Posts made in marzec, 2017

Maraton warszawski

Posted by on 26 marca 2017

Maraton warszawski

Od wtorku 14 do piątku 17 marca w Cen­trum Nauki Koper­nik trwały dwie ważne dla naszych pra­cow­ni­ków imprezy. Pierw­sza z nich to Hac­ka­ton, czyli wie­lo­go­dzinna praca nad nowymi  krót­ko­me­tra­żo­wymi poka­zami pla­ne­ta­ryj­nymi według wła­snych sce­na­riu­szy. O tej pracy opo­wie­dział Seba­stian w osob­nym wpi­sie. We środę wie­czo­rem odbył się pokaz w Sali pla­ne­ta­rium Niebo Koper­nika, który był oka­zją do przed­sta­wie­nia publicz­no­ści rezul­ta­tów naszego tyta­nicz­nego wysiłku. Wdzięczną publicz­ność...

Read More

Hackaton Planetaryjny 2017

Posted by on 26 marca 2017

Hackaton Planetaryjny 2017

Cen­trum Nauki Koper­nik, 14–15 marca 2017 Hac­ka­ton to wyda­rze­nie, pod­czas któ­rego nie­wiel­kie grupy osób stają przed zada­niem reali­za­cji okre­ślo­nego pro­jektu w krót­kim cza­sie. Zwy­kle jest to jedna doba lub weekend. W przy­padku war­szaw­skiego Hac­ka­tonu Pla­ne­ta­ryj­nego naszym celem było przy­go­to­wa­nie krót­kich, 20-minu­to­wych sean­sów, które pre­zen­to­wa­li­śmy następ­nego wie­czora, na zakoń­cze­nie pierw­szego dnia Kon­fe­ren­cji Interakcja-Integracja. Oprócz naszej dele­ga­cji w Hac­ka­to­nie uczest­ni­czyli...

Read More

Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

Posted by on 20 marca 2017

Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

SEANS w PLANETARIUM dla DZIECI! Zapra­szamy wszyst­kie dzieci oraz tych star­szych też(!), na SPECJALNY seans pod tytu­łem „Śpie­wa­jący król”. Uczest­nicy spo­tka­nia na wesoło przyj­rzą się gwiaz­do­zbio­rom wio­sen­nego nieba. Spraw­dzą gdzie obec­nie zacho­dzi Słońce oraz jakie pla­nety widoczne są na noc­nym nie­bie – w cza­sie gdy wio­sna mówi nam już „puk, puk”. Prze­wod­ni­kiem będzie Król. Śpie­wa­jący Król! sobota – 1 kwiet­nia | godzina 11:00 | cena biletu – 5 zło­tych od uczestnika Pro­simy...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 16 marca 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Ekipa nauczy­cieli Obser­wa­to­rium bie­rze udział w Kon­fe­ren­cji “Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” odby­wa­ją­cej się w Cen­trum Nauki Koper­nik w Warszawie. Na blogu “nauczy­ciele, ucznio­wie i sym­pa­tycy MOA” poja­wił się opis jed­nej z aktyw­no­ści naszej grupy. Szcze­góły: Kon­fe­ren­cja trwa

Read More

Trochę “nasi” Olimpijczycy :)

Posted by on 14 marca 2017

Trochę “nasi” Olimpijczycy :)

Ogło­szono wła­śnie listę zwy­cięz­ców jubi­le­uszo­wej, bo sześć­dzie­sią­tej Olim­piady Astro­no­micz­nej. Insty­tu­cja ta jest mi bli­ska, ponie­waż sam byłem jej fina­li­stą w latach 1964 i 1965. Wspo­mi­nam te czasy i tę rywa­li­za­cję jako zna­ko­mi­cie dopin­gu­jącą do sta­rań i wysił­ków mają­cych na celu jesz­cze lep­sze pozna­nie astro­no­mii, ale także jako świetną oka­zję do pozna­wa­nia nowych ludzi o podob­nych zainteresowaniach. W trak­cie naszych zajęć, a także na obo­zach i wyjaz­dach...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2017

Posted by on 13 marca 2017

Spojrzenie w marcowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, marzec 2017 „Gdy w marcu grzmoty, to bywają w maju słoty” - powiada sta­ro­pol­skie przy­sło­wie, a zatem nie tylko dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych z mroźną i smo­gową zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna i cie­szymy się z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | marzec 2017

Posted by on 13 marca 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | marzec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W marcu jak w garncu, mówi nam przy­sło­wie. Tak też może być z pogodą obser­wa­cyjną w nad­cho­dzą­cym mie­siącu, ale  zawsze można liczyć na bez­chmurny, roz­gwież­dżony nieboskłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, dobrze po godz. 19, przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od wschodu do zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej. Czę­ściowo na jej tle, jawi nam się, na zacho­dzie, kon­ste­la­cja Oriona, czyli mitycz­nego myśli­wego, uzna­wana powszech­nie za naj­pięk­niej­szy...

Read More

Klub Młodego Odkrywcy z wizytą w Preszowie (Słowacja)

Posted by on 13 marca 2017

Klub Młodego Odkrywcy z wizytą w Preszowie (Słowacja)

W dniach 4–5 marca br. nie­po­ło­micki Klub Mło­dego Odkrywcy, dzia­ła­jący przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odwie­dził part­ner­ską pla­cówkę na Sło­wa­cji – Obser­wa­to­rium i Pla­ne­ta­rium w Preszowie. Choć wyjazd trwał tylko dwa dni, to po brzegi wypeł­niony był atrak­cjami: sobotę zaczę­li­śmy od zwie­dza­nia Muzeum Tech­nicz­nego Soli­war, gdzie można zoba­czyć naj­więk­szy w Euro­pie drew­niany koło­wrót, słu­żący do wydo­by­wa­nia solanki; następ­nie prze­śle­dzi­li­śmy cały pro­ces tech­no­lo­giczny,...

Read More

Konkurs na referat – finał – wyniki

Posted by on 10 marca 2017

Konkurs na referat – finał – wyniki

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponadgimnazjalnych. 10 marca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.     Spo­śród 6 prac Komi­sja kon­kur­sowa przyznała: I miej­sce – Alek­san­drze Krze­mień z I LO w Wadowicach II miej­sce – Alber­towi Sosna­lowi z Zespołu Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach. Ola i Albert repre­zen­to­wać będą nasze...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Posted by on 08 marca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla szkół gimnazjalnych Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie – roz­pi­sują w roku szkol­nym 2016/2017 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zują Woje­wódz­kie...

Read More