Gwiezdna Przygoda w MOA

gwiezdna_przygoda_300x300

Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom edu­ka­cyj­nym dziecka oraz nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego, przy­go­to­wana została oferta edu­ka­cyjna dla naj­młod­szych. Pre­lek­cje połą­czone z zabawą pozwolą im dowie­dzieć się w pro­sty spo­sób, dla­czego mamy dzień i noc oraz róż­no­rod­ność pór roku, co to są fazy Księ­życa, jak wygląda powierzch­nia Słońca przez tele­skop oraz prze­żyć przy­gody wraz z astro­nau­tami w cza­sie „podróży kosmicz­nych”. Róż­no­rod­ność zagad­nień prze­nie­sie dzieci w ota­cza­jący nas Wszech­świat dzięki Pla­ne­ta­rium, gdzie z róż­nymi boha­te­rami odbędą podróż po noc­nym niebie. 

Sprzęt obser­wa­cyjny jakim dys­po­nu­jemy umoż­li­wia każ­demu z uczest­ni­ków prze­pro­wa­dze­nie obser­wa­cji Słońca – jeżeli tylko pozwolą na to warunki pogo­dowe. Całość uzu­pełniona jest zaję­ciami warsz­ta­to­wymi, powią­za­nymi z tema­tyką pre­lek­cji.

 

Do kogo
skie­ro­wana:
Przed­szkola (5–6 latki) oraz klasy 0–3 ze Szkoły Podstawowej
Czas trwa­nia: ok. 3–4 godziny lek­cyjne (w tym dwie prze­rwy)
Ter­min realizacji: ponie­dzia­łek i pią­tek o godzi­nie 9:00
Liczba
uczest­ni­ków:
min. 15 osób – max. 25 osób.
Koszt: W roku szkol­nym 2024/2025 zaję­cia są bezpłatne.
Rezer­wa­cja: Tele­fo­niczna w dni robo­cze: pon. – pt. w godz. 8:00–16:00, tel. 12 281–15-61
  • zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2024/2025 od 2 wrze­śnia 2024 r.
  • zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2024/2025 od 2 stycz­nia 2025 r.
Tema­tyka
zajęć:
Słońce, Księ­życ, Gwiaz­do­zbiory, Mgła­wice, Galak­tyki, Pla­nety oraz księ­życe pla­net, Komety, Pla­ne­to­idy, Droga Mleczna, Obiekty Mes­siera, Obiekty Her­schela, Roje mete­orów, Zaćmie­nia Słońca, Zaćmie­nia Księ­życa itp.
Oferta
obej­muje:
  • Pre­zen­ta­cja o tema­tyce astro­no­micz­nej (20–30 min.) – wykład popu­larno-naukowy bogaty w treść, obraz i dźwięk, wzbo­ga­cony fil­mami edu­ka­cyj­nymi oraz symu­la­cjami komputerowymi.
  • Pokazy nieba (ok. 30 min.) – uwa­run­ko­wane pogodą!!!w ciągu dnia pokazy Słońca.
  • Warsz­taty astro­no­miczne (20–30 min.) – warsz­taty odby­wają się w jed­nej gru­pie (max. 25 osób) a prze­bieg i tema­tyka zajęć dopa­so­wana jest do wieku i moż­li­wo­ści uczestników.
  • Seans Pla­ne­ta­rium (20–30 min.) – atrak­cyjne uzu­peł­nie­nie pre­lek­cji i poka­zów astro­no­micz­nych, poprzez niebo gwiaź­dzi­ste, nawet w nie­po­godę, wyświe­tlane za pomocą pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium, zaś tema­tyka sean­sów w Pla­ne­ta­rium dosto­so­wana jest do wieku uczestników.
Uwagi: Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.
Autokary/BUS‑y można zapar­ko­wać:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)