ska, Monika Maśla­niec

 

Opłaty za pro­wa­dzone przez Obser­wa­to­rium imprezy edu­ka­cyjne pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA
z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.