Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Posted by on 03 stycznia 2024

Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Sza­nowni Państwo!

Zapra­szamy do naszego Planetarium

na nowo­roczny koncert

Muzyka pod gwiazdami”!

 

 

 

W pro­gra­mie m.in.: Albe­niz, Bach, Paga­nini, Piazzola.

Kon­cert odbę­dzie się 5 stycz­nia o godzi­nie 17:30 i 19:30.

Wystą­pią:
Kaja Kie­fer­ling – lut­nia, harfa
Michał Maj­kow­ski – harfa
Gabriela Sta­cho­wiak – akordeon
Alek­san­dra Żmuda – flet

Pro­wa­dze­nie: Mag­da­lena Majkowska

For­mu­la­rze rezer­wa­cji miejsc:

- kon­cert godzina 17:30 – reje­stra­cja zakoń­czona – Brak wol­nych miejsc.

- kon­cert godzina 19:30 – reje­stra­cja zakoń­czona –  Brak wol­nych miejsc.

– ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny.
Zapraszamy!!!