Astronomia…

…ma swoją muzę – to Ura­nia. Ma też wier­nych zwo­len­ni­ków, któ­rzy oso­bi­ście przed­sta­wiają Wszech­świat. Uży­wa­jąc zmy­słów wspo­ma­ga­nych nowo­cze­sną tech­niką docie­kają spraw eks­cy­tu­ją­cych, takich jak budowa i ewo­lu­cja gwiazd, skład che­miczny pla­net czy też przy­szłość Układu Sło­necz­nego. Sto­sują reguły mate­ma­tyki i prawa fizyki, dedu­ku­jąc warunki panu­jące w tak egzo­tycz­nych miej­scach jak czarne dziury i w tak wiel­kich odle­gło­ściach jak kwa­zary. Ura­nia to muza łaskawa, ale i wyma­ga­jąca – dopusz­cza do swo­ich tajem­nic jedy­nie wytrwałych.

Obserwatorium…

…to miej­sce nie­zwy­kłe i obda­rzone cechą szcze­gólną – tu dzieci i mło­dzież samo­dziel­nie wydzie­rają światu jego tajem­nice, obser­wu­jąc przez lunety Słońce i gwiazdy, ale też zgłę­biają szcze­góły foto­gra­fii, uczą się zacho­wa­nia w Inter­ne­cie, a pro­gra­mu­jąc roboty poznają taj­niki sztucz­nej inte­li­gen­cji. Naj­młodsi czy­nią to w trak­cie zabawy, starsi mają do dys­po­zy­cji nowo­cze­sne tele­skopy i urzą­dze­nia pomia­rowe. Wszyst­kich łączy pasja poznaw­cza, która spo­tyka się z kom­pe­ten­cjami doświad­czo­nych nauczycieli.

Przybywajcie!

W naszym Obser­wa­to­rium grupy zor­ga­ni­zo­wane mogą liczyć na dobrze zor­ga­ni­zo­wane i rygo­ry­stycz­nie poprawne zaję­cia z zakresu astro­no­mii i nauk pokrew­nych, pro­wa­dzone przez nauczy­cieli o kie­run­ko­wym wykształ­ce­niu. W sali kon­fe­ren­cyj­nej pod­czas bogato ilu­stro­wa­nych pre­lek­cji prze­ka­zu­jemy nie tylko wie­dzę, ale też tra­fiamy do wyobraźni i pobu­dzamy natu­ralną cie­ka­wość. W sali Pla­ne­ta­rium wpro­wa­dzamy widzów w świat antycz­nej kul­tury, uczymy patrzeć na niebo oczami sta­ro­żyt­nych, wresz­cie przed­sta­wiamy nowo­cze­sny pogląd na naszą pla­netę i jej miej­sce we Wszechświecie.