Posts made in październik, 2016

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

Posted by on 27 października 2016

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

W dniach 24–25 paź­dzier­nika 2016 roku, w kam­pu­sie Kra­kow­skiej Aka­de­mii im. Andrzeja Fry­cza Modrzew­skiego oraz w Zamku Kró­lew­skim w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się konferencja - „Kul­tura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”. Pod­czas kon­fe­ren­cji można się było prze­ko­nać, jak cisza jest  bar­dzo potrzebna i jak bra­kuje jej współ­cze­snemu czło­wie­kowi. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne miało przy­jem­ność popro­wa­dzić w ramach kon­fe­ren­cji warsz­taty zaty­tu­ło­wane „Cisza w przyrodzie”. W ramach...

Read More

Po Konferencji SOK PTMA

Posted by on 19 października 2016

Po Konferencji SOK PTMA

W dniach 8–9 paź­dzier­nika 2016 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się IX Kon­fe­ren­cja SOK PTMA pod tytułem: „30 lat zor­ga­ni­zo­wa­nych obser­wa­cji komet w Polsce”. Na ręce pre­le­genta, nauczy­ciela Obser­wa­to­rium, Grze­go­rza Sęka, nade­szły podzię­ko­wa­nia od koor­dy­na­tora SOK PTMA (Sek­cja Obser­wa­cji Komet Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astronomii): IX Kon­fe­ren­cja Sek­cji Obser­wa­to­rów Komet PTMA prze­szła już do historii. Ser­decz­nie dzię­kuję za udział...

Read More

GS: Dla nauczycieli, uczniów i publiczności | GN: X 2016

Posted by on 18 października 2016

GS: Dla nauczycieli, uczniów i publiczności | GN: X 2016

Grze­gorz Sęk (MOA), Gazeta Nie­po­ło­micka, paź­dzier­nik 2016. Taki jest zasięg dzia­łań edu­ka­cyj­nych Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego. Dobrą tego ilu­stra­cją są ostat­nie waka­cje, w cza­sie któ­rych pod­jęto trzy waż­nie przed­się­wzię­cia, skie­ro­wane wła­śnie do wymie­nio­nych grup. Na początku lipca w biesz­czadz­kich Stu­po­sia­nach pro­wa­dzi­łem, wraz z Ludwi­kiem Leh­ma­nem z Gło­gowa, szó­stą już z kolei Let­nią Szkołę Pol­skiego Oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji...

Read More

GS: Najdłuższe polskie wahadło jest w Krakowie | GN: IX 2016

Posted by on 18 października 2016

GS: Najdłuższe polskie wahadło jest w Krakowie | GN: IX 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2016 Eks­pe­ry­ment ze swo­bod­nie zawie­szo­nym waha­dłem, wymy­ślony w poło­wie dzie­więt­na­stego wieku przez Jeana Ber­narda Foucault, został zali­czony do dzie­się­ciu naj­waż­niej­szych doświad­czeń w dzie­jach nauki. Pokaz ude­rza swoją pro­stotą i naocz­no­ścią – bez żad­nych pomia­rów, ot tylko posłu­gu­jąc się wzro­kiem, można bez trudu stwier­dzić, że w trak­cie upływu czasu waha­jący się na dłu­giej nici cię­ża­rek zmie­nia powoli płasz­czy­znę drgań...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2016

Posted by on 17 października 2016

Spojrzenie w listopadowe niebo 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. W nad­cho­dzące mgli­ste i chłodne a zara­zem coraz to krót­sze dni, można tu zacy­to­wać nastę­pu­jące przy­sło­wie:  “Kwitną drzewa w listo­pa­dzie – zima do maja się kładzie”. W związku z tym porze­ka­dłem, nie wiemy co będzie lep­sze, czas pokaże. Mimo jesien­nego zachmu­rze­nia, inte­re­so­wać nas będzie przede wszyst­kim Słońce, które jak zwy­kle nie próż­nuje. Jego dekli­na­cja sys­te­ma­tycz­nie  z dnia na dzień maleje, a w związku...

Read More

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

Posted by on 14 października 2016

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

WYJAZD ODWOŁANY. Zbyt mało uczestników… (infor­ma­cja z 27.10.2016) W dniach 28 – 29 – 30 paź­dzier­nika orga­ni­zu­jemy wycieczkę w góry, któ­rej celem jest jak zwy­kle zyska­nie moż­li­wo­ści obser­wa­cji obiek­tów astro­no­micz­nych w dobrych warun­kach, z dala od świa­teł miej­skich. Dodat­ko­wym ele­men­tem naszej wycieczki będzie moż­li­wość „ujeż­dże­nia” dwu­dzie­sto­pię­cio­cen­ty­me­tro­wego tele­skopu New­tona, jaki znaj­duje się na tere­nie schro­ni­ska PTTK „Kudła­cze”. Decy­zją jego wła­ści­ciela, Michała Dra­husa, MOA uzy­skało prawo dostępu...

Read More

Nowa strona Obserwatorium!

Posted by on 14 października 2016

Nowa strona Obserwatorium!

Dzi­siaj ten dzień, tak zwany “Dzień Nauczy­ciela” – a w związku z nim Obser­wa­to­rium ma dla wszyst­kich prezent!   Naresz­cie JEST! Nowa strona inter­ne­towa Obser­wa­to­rium w Niepołomicach! Gdy ją two­rzy­li­śmy przy­świe­cała nam myśl aby była ona przej­rzy­sta, lekka i przy­ja­zna Czy­tel­ni­kowi. Nie potrze­bu­jemy “wodo­try­sków” oraz “szkła i aluminium” 🙂 Przede wszyst­kim – chcemy uła­twić zna­le­zie­nie potrzeb­nych Pań­stwu infor­ma­cji – zarówno Nauczy­cie­lom, któ­rzy pla­nują przy­je­chać do nas...

Read More

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 04 października 2016

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

IX Kon­fe­ren­cja “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie – warsz­taty astronomiczne”   Uwaga – lista wykła­dów i refe­ra­tów jest już kom­pletna, ale nadal zachę­camy do wzię­cia udziału w cha­rak­te­rze słuchaczy. Lista miejsc noc­le­go­wych – zamknięta (17.X.2016)       W dniach od 21 do 23 paź­dzier­nika 2016 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną, już IX Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele...

Read More

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Posted by on 04 października 2016

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski na maskotkę MOA.         Celem kon­kursu jest zapro­jek­to­wa­nie postaci, która sta­nie się maskotką Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Maskotka powinna nawią­zy­wać do tra­dy­cji i dzia­łal­no­ści MOA. (Pod­po­wia­damy – źró­dłem tych infor­ma­cji są nasze strony inter­ne­towe oraz blog).   Prace należy prze­słać na adres: Mło­dzie­żowe...

Read More

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Posted by on 04 października 2016

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Pro­po­nu­jemy Pań­stwu trzy imprezy edu­ka­cyjne. Na dwie z nich: Gwiezdną Przy­godę oraz Pik­nik pod Gwiaz­dami zapra­szamy zor­ga­ni­zo­wane grupy szkolne, nato­miast trze­cia – Astro­no­miczne Uro­dziny – to pro­po­zy­cja dla Rodzi­ców, któ­rzy poszu­kują pomy­słu na imie­ni­nową lub uro­dzi­nową imprezę dla swo­ich dzieci. Do szcze­gó­łów kie­rują odnośniki.

Read More