XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 15 stycznia 2024

XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

W dniach od piątku 9 do wtorku 13 lutego 2024 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii.

Uczest­nicy zostaną zakwa­te­ro­wani w budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, tam też będą odby­wały się wszyst­kie zaję­cia. Do dys­po­zy­cji będziemy mieli salę wykła­dową, jadal­nię, dwie sale ćwi­czeń z kom­pu­te­rami sta­cjo­nar­nymi oraz kopułę z tele­sko­pem. Oprócz tego na tara­sie obser­wa­cyj­nym będzie można usta­wić instru­menty prze­no­śne, nawet te zasi­lane zewnętrz­nie, ponie­waż są tam trzy przy­łą­cza z dostę­pem do sieci elek­trycz­nej oraz do Inter­netu. Na wie­czor­nym nie­bie będzie wtedy kró­lo­wał Jowisz, mło­dziutki Księ­życ będzie zacho­dził wcze­śnie, zatem nie­bo­skłon będzie się pre­zen­to­wał w peł­nej kra­sie. Wytrwali obser­wa­to­rzy będą mogli zapo­lo­wać na Urana oraz na kometę 62P/Tsuchinshan i nad ranem 12P/Pons-Bro­oks. Gwiaz­do­zbiory zimowe z Bykiem, Woź­nicą, Orio­nem i Bliź­nię­tami jak co roku przy­cią­gną naszą uwagę, zaś Ple­jady, Wielka Mgła­wica w Orio­nie i Gro­mada Podwójna w Per­se­uszu będą zdo­biły niebo przez dłu­gie nocne godziny.

Tema­tów do zajęć nie brak­nie, zwłasz­cza że zaj­miemy się rów­nież opra­co­wy­wa­niem zdjęć z pro­jek­tów Micro­ob­se­rva­tory oraz Ear­th­KAM. W ciągu dnia będziemy poświę­cać czas na obser­wa­cje Słońca, któ­rego aktyw­ność nadal rośnie. Na tara­sie obser­wa­cyj­nym będą dostępne tele­skopy sło­neczne z fil­trami sza­rymi, jak też z fil­trami w linii H‑alfa oraz – uwaga – nowość – Ca II. Będziemy rów­nież  zaj­mo­wać się bada­niem mete­ory­tów, a także spo­rzą­dzimy urzą­dze­nia do solarygrafii.

Podob­nie jak w latach ubie­głych, udział w zaję­ciach będzie bez­płatny, zaś wyży­wie­nie należy zapew­nić we wła­snym zakre­sie. Jak wspo­mniano, do dys­po­zy­cji będzie jadal­nia z peł­nym wypo­sa­że­niem kuchennym.

Zaję­cia, jak to na warsz­ta­tach, będą pro­wa­dzone zarówno przez nauczy­cieli MOA, jak i przez samych uczest­ni­ków – zapra­szamy do zgła­sza­nia tema­tów. Zachęca się do zabra­nia ze sobą wła­snego sprzętu obser­wa­cyj­nego – lunet, tele­sko­pów, kamer foto­gra­ficz­nych, choć miej­scowe wypo­sa­że­nie jest wystar­cza­jące. Z prak­tyki jed­nak wiemy, że naj­le­piej pra­cuje się z wła­snym sprzę­tem, któ­rego obsługa może być dosko­na­lona dzięki kon­tak­tom z doświad­czo­nymi obser­wa­to­rami. W razie przy­jazdu z wła­snym lap­to­pem zale­camy zain­sta­lo­wa­nie nastę­pu­ją­cych dar­mo­wych programów:

Liczba miejsc na warsz­ta­tach jest ogra­ni­czona, zapisy doko­ny­wane są wyłącz­nie przy pomocy for­mu­la­rza.

Warto zapo­znać się ze spra­woz­da­niami z poprzed­nich warsz­ta­tów, które są dostępne na stro­nie MOA oraz na naszym blogu.

Wszel­kie zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać do pro­wa­dzą­cego Grze­go­rza Sęka mailem pod adres gsek@moa.edu.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 608–431–106.